Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Lập dự án đầu tư và xây dựng hệ thống tưới hồ P1 ở tỉnh Bình Thuận

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập dự án đầu tư và xây dựng hệ thống tưới hồ P1 ở tỉnh Bình Thuận


  MỤC LỤC Trang


  MỤC LỤC 1
  LỜI NÓI ĐẦU 5
  PHẦN I. TÌNH HÌNH CHUNG 6
  Chương 1. Tình hình chung của khu vực. 6
  1.1. Điều kiện tự nhiên của khu vực. 6
  1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình tự nhiên. 6
  1.1.2. Tình hình khí tượng thuỷ văn. 8
  1.1.3. Tình hình địa chất thổ nhưỡng của khu vực. 14
  1.2. Tình hình kinh tế cã hội của khu vực. 16
  1.2.1. Phân khu hành chính và dân cư. 16
  1.2.2. Hiện trạng kinh tế. 18
  1.2.3. Yêu cầu phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài đối với ngành nông lâm nghiệp 22
  1.3. Hiện trạng thuỷ lợi của khu vực. 24
  1.3.1. Hiện trạng phân vùng tưới của khu vực. 24
  1.3.2. Hiện trạng hệ thống tưới trong khu vực. 24
  1.3.3. Kết luận về yêu cầu thuỷ lợi đối với khu vực. 26
  PHẦN II. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. 27
  PHỤC VỤ CHO LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 27
  Chương 2. Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn. 27
  2.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 27
  2.1.1. Mục đích, ý nghĩa. 27
  2.1.2. Nội dung tính toán. 27
  2.2. Tính toán mưa tưới thiết kế. 27
  2.2.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 27
  2.2.2. Chọn trạm tính toán và tần suất thiết kế cho tưới 28
  2.2.3. Chọn thời đoạn tính toán và phương pháp tính toán. 28
  2.2.4. Tính toán mô hình mưa vụ thiết kế. 29
  2.3. Tính toán mưa năm của khu vực. 34
  2.3.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 34
  2.3.2. Chọn trạm tính toán. 34
  2.3.3. Tính mưa năm trung bình nhiều năm Xo. 34
  2.4. Tính toán lượng mưa một ngày max. 35
  2.5. Tính toán bốc hơi và bốc hơi chênh lệch khi có hồ. 35
  2.5.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 35
  2.5.2. Chọn trạm tính toán. 36
  2.5.3. Tính toán bốc hơi trên khu tưới 36
  2.5.4. Tính toán bốc hơi chênh lệch khi có hồ. 36
  2.6. Tính toán các đặc trưng khí tượng khác. 38
  2.6.1. Nhiệt độ. 38
  2.6.2. Độ ẩm 38
  2.6.3. Tốc độ gió. 38
  2.6.4. Số giờ nắng. 39
  2.7. Tính toán các đặc trưng thuỷ văn. 39
  2.7.1. Phân tích tài liệu dòng chảy và chọn trạm tính toán. 39
  2.7.2. Tính toán dòng chảy năm ứng với tần suất thiết kế. 40
  2.6.3. Tính toán dòng chảy lũ. 44
  2.6.4. Tính toán bùn cát 47
  Chương 3. Tính toán yêu cầu nước của khu vực. 49
  3.1. Mục đích,ý nghĩa và nội dung tính toán. 49
  3.1.1. Mục đích, ý nghĩa. 49
  3.1.2. Nội dung tính toán. 49
  3.2. Tính toán chế độ tưới cho các loại cây trồng. 49
  3.2.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 49
  3.2.2. Nguyên lý tính toán. 50
  3.2.3. Các tài liệu dùng trong tính toán. 50
  3.2.4. Xác định lượng bốc hơi mặt ruộng. 52
  3.2.4. Tính toán chế độ tưới cho lúa. 54
  3.2.5. Tính toán chế độ tưới cho cây trồng cạn (cây ngô vụ đông). 62
  3.2.6. Tính hệ số tưới và giản đồ hệ số tưới cho các loại cây trồng. 64
  3.3. Tính yêu cầu nước cho sinh hoạt 66
  3.4. Xác định yêu cầu nước cho toàn hệ thống. 66
  3.4.1. Mục đích, ý nghĩa. 66
  3.4.2. Nội dung tính toán. 67
  PHẦN III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TOÁN 68
  PHƯƠNG ÁN 68
  CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HỆ THỐNG TƯỚI CHO KHU VỰC 68
  4.1. Mục đích, ý nghĩa. 68
  4.1.1. Mục đích. 68
  4.1.2. Ý nghĩa. 68
  4.2. Phân tích các điều kiện tự nhiên, hiện trạng tưới của khu vực. 68
  4.2.1. Phân tích các điều kiện tự nhiên của khu vực. 68
  4.2.2. Hiện trạng cấp nước của khu vực. 71
  4.3. Đề xuất phương án nguồn nước và biện pháp công trình trong khu vực. 71
  4.3.1. Đề xuất phương án về nguồn nước. 71
  4.3.2. Đề xuất biện pháp công trình trong khu vực. 71
  4.3.3. Xác định nhiệm vụ của công trình. 72
  4.4. Phân tích và chọn phương án bố trí công trình đầu mối 73
  4.4.1. Chọn tuyến đập chính. 73
  4.4.2. Chọn tuyến đập phụ. 77
  4.4.3. Chọn phương án bố trí cống lấy nước. 77
  4.4.4. Chọn phương án bố trí tràn xả lũ. 79
  4.5. Phân tích và chọn phương án bố trí hệ thống kênh và công trình trên hệ thống 81
  4.5.1. Nguyên tắc bố trí kênh tưới 81
  4.5.2. Phân tích và chọn phương án bố trí hệ thống kênh. 82
  CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN PHƯƠNG ÁN 84
  5.1. Mục đích, ý nghĩa. 84
  5.1.1. Mục đích. 84
  5.1.2. Ý nghĩa. 84
  5.1.3. Nội dung tính toán. 84
  5.2. Tính toán quá trình lưu lượng yêu cầu ở đầu hệ thống. 84
  5.2.1. Mục đích, ý nghĩa. 84
  5.2.2. Các tài liệu dùng trong tính toán. 85
  5.2.3. Nội dung tính toán. 86
  5.3. Tính toán mực nước yêu cầu khống chế tưới tự chảy đầu hệ thống Ñyc 90
  5.3.1. Mục đích, ý nghĩa. 90
  5.3.2. Nội dung tính toán. 90
  5.4. Tính toán điều tiết hồ. 91
  5.4.1. Mục đích, ý nghĩa. 91
  5.4.2. Nội dung tính toán. 92
  PHẦN IV. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI. 109
  CHƯƠNG VI. THIẾT KẾ ĐƯỜNG TRÀN XẢ LŨ 109
  6.1. Mục đích,ý nghĩa và nội dung tính toán. 109
  6.1.1. Mục đích, ý nghĩa. 109
  6.1.2. Nội dung tính toán. 109
  6.2. Các tài liệu tính toán và hình thức tràn. 109
  6.2.1. Các tài liệu dùng trong thiết kế. 109
  6.2.2 Phương án bố trí và chọn hình thức tràn. 109
  6.3. Xác định kích thước tràn cơ bản của đường tràn. 110
  6.3.1. Tường cánh hướng dòng. 110
  6.3.2. Ngưỡng tràn. 111
  6.3.3. Dốc nước. 111
  6.4. Tính toán thuỷ lực của đường tràn. 112
  6.4.1. Tính toán thuỷ lực đoạn thu hẹp. 112
  6.4.2. Tính toán thuỷ lực dốc nước đoạn có chiều dài không đổi 114
  6.5. Tính toán kênh dẫn hạ lưu. 119
  6.5.1. Thiết kế kênh. 119
  6.5.2. Kiểm tra điều kiện không xói của kênh. 120
  6.6. Tính nối tiếp và tiêu năng ở chân dốc nước. 120
  6.6.1. Mục đích tính toán tiêu năng. 120
  6.6.2. Hình thức tiêu năng. 121
  PHẦN V. TÍNH TOÁN KINH TẾ 124
  CHƯƠNG VII. TÍNH TOÁN KINH TẾ CỦA DỰ ÁN 124
  7.1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung tính toán. 124
  7.1.1. Mục đích. 124
  7.1.2. Ý nghĩa. 124
  7.1.3. Nội dung tính toán. 124
  7.2. Nguyên lý tính toán. 124
  7.3. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế. 125
  7.3.1. Các khái niệm cơ bản và phương pháp tính toán. 125
  7.3.2. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế. 127
  7.4. Kết luận và kiến nghị 132

  LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang hoà mình vào quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là một trong những mục tiêu quan trọng mà đảng và nhà nước ta đang phấn đấu thực hiện.
  Để có thể phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thì nhiệm vụ đặt ra đối với công tác thuỷ lợi là cần giải quyết một cách tối ưu các nhu cầu về tưới và tiêu của ngành nông nghiệp. Vì vậy việc lập và xây dựng các dự án về thuỷ lợi trong đó có các hệ thống tưới, tiêu cho các vùng miền trên cả nước, bảo đảm sự khai thác hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, nước và điều kiện tự nhiên của từng vùng là vấn đề có ý nghĩa quyết định.
  Được nhận đề tài tốt nghiệp với nhiệm vụ “Lập dự án đầu tư và xây dựng hệ thống tưới hồ P1’’ ở tỉnh Bình Thuận, với sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Ngọc Hải. Sau thời gian nghiên cứu, tham khảo các tài liệu có liên quan và tính toán nay em xin trình bày những nội dung cơ bản của dự án đã lập với mong muốn đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra.
  Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ dẫn của các thầy cô.
  Em xin trân trọng cảm ơn!


  Xem Thêm: Lập dự án đầu tư và xây dựng hệ thống tưới hồ P1 ở tỉnh Bình Thuận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập dự án đầu tư và xây dựng hệ thống tưới hồ P1 ở tỉnh Bình Thuận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status