Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
LỜI NÓI ĐẦU

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước là đòi hỏi tất yếu của các quốc gia đang phát triển trên thế giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện nay nhưng phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh và ổn định là không thể thiếu được. Nước Việt Nam chúng ta có truyền thống về nông nghiệp thì để tiến hành CNH-HĐH chỉ thu được thành công khi chúng ta đã đảm bảo an toàn về lương thực thực phẩm - tức có ngành nông nghiệp phát triển.
Như vậy đối với một tỉnh nông nghiệp như Hà Tây, bên cạnh việc chú ý phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, phát triển nông nghiệp vẫn là ưu tiên số một trong quá trình phát kinh tế xã hội của mình. Do vậy đầu tư sẽ là nhân tố cực kì quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh ngành nông nghiệp. Vì thế, có thể nói trong thời gian vừa qua ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tây nhờ có sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước, của toàn tỉnh nên có sự phát triển vượt bậc. Bởi vì đầu tư không những tạo ra cơ sở hạ tầng hiện đại cho nông nghiệp mà còn giúp nông nghiệp có những giống mới, những phương tiện sản xuất mới tiên tiến và các phương thức sản xuất mới.
Nghiên cứu về đầu tư và tìm ra những giải pháp để thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư là một trong những vấn đề trọng tâm của tỉnh Hà Tây và luôn được quan tâm chú ý. Trên cơ sở nghiên cứu về tình hình đầu tư nông nghiệp Hà Tây trong giai đoạn 1996 - 2000,về những phương hướng và giải pháp cho đầu tư trong thời gian tới, cũng như muốn đóng góp một phần vào công cuộc đầu tư ngành nông nghiệp, tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu:"Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây”
Nội dung chính gồm các phần chủ yếu sau :
Chương I. Những vấn đề lí luận chung
Chương II. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Tây
Chương III. Phương hướng và giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
Do trình độ còn hạn chế cũng như tài liệu thu thập còn chưa đầy đủ nên trong quá trình viết bài sẽ không tránh khỏi những thiếu xót hạn chế, tôi mong nhận được sự góp ý của thầy cô cũng như bạn đọc để giúp tôi hoàn thiện hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3

I. Bản chất và vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế 3
1. Các khái niệm 3
2. Phân loại hoạt động đầu tư 4
3. Vai trò của đầu tư đối với nền kinh tế 5
3.1. Tác động tới tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế 5
3.2. Ảnh hưởng hai mặt tới sự ổn định nền kinh tế 6
3.3. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển nền kinh tế 7
3.4. Đầu tư tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8
3.5. Đầu tư góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ 8
4. Quản lí đầu tư 9
4.1. Khái niệm 9
4.2. Mục tiêu của quản lí đầu tư 9
4.3. Các nguyên tắc 10
5. Kế hoạch hoá đầu tư 11
5.1. Các nguyên tắc 11
5.2. Trình tự lập kế hoạch đầu tư 11
5.3. Các điều kiện được ghi dự án vào kế hoạch đầu tư 12
II. Đầu tư - nhân tố quyết định đối với sự phát triển nông nghiệp 12
1. Giới thiệu về nông nghiệp 12
1.1. Khái niệm 12
1.2. Đặc điểm của nông nghiệp nói chung 13
1.3. Đặc điểm nông nghiệp Việt Nam 15
1.4. Vai trò của nông nghiệp 17
2. Đầu tư - nhân tố quyết định tới sự phát triển nông nghiệp 20
3. Đặc trưng của đầu tư trong nông nghiệp 23
4. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp 25
CHƯƠNG II 29
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY 29

I. Các nguồn lực cho đầu tư phát triển 29
1. Giới thiệu các nguồn lực Hà Tây 29
1.1. Điều kiện tự nhiên 29
1.2. Dân số và lao động 31
2. Những lợi thế và thách thức 32
2.1. Lợi thế 32
2.2. Những thách thức 33
II. Tổng quan về tình hình đầu tư Hà Tây trong giai đoan 1996- 2000 34
1. Phân theo nguồn vồn đầu tư 34
2. Theo cơ cấu ngành kinh tế 36
3. Phân theo cấp quản lí 37
III. Thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp HàTây 39
1. Theo cơ cấu vốn đầu tư 39
1.1. Vốn ngân sách trung ương 41
1.2. Vốn từ thuế nông nghiệp 44
1.3. Vốn tự cân đối 48
1.4. Vốn tín dụng ưu đãi 49
2. Cơ cầu lĩnh vực đầu tư 51
3. Theo cơ cấu lãnh thổ 55
IV. Kết quả và hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Hà Tây 57
1. Kết quả đầu tư 57
1.1. Những ảnh hưởng chung tới sự phát triển kinh tế toàn tỉnh 57
1.2. Đối với sản xuất nông nghiệp 59
1.3. Tác động đến cơ cấu ngành nông nghiệp. 61
2. Hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp 66
2.1. Chỉ tiêu GDP/ GO 66
2.2. Chỉ tiêu GDP/Vốn đầu tư 67
2.3. Chỉ tiêu GDP tăng thêm/Vốn đầu tư 67
2.4. Chỉ tiêu: sản lượng lương thực bình quân đầu người qui thóc 68
2.5. Hiệu quả lao động và thu nhập của nông dân 68
CHƯƠNG III 70
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 70
NÔNG NGHIỆP HÀ TÂY 70

1. Định hướng chung của Đảng và Nhà nước 70
2. Đường lối chính sách của tỉnh 71
III. Giải pháp cho đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây 73
1. Giải pháp về chính sách đầu tư 73
1.1. Chính sách của các cấp chính quyền. 73
1.2. Qui hoạch đầu tư trong nông nghiệp khoa học và hợp lí 76
1.3. Đầu tư nông nghiệp đi liền với đầu tư cho công nghiệp chế biến 78
2. Vấn đề huy động vốn 78
2.1. Đối với vốn đầu tư của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư trong tỉnh 78
2.2. Đối với nguồn vốn nước ngoài 80
2.3. Có những chính sách ưu tiên cho đầu tư và sản xuất nông nghiệp 81
3. Quản lí đầu tư 82
IV. Kiến nghị 84
KẾT LUẬN 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


Xem Thêm: Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.