Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC)
LỜI NÓI ĐẦU 1
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thế giới trong vài năm trở lại đây, lĩnh vực phát thanh truyền hình ngày càng được coi trọng và ưu tiên phát triển. Phát thanh truyền hình đã đưa các quốc gia xích lại gần hơn và không bị ràng buộc bởi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và tập tục văn hoá.
Ở Việt Nam, phát thanh truyền hình ngày càng khẳng định vị trí là một trong những phương tiện thiết yếu của đời sống xã hội, là công cụ chính trị sắc bén tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao và đa dạng của công chúng, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế.
Công ty ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình là một công ty cổ phần trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Công ty có chức năng chính là quản lý chi phí, sản xuất các thiết bị phát thanh truyền hình chuyên dụng, dịch vụ tư vấn tiếp nhận đầu tư và các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình.
Với vị trí của các doanh nghiệp đang ngày càng được khẳng định trong nền kinh tế quốc dân, thì nội dung đầu tư phát triển đã trở thành một vấn đề cần phải được quan tâm hàng đầu. Trong thời gian qua đầu tư phát triển trong doanh nghiệp đã đạt được những kết quả to lớn, đã đưa nền kinh tế tiến thêm những bước tiến vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
Trải qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, công ty BDC luôn đặc biệt chú trọng đến hoạt động đầu tư phát triển của đơn vị mình nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã tin tưởng giao phó.

Chương 1: Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2005 – 2010
Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2010-2015

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH (BDC) 3
I. Giới thiệu chung về Công ty BDC 3
1. Lịch sử hình thành 3
2. Nhiệm vụ ban đầu khi mới thành lập của Công ty BDC. 4
3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty BDC: 4
4. Các sản phẩm chính của Công ty BDC: 5
5. Cơ cấu tổ chức công ty BDC 6
6. Tình hình phân bổ nhân lực 10
7. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty 11
II. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây 12
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH GIAI ĐOẠN 2005-2010 15
I. Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển đối với công ty BDC 15
1. Đầu tư phát triển-điều kiện kiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 15
2. Chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển phát thanh truyền hình 15
3. Đầu tư phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty BDC trong giai đoạn hiện nay. 16
II. Tình hình vốn và nguồn vốn huy động của công ty BDC 17
1. Khái quát chung về tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển của công ty BDC 17
2. Nguồn vốn huy động bên trong của công ty: 20
2.1. Nguồn lợi nhuận để tái đầu tư 20
2.2. Quỹ khấu hao 20
2.3. Vốn vay cán bộ công nhân viên 21
2.4. Vốn ngân sách và Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước: 22
3. Nguồn vốn huy động bên ngoài của công ty 22
3.1. Vốn tín dụng ngân hàng 22
3.2 Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu: 23
III. Thực trạng các hoạt động đầu tư phát triển tại công ty BDC 23
1. Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 23
2. Về đầu tư bổ sung hàng tồn trữ 27
3. Về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 29
4. Về đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động KHCN 34
5. Về đầu tư cho các hoạt động Marketing 36
IV. Đánh giá chung về việc huy động vốn thực hiện đầu tư phát triển tại Công ty BDC 38
1. Các kết quả đạt được 38
2. Những mặt hạn chế cần khắc phục 40
3. Nguyên nhân 41
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY BDC GIAI ĐOẠN 2005-2010 43
I. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015 43
1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015 43
2. Kế hoạch đầu tư phát triển của công ty BDC giai đoạn 2010-2015 44
3. Những thuận lợi và khó khăn đặt ra cho công ty trong giai đoạn tới 45
3.1. Thuận lợi của Công ty BDC 45
3.2. Khó khăn của công ty BDC 46
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của công ty BDC 47
1. Các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển 47
1.1. Giảm vay ngắn hạn ngân hàng, tăng cường hơn nữa việc vay vốn cán bộ công nhân viên. 47
1.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng 48
1.3. Thanh lý bớt Tài sản cố định nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động 49
1.4. Huy động vốn qua hợp tác liên doanh. 50
1.5. Giải pháp về vấn đề sử dụng vốn 51
2. Giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty BDC 52
2.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới có chọn lọc lượng Tài sản cố định trong thời gian tới 52
2.2. Đổi mới máy móc thiết bị thông qua tín dụng thuê mua. 52
2.3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng Tài sản cố định của công ty 53
3. Giải pháp cho hoạt động đầu tư bổ sung hàng tồn trữ 54
4. Giải pháp trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực 54
5. Giải pháp trong đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ 56
6. Giải pháp về đầu tư cho các hoạt động Marketing 57
III. Điều kiện để thực thi các giải pháp 58
1. Về phía Nhà nước 58
2. Về phía Công ty BDC 59
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC) sẽ giúp ích cho bạn.