Thực trạng các KCN tại Việt Nam
MỞ ĐẦU
Trong công cuộc đổi mới của đất nước ta có sự ra đời của mô hình khu công nghiệp ( KCN ). Mô hình này đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Nếu như vào thời điểm năm 1991 bắt đầu xuất hiện quy chế về KCN và chỉ chứng kiến sự ra đời của hai khu chế xuất, Tân Thuận và Linh Trung thì cho đến nay số lượng các khu công nghiệp ở nước ta đã lên tới con số 68 và được phân bố rộng khắp từ Bắc –Trung. Chính sự phát triển mạnh này đã khẳng định hiệu quả kinh tế của một mô hình. Qua hơn 10 năm phát triển vai trò của KCN trong sự phát triển kinh tế đất nước là rất lớn. Nó đã góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu của đất nước, thu hút vốn đầu tư, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới, tạo điều kiện tăng trưởng GDP nhanh chóng và vững chắc, tạo việc làm, phát triển KCN theo quy hoạch, bảo vệ môi trường, tiết kiệm và phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác, hình thành các khu đô thị mới và giảm bớt khoảng cách giữa các vùng nông thôn và thành thị. KCN là mô hình phù hợp để thực hiện cơ chế quản lý “ một cửa tại chỗ ” và hội nhập quốc tế không chỉ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước hoạt động. Bên cạnh những thành tịu đáng trân trọng ấy các KCN tại Việt Nam vẫn tồn đọng những khó khăn, thách thức mà vấn đề nổi cộm hiện nay chính là việc vóng bóng của các nhà đấu tư trong các KCN, hầu hết các khu công nghiệp vẫn chưa được lấp đầy. Theo bộ kế hoạch và đầu tư tính đến đầu năm 2002 trên tổng số 68 KCN chỉ có 25% KCN được lấp đầy. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên có nhiều, nhưng tập trung chủ yếu vào một số nguyên nhân như : Giá thuê đất còn đắt, cơ sở hạ tầng còn kém, cơ chế chính sách còn chưa thông thoáng, và một trong những lực cản lớn nhất hiện nay chính là vẫn chưa có cách nhìn nhận tổng quát và đầy đủ về các KCN như là một bộ phận không thể tách rời trong nền kinh tế đất nước.
Như vậy, việc tìm hiểu một cách toàn diện về KCN, đồng htời đưa ra những giải pháp để nâng cao việc thu hút vốn đầu tư vào KCN là những mục tiêu chính mà đề tài này hướng tới.

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2

I . Những vấn đề chung về KCN 2
1. Khái niệm, phân loại, cơ chế tổ chức của một KCN 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Phân loại KCN 2
1.3. Cơ cấu của KCN 2
2. Tính tất yếu khách quan về thành lập KCN tại Việt Nam 3
3. Những nhân tố thu hút vốn đầu tư vào các KCN 5
II . Thực trạng các KCN tại Việt Nam 7
1. Thành tựu đạt được 7
2. Khó khăn, tồn tại 9
III. Các giải pháp nâng cao thu hút vốn đầu tư vào KCN 13
KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25Xem Thêm: Thực trạng các KCN tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng các KCN tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.