Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua


LỜI MỞ ĐẦU

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam không những đã vượt qua được sự khủng hoảng triền miên trong thập kỷ 80 mà còn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân năm 6,94% (sau 17 năm đổi mới 1986-2003). Công nghiệp giữ nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5%, lạm pháp đẩy lùi, đời sống đại bộ phận nhân dân được cải thiện về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Có được thành tựu kinh tế đáng ghi nhận này, là nhờ phần đóng góp lớn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên vào những năm trở lại đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ đã xẩy ra ở một số nước trong khu vực. Cộng với mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở các nước như Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan .Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam có phần giảm thiểu về số lượng lẫn chất lượng. Do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội.
Trước tình hình đó, vấn đề chúng ta phải có sự nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về đầu tư trực tiếp vào nước ngoài trong thời gian qua, để thấy được những tác động tích cực hay tiêu cực của đất nước. Trên cơ sở đó đề ra hệ thống những giải pháp cụ thể, kịp thời nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong những năm tới, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà Nước ta đã đề ra: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển.
Để nhận rõ hơn vấn đề này, em chọn nghiên cứu đề tài: “Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua”.
Vì khả năng còn hạn chế bài viết không thể không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy cô để bài viết này được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 2

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 2
1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 2
2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2
2.2. Doanh nghiệp liên doanh 3
2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 3
3. Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn FDI 4
II. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ (CỦA NƯỚC NHẬN ĐẦU TƯ) 6
1. Những ảnh hưởng tích cực của FDI 6
1.1. Là nguồn hỗ trợ cho phát triển 6
1.2. Chuyển giao công nghệ 7
1.3. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 8
1.4. Thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế 9
1.5. Một số tác động khác 9
2. Những ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
2.1. Chuyển giao công nghệ 10
2.2. Phụ thuộc về kinh tế đối với các nước nhận đầu tư 12
2.3. Chi phí cho thu hểt FDI và sản xuất hàng hóa không thích hợp 12
2.4. Những mặt trái khác 13
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 15
I. TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI 15
1. Một số dự án và số vốn đầu tư 15
2. Về cơ cấu vốn đầu tư 17
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI 20
1. Những thành tựu, nguyên nhân 20
2. Những hạn chế, nguyên nhân 23
3. Những vướng mắc, trở ngại 26
3.1. Sự cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút FDI của các nước của các khu vực 26
3.2. Cơ sở hạ tầng còn yếu kém 26
3.3. Môi trường hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập 28
PHẦN 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 30
I. PHƯƠNG HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 30
II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 31
1. Cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam 31
2. Ổn định kinh tế vĩ mô 34
3. Phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả năng tiếp nhận vốn đầu tư 35
KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38


Xem Thêm: Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.