Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thị trường trái phiếu Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thị trường trái phiếu Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển


  MỤC LỤC
  PHỤ BÌA
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  MỞ ĐẦU:---------------------------------------------------------------------------------------1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:-------------------------------------------------------------------1
  2. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: -------------------------2
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: -------------------------------------------------------2
  4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN:-------------------------------------------3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN------------------------------------------------------------4
  1.1. CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC -----------------------4
  1.1.1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp------------------------------------------------------5
  1.1.2. Quan điểm chỉ đạo phát triển lao động kỹ thuật ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ----------------------------------------------------6
  1.1.3. Lao động kỹ thuật, đào tạo và chuyển dịch cơ cấu lao động ---------------------7
  1.2. MỤC TIÊU GIÁO DỤC TRUNG HỌC -------------------------------------------- 11
  1.2.1. Mục tiêu giáo dục trung học dạy nghề -------------------------------------------- 12
  1.2.2. Mục tiêu giáo dục trung học kế toán theo yêu cầu mới của xã hội ------------ 12
  1.3.CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO-------------------------------------------------------- 13
  1.3.1. Chương trình đào tạo trong xu thế hiện nay -------------------------------------- 14
  1.3.2. Tổng quan về xây dựng chương trình đào tạo nghề ----------------------------- 16
  1.3.2.1. Những đặc trưng của một hệ thống đào tạo nghề hiện đại ------------------- 16
  1.3.2.2. Các mô hình xây dựng chương trình đào tạo nghề tiêu biểu trên thế giới - 17
  1.3.2.3. Chương trình đào tạo nghề theo mô-đun --------------------------------------- 23
  1.3.4. Chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo--------------------- 24
  1.4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỜI KỲ HỘI NHẬP-------------------------- 25
  1.5. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ
  TRÌNH ĐÀO TẠO ------------------------------------------------------------------------- 28
  4
  1.5.1. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế có tính chất cơ bản và chi phối mọi lĩnh vực
  của đời sống kinh tế - xã hội.--------------------------------------------------------------- 28
  1.5.2. Tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập đối
  với công tác đào tạo ------------------------------------------------------------------------- 29
  1.6.NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KẾ TOÁN TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÀO
  TẠO ------------------------------------------------------------------------------------------- 31
  1.6.1. Luật kế toán năm 2003 -------------------------------------------------------------- 32
  1.6.2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) --------------------------------------------- 33
  1.6.3. Chế độ kế toán mới ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC --------- 35
  1.6.4. Hài hòa hóa và toàn cầu hóa nghiệp vụ kế toán việt nam---------------------- 36
  CHƯƠNG II :ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC VỀ
  KẾ TOÁN ------------------------------------------------------------------------------------ 40
  2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN
  GIANG---------------------------------------------------------------------------------------- 40
  2.1.1. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ ------------------------------------ 40
  2.1.2. Về đội ngũ giáo viên----------------------------------------------------------------- 42
  2.1.3. Về cơ sở vật chất và những điều kiện phục vụ đào tạo ------------------------- 42
  2.1.4. Về đối tượng tuyển sinh và hình thức đào tạo------------------------------------ 43
  2.1.5. Thực trạng về chất lượng đào tạo ở bậc trung học kế toán. -------------------- 43
  2.1.6. Kết quả đào tạo ----------------------------------------------------------------------- 45
  2.1.7. Nguyên nhân về chất lượng học tập của học sinh còn hạn chế.---------------- 45
  2.2. THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC
  VỀ KẾ TOÁN ------------------------------------------------------------------------------- 46
  2.2.1. Ưu điểm ------------------------------------------------------------------------------- 47
  2.2.2. Những mặt còn tồn tại --------------------------------------------------------------- 47
  2.3. THỰC TRẠNG ĐỀ CƯƠNG BẮT BUỘC THUỘC TRƯƠNG TRÌNH
  KHUNG ĐÀO TẠO BẬC TRUNG HỌC KẾ TOÁN CỦA BỘ TÀI CHÍNH ----- 48
  2.3.1. Về ưu điểm---------------------------------------------------------------------------- 48
  2.3.2. Những tồn tại ------------------------------------------------------------------------- 49
  5
  2.4. THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN BẬC TRUNG
  HỌC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG ------ 50
  2.4.1. Những ưu điểm cơ bản -------------------------------------------------------------- 50
  2.4.2. Những hạn chế chủ yếu của chương trình ---------------------------------------- 51
  2.4.3. Khảo sát về chất lượng đào tạo kế toán viên tại tỉnh Kiên Giang ------------- 55
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG
  DẠY KẾ TOÁN BẬC TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ
  THUẬT KIÊN GIANG --------------------------------------------------------------------- 58
  3.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY------------------------- 58
  3.1.1. Những nội dung chủ yếu của chương trình, giáo trình đào tạo của trường--- 59
  3.1.1.1. Chế độ chính sách và pháp luật -------------------------------------------------- 59
  3.1.1.2. Quản lý kinh tế --------------------------------------------------------------------- 61
  3.1.1.3. Nghiệp vụ kế toán tài chính ------------------------------------------------------ 62
  3.1.2. Xác định rõ mục đích yêu cầu và đối tượng đào tạo để xây dựng chương trình
  với những cấp độ khác nhau --------------------------------------------------------------- 64
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KẾ TOÁN BẬC
  TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT K.GIANG -- 65
  3.2.1. Giải pháp về hoàn thiện Chương trình khung của Bộ Tài Chính ban hành
  theo quyết định số 44/2002: ---------------------------------------------------------------- 65
  3.2.2. Giải hoàn thiện đề cương các môn học bắt buộc của Bộ tài chính ------------ 65
  3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung học về kế toán của
  trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang --------------------------------------- 66
  3.2.3.1. Các yêu cầu thiết kế chương trình đào tạo-------------------------------------- 66
  3.2.3.2. Cơ cấu kiến thức: ------------------------------------------------------------------ 67
  3.2.3.3. Thời gian cho các bộ phận kiến thức-------------------------------------------- 67
  3.2.3.4. Đổi mới nội dung đào tạo. -------------------------------------------------------- 68
  3.3. GIẢI PHÁP HỔ TRỢ------------------------------------------------------------------ 69
  3.3.1. Đổi mới phương pháp giảng dạy--------------------------------------------------- 69
  3.3.2. Đổi mới phương thức kiểm tra và thi cử ------------------------------------------ 71
  6
  3.3.3. Đổi mới khâu thực tập tốt nghiệp -------------------------------------------------- 71
  3.3.4. Thi tốt nghiệp và môn thi tốt nghiệp ---------------------------------------------- 72
  3.3.5. Xây dựng nội dung các môn học--------------------------------------------------- 79
  3.4. MỘT SỐ Ý KIẾM KHÁC ------------------------------------------------------------ 78
  KẾT LUẬN CHUNG ----------------------------------------------------------------------- 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Thị trường trái phiếu Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thị trường trái phiếu Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status