Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp


  Mục Lục
  Đề mục Trang
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ QUỸ ĐẦU TƯ 1
  I. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ . .1
  1. Khái niệm về công ty quản lý quỹ 1
  2. Chưcù năng hoạt động và các sản phẩm của công ty quản lý quỹ1
  2.1 Quản lý quỹ đầu tư . .1
  2.2 Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính 1
  2.3 Nghiên cứu . .2
  3. Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức năng . .2
  II. QUỸ ĐẦU TƯ . .2
  1. Khái niệm về quỹ đầu tư . .2
  2. Các loại hình quỹ đầu tư . 3
  2.1 Căn cứ vào nguồn vốn huy động . .3
  2.1.1 Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công chúng) . 3
  2.1.2 Quỹ đầu tư cá nhân( Quỹ thành viên) 4
  2.2 Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn . 5
  2.2.1 Quỹ đóng 5
  2.2.2 Quỹ mở .5
  2.3 Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ 6
  TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
  PHÁP
  GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
  SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -3-
  2.3.1 Quỹ đầu tư dạng công ty 6
  2.3.2 Quỹ đầu tư dạng hợp đồng . 6
  3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư . .7
  3.1 Cơ cấu tổ chức 7
  3.2 Hoạt động của Quỹ đầu tư . .8
  3.2.1 Hoạt động huy động vốn . .8
  3.2.2 Hoạt động đầu tư . 10
  3.3 Các loại phí và chi phí thông thường . .10
  3.3.1 Loại phí mà nhà đầu tư chi trả khi họ bắt đầu tham gia và khi rút tiền khỏi quỹ . 10
  3.3.2 Loại chi phí trực tiếp lên quỹ . 10
  3.3.3 Phí quản lý . 10
  4. Vai trò của Quỹ đầu tư trong nền kinh tế .11
  4.1 Đối với nền kinh tế nói chung . .11
  4.2 Đối với thị trường chứng khoán 12
  4.3 Đối với nhà đầu tư . .13
  4.4 Đối với người cần vốn là các DN .14
  III.KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ – BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM .15
  1.Quỹ đầu tư tại thị trường các nước phát triển . .17
  1.1 Quỹ đầu tư tại Mỹ 17
  1.2 Quỹ đầu tư tại Nhật 18
  2. Quỹ đầu tư tại các nước đang phát triển . .20
  2.1 Quỹ đầu tư tại Trung Quốc .20
  2.2 Quỹ đầu tư tại Thái Lan . 23
  IV. KẾT LUẬN .27
  TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
  PHÁP
  GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
  SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -4-
  CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM . 28
  I. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM . .28
  1. Công ty liên doanh quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam và Quỹ đầu tư Vietfund 28
  1.1 Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam(VFM) .28
  1.2 Quỹ đầu tư – Vietfund 29
  2. Dragon Capital . .29
  2.1 Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) .2 9
  2.2 Vietnam Growth Fund (VGF) . 29
  2.3 Vietnam Dragon Fund(VDF) . .30
  3.Vina Capital . 30
  3.1 Vietnam Opportunity Fund ( VOF) .30
  3.2 Quỹ bất động sản (Vinaland Fund) . .31
  3.3 Quỹ TechFund 31
  4. Mekong Capital . .32
  4.1 Quỹ doanh nghiệp Mekong 1 . 32
  4.2 Quỹ doanh nghiệp Mekong 2 . 34
  5. Indochina Capital . .34
  6. Công ty Finansa . .35
  6.1 Quỹ Vietnam Frontier Fund .35
  6.2 Quỹ Vietnam Equity Fund .35
  7. Fanxipang Asset Management Ltd . 36
  7.1 Quỹ PXP Vietnam Fund .36
  8. Vietnam Holding Asset Management 36
  8.1 Quỹ Vienam Holding . .36
  TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
  PHÁP
  GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
  SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -5-
  9. Quỹ đầu tư PENM 37
  10. Các quỹ đầu tư Hàn Quốc 38
  11. Công ty quản lý quỹ Prudential 39
  11.1 Quỹ bảo phí 39
  11.2 Quỹ cân bằng 39
  12. Công ty quản lý quỹ Bảo Việt 40
  12.1 Quỹ đầu tư Bảo Việt .40
  13. Công ty quản lý quỹ đầu tư Thành Việt .41
  13.1 Quỹ Saigon Fund A1 41
  14. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng Vietcombank . .42
  14.1 Quỹ VCBF1 . .42
  14.2 Quỹ VCBF2 . .42
  15. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam 43
  15.1 Quỹ đầu tư Việt Nam . .43
  16. Công ty quản lý quỹ Ngân hàng An Bình . .43
  II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA . 45
