Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động đầu tư từ lâu vẫn được coi là nhân tố quyết định sự tăng trưởng và là chìa khoá cho sự phát triển của mỗi quốc gia, của nền kinh tế thế giới. Đối với Hải Dương, là một tỉnh chủ yếu phát triển nông nghiệp và tồn tại nhiều tiềm năng về mọi mặt cho phát triển kinh tế xã hội thì đầu tư lại càng có vai trò quan trọng. Trong những năm qua, có thể nói bộ mặt kinh tế của tỉnh đã có những bước thay đổi đáng kể, có tính chất nhảy vọt, đó là sự tăng trưởng GDP, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao các phúc lợi cho người dân. Song, nhìn nhận lại và đặt trong sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới thì sự phát triển ấy chưa phải là lớn, đặc biệt khi mà tỉ lệ nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế cũng như tỉ lệ ở nông thôn trong cơ cấu lao động còn cao, trình độ của lao động còn thấp và cơ cấu đào tạo chưa hợp lí. Nói tóm lại, mọi hoạt động vẫn cần phải có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu hơn nữa.
Để xác định được một hướng đi đúng đắn cho phát triển kinh tế xã hội địa phương và những việc cần làm để thực hiện những bước đi ấy không phải là vấn đề mà một cá nhân hay tổ chức nào một mình có thể đảm nhận, nó đòi hỏi sự cố gắng và phối hợp trong hoạt động của tất cả các cấp các ngành trong tỉnh. Và ở đây, vẫn luôn khẳng định được vai trò quyết định và hết sức quan trọng của hoạt động đầu tư, đó là cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển mọi mặt nền kinh tế xã hội. Song, vấn đề đặt ra là mọi nguồn lực đều có hạn, đúng theo lý thuyết kinh tế của các nhà kinh tế cổ điển thì nó cần sự tác động mạnh mẽ từ bên ngoài, mà ở đây chính là thu hút ngày càng nhiều, tranh thủ mọi nguồn vốn có thể để phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, sau quá trình học tập và được thâm nhập thực tế tại tỉnh, em xin được đưa ra những hiểu biết và kiến nghị của mình thông qua đề tài: " Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương", gồm 3 phần:
Chương I: Một số vấn đề lí luận chung.
Chương II: Thực trạng đầu tư phát triển tại địa bàn Hải Dương giai đoạn từ 1996 đến nay.
Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đề tài này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ tận tình của phòng thẩm định và đầu tư phát triển - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương và Cô giáo hướng dẫn. Em xin chân thành cảm ơn.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 3
1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển 3
2. Vai trò của đầu tư phát triển 4
2.1. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu 5
2.2. Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế 6
2 3. Đầu tư tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 8
2.4. Đầu tư ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học và công nghệ 8
2.5. Đầu tư với sự phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 9
3. Nguồn vốn đầu tư phát triển 9
3.1. Nguồn vốn huy động trong nước 10
3.2. Nguồn vốn huy động từ nước ngoài 12
3.3. Mối quan hệ giữa vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài. 13
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút các nguồn vốn đầu tư. 14
4.1. Sự phát triển của nền kinh tế. 15
4.2. Các nguồn lực và tiềm năng phát triển. 16
4.3. Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô. 18
4.4. Các chính sách khuyến khích đầu tư. 19
5. Sự cần thiết phải tăng cường thu hút vốn cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. 19
CHƯƠNG II 21
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1996 ĐẾN NAY 21

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH 21
1. Các điều kiện và nguồn lực cho phát triển 21
1.1. Điều kiện tự nhiên 21
1.2. Nguồn lực cho phát triển 22
2. Tình hình kinh tế xã hội chung của tỉnh 23
II. TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1996-2002. 25
1. Môi trường đầu tư của Hải Dương 25
1.1. Về cơ chế chính sách 25
1.2. Cơ sở hạ tầng 27
1.3. Sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 29
2. Thực trạng thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Hải Dương thời gian qua. 30
2.1. Về quy mô vốn đầu tư trong toàn tỉnh. 31
2.2. Về cơ cấu vốn đầu tư 32
2.2.1 Cơ cấu theo nguồn vốn đầu tư 32
2.2.1.1 đầu tư trong nước. 33
2.2.1.2. Đầu tư nước ngoài. 36
2.2.2. Cơ cấu theo nội dung và ngành nghề đầu tư. 39
3. Đánh gía chung. 46
3.1. Những kết quả đạt được. 46
3.1.1. Mức tăng trưởng GDP. 47
3.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 48
3.1.3. Sự phát triển của các ngành kinh tế. 49
3.1.4. Thu ngân sách nhà nước. 50
3.2. Những thành tựu đạt được 51
3.3. Một số mặt còn hạn chế 53
CHƯƠNG III 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI 56

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH 56
1. Phương hướng phát triển chung. 56
2. Định hướng đầu tư của tỉnh. 57
3. Các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 59
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 61
1. Công tác quản lý quy hoạch của tỉnh. 61
2. Công tác quản lý đầu tư. 63
3. Về cơ chế tài chính. 67
4. Về cơ chế chính sách. 71
5. Giải pháp về tổ chức thực hiện. 76
KẾT LUẬN 78


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.