Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo
Mở đầu

Nền kinh tế thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều quốc gia bùng nổ mạnh mẽ như Anh, Pháp, Mỹ, .Tuy nhiên thì các nhà đầu tư tại các quốc gia này đang có xu hướng chuyển dòng vốn đầu tư của mình tới các quốc gia khác. Đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, đầu tư tại các quốc gia này thì nhà đầu tư co lợi nhuận cao hơn hẳn bởi tại đây chi phí đầu tư thấp( lao động rẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, .).Do đó đang có một luồng vốn lớn chuyển vào các quốc gia đang phát triển. Nhưng dòng vốn ấy đầu tư một cách có chọn lọc, mặt khác thì giữa các quốc gia, hay bản thân trong một quốc gia thì sự cạnh tranh giữa các thành phố nhằm thu hút đầu tư cho địa phương mình là rất lớn.
Hà Nội với lợi thế là thù đô, là trung tâm của cả nước nhìn chung tình hình chính trị, trật tự xã hội ổn định, cơ sở hạ tầng tương đối tốt. Nhưng vẫn còn nhiều tồn tại trong môi trường đầu tư của Thành phố, nhiều yếu tố còn kém so với các thành phố khác trong khu vực. Do vậy tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nhận thức được điều này em chọn đề tài: “ Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo”.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không thể không tránh khỏi các sai sót, do vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để chuyên đề của em được hoàn thiện.
Em xin chân thành cám ơn!Mục lục

Chương I . Môi trường đầu tư của Thành Phố Hà Nội và tác động của nó tới việc thu hút ngồn vốn FDI trên địa bàn giai đoạn 2001-2006. 1

1. Môi trường đầu tư của Thành phố Hà Nội. 2
1.1 Quan điểm về môi trường đầu tư. 2
1.1.1 Quan điểm về môi trường đầu tư. 2
1.1.2 Quan hệ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. 6
1.1.3 Hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề cải thiện môi trường đầu tư 8
1.2 Các yếu tố chính của môi trường đầu tư Hà Nội 9
1.2.1 Nhóm yếu tố liên quan đến chi phí hoạt động đầu tư 9
1.2.1.1 Thuế 9
1.2.1.2 Cơ sở hạ tầng 14
1.2.1.3 Thị trường tài chính 23
1.2.1.4 Lao động 27
1.2.2.Nhóm thể chế liên quan đến yếu tố rủi ro trong hoạt động đầu tư. 30
1.2.2.1 Mức độ ổn định của chính sách. 30
1.2.2.2 Thể chế đảm bảo quyền tài sản 33
1.2.2.3 Ổn định về an ninh chính trị. 36
2. Thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2006. 37
2.1. Về số dự án 38
2. 2. Về hình thức đầu tư 41
2.3. Tình hình thu hút đầu tư theo lĩnh vực 42
2.4 Tình hình thu hút đầu tư theo các đối tác 44
2.5. Về lao động. 45
2.6. Về nộp Ngân sách 46
2.7. Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp FDI 47
2.8. Về tình hình xuất nhập khẩu 49
3. Đánh giá chung về môi trường đầu tư của Thành phố Hà Nội 51
3.1 Những điểm nổi bật trong môi trường đầu tư của Thành phố Hà Nội 51
3.2 Những mặt còn tồn tại 53
Chương II. Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2007-2010 57
1. Định hướng và nhu cầu thu hút FDI của Thành phố Hà Nội. 57
2. Một số ý kiến đóng góp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút FDI trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn tiếp theo. 58
2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 58
2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính 59
2.3. Giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả kinh tế Thủ đô 61
2.4. Tiếp tục các biện pháp hỗ trợ (gián tiếp) 63
2.5. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị TW và các địa phương 64
2.6. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch và nâng cao năng lực quản lý đô thị, 65
2.7. Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã có, xây dựng các cơ chế chính sách mới để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư 66
2.8. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển giao thông đô thị 67
2.8.1 Tạo vồn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị 67
2.8.2 Chính sách về tái định cư và giải phóng mặt bằng 68
2.9. Xây dựng quỹ đất. 69
2.10 Tăng cường sự tương tác giữa chíng quyền và doanh nghiệp 70
Kết luận 72
Tài liệu tham khảo 73Xem Thêm: Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến đóng góp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trên đ sẽ giúp ích cho bạn.