  1. Quá trình hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam .45
  1.1 Những Quỹ đầu tư tại Việt nam trước thời kỳ khủng hoảng Kinh tế Châu Á năm 1997 45
  1.2 Các quỹ đầu tư xuất hiện sau năm 1997 đếùn đầu năm 2006 46
  1.3 Giai đoạn từ đầu năm 2006 đến nay . 48
  2. Những thuận lợi đối với hoạt động của các quỹ đầu tư tại Việt Nam .50
  2.1 Những yếu tố về mặt vĩ mơ, chính sách . 51
  2.1.1 Khung pháp lý về chứng khốn và TTCK cung như các văn bản liên quan tương đối hồn chỉnh . .51
  TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
  PHÁP
  GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
  SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -6-
  2.1.2 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nĩi chung và ngành nĩi riêng sẽ tạo những điều kiện thu hút vốn đầu tư cho Quỹ . 52
  2.1.3 Những hiệp hội nghề nghiệp ra đời là cầu nối hỗ trợ cho Quỹ đầu tư 53
  2.2 Những yếu tố thuận lợi đối với hoạt động huy động vốn cho Quỹ đàu tư .53
  2.2.1 Đầu tư trong nước gia tăng . 53
  2.2.2 Thu nhập của người dân được nâng lên 54
  2.2.3 Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngồi cĩ khuynh hướng gia tăng .54
  2.2.4 Các cơ hội đầu tư khác đang mất dần ưu thế . .54
  2.2.5 Sự quan tâm của đơng đảo cơng chúng sẽ tạo được một kênh huy động vốn to lớn cho Quỹ đầu tư . 55
  2.3 Những yếu tố thuận lợi phục vụ cho hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư .55
  2.3.1 Việc đẩy mạnh chính sách CPH của Việt Nam tạo ra lượng hàng hĩa dồi dào cho Quỹ đầu tư . 55
  2.3.2 Thị giá cổ phiếu của Việt Nam hiện nay đang thấp so với giá trị thực .56
  3. Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ đầu tư 56
  3.1 Những yếu tố khĩ khăn về mặt vĩ mơ, chính sách . 57
  3.2 Những yếu tố khĩ khăn ảnh hưởng đến haọt động huy động vốn .57
  3.2.1 Quy mơ TTCK cịn nhỏ bé . .57
  3.2.2 Nguồn vốn FII vào Việt Nam đang tăng những chưa đáp ứng đủ nhu cầu 57
  3.2.3 Sự hiểu biết của cơng chúng về Quỹ đầu tư cịn ít 58
  3.3 Những khĩ khăn ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của Quỹ 60
  3.3.1 Lượng hàng hĩa tuy đã tăng nhiều nhưng vẫn cịn ít 60
  3.3.2 Những khĩ khăn về việc minh bạch thơng tin của doanh nghiệp – dối tượng đầu tư của Quỹ . 61
  3.3.3 Thiếu đội ngũ những nhà quản lý chuyên nghiệp 61
  4. Đánh giá chung . 62
  4.1 Về quy mơ của Quỹ đầu tư . 62
  4.2 Nhân lực của các Quỹ đầu tư . .62
  4.3 Hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư . .63
  III. KẾT LUẬN CHƯƠNG II .64
  TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI
  PHÁP
  GVHD : TS. BÙI KIM YẾN
  SVTH: CHÂU THIÊN TRÚC QUỲNH -7-
  CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 65
  I. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 65
  1.Quan điểm . .65
  2. Định hướng phát triển TTCK Việt Nam . .65
  II. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHĨAN Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 68
  III. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2010 .68
  1. Các giải pháp về hòan thiện môi trường pháp lý .69
  1.1 Hòan thiện Luật chứng khóan và các VB Luật liên quan 70
  1.2 Hòan thiện các chuẩn mực kế tóan tiếp cận dần chuẩn mực quốc tế 71
  1.3 Mở rộng và phát triển các định chế tài chính trung gian . 71
  2. Các giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn dối với Quỹ đầu tư 72
  2.1 Khuyến khích Quỹ bảo hiểm xã hội và các công ty bảo hiểm tham gia đầu tư vào TTCK thơng qua việc gĩp vốn vào Quỹ đầu tư 7 2
  2.2 Khuyến khích sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm nhân thọ để đầu tư vào TTCK thơng qua việc gĩp vốn vào Quỹ đầu tư . .72
  2.3 Tăng cường phổ biến kiến thức chứng khóan 73
  3. Các giải pháp nhằm tăng lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu đầu tư của Quỹ .73
  3.1 Tăng quy mô của TTCK .73
  3.2 Khuyến cáo doanh nghiệp thực hiện mô hình quản trị công t y ưu việt 74
  3.3 Chú trọng đào tạo đội ngũ các nhà quản lý . 75
  IV. KẾT LUẬN CHƯƠNG III . .75
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu hoạt động các Quỹ đầu tư tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status