Quản lí nhà nước đối với FDI

LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam xác lập quan hệ quốc tế trong đầu tư là một tất yếu khách quan, là đòi hỏi bức xúc của đất nước. Sau bao nhiêu năm đấu tranh chống Pháp rồi chống Mĩ , cho đến khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước về cơ bản nền kinh tế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ, manh mún, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thu nhập bình quân đầu người vào loại thấp nhất thế giới. Việt Nam đang rất cần nhiều thứ cho việc khôi phục và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người lao động. Để thoát khỏi tình trạng khó khăn, tận dụng thế mạnh của hợp tác quốc tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nwuwocs là hết sức cần thiết. Nhà nước Việt Nam cũng đã nhận thức được sự cần thiết phải mở cửa nền kinh tế và từ sau đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI (1986) chính sách mở cửa của Việt Nam được thực hiện. Năm 1987, luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam ra đời.
Trong thời gian gần đây, hoạt động FDI vào Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể. Trong đề án này, em không đi sâu vào nghiên cứu những thành công đạt được hay những tồn tại của hoạt động FDI tại Việt Nam trong những năm qua nói chung mà chỉ nghiên cứu một khía cạnh của hoạt động FDI . Đó là vấn đề Quản lí nhà nước đối với FDI. Đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến hiệu quả của FDI. Trong thời gian qua, việc thực hiện vai trò quản lí nhà nước với FDI đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số tồn tại
Đề án này có thể có những thiếu xót, em rất mong các thầy cô giáo và các bạn sinh viên cho ý kiến để em có thể sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đinh Đào Ánh Thuỷ đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài!
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2

I. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 2
1. Khái niệm và tính tất khách quan của FDI 2
2. Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển 5
II. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 13
1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung 13
2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 14
3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước với FDI của một số nước trên thế giới 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI 25
VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 25

I. Thực trạng về hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian qua 25
1. Thực trạng thu hút FDI 25
2. Tình hình thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 30
II. Thực trạng về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 31
1. Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư 31
2. Quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án FDI 43
2. Đánh giá về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI 56
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI 61
I. Quan điểm và phương hướng nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI 61
1. Quan điểm 61
2. Phương hướng 63
II. Giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI 66
1. Đề ra các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý 66
2. Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài 68
3. Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý 71
III. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý FDI 72
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Xem Thêm: Quản lí nhà nước đối với FDI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lí nhà nước đối với FDI sẽ giúp ích cho bạn.