Nâng cao hiệu Quả dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hoạt động tài chính trong các công ty CP đóng vai trũ hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi công ty và có ý ngĩa quan trọng trong việc hỡnh thành, tồn tại và phát triển của công ty . Vay trũ này được thể hiện ngay từ khi thành lập công ty, trong việc thiết lập các dự án đầu tư ban đầu , dự kiến hoạt động , gọi vốn đầu tư. Để đảm bảo cho quá trỡnh sản xuất kinh doanh của công ty tiến hành liện tục , thường xuyên và đạt hiệu quả kinh tế cao trước hết và khâu đầu tiên là phải thoả món đủ nhu cầu vốn kinh doanh củ công ty việc xác định nguồn vốn cho kinh doanh phải căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và chu kỳ kinh doanh của công ty . Trong cơ chế thị trường mọi hoạt động kinh doanh của công ty chịu sự tác động về nhu cầu tài chính . Vỡ vậy phõn tớch chu kỳ kinh doanh khụng phải chỉ xỏc định nhu cầu vốn trong từng khâu, từng giai doạn của quá trỡnh kinh doanh mà cũn nhằm làm giảm tới mưa thấp nhất cè nhu cầu tài chính công ty .
Vốn của công ty cổ phần được hỡnh thành từ ngiều nguồn khỏc nhau vốn gúp của cỏc cổ đông hỡnh thành dưới hỡnh thức mua cổ phiếu , vốn bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh được biểu hiện dưới dạng lợi nhuân không chia cho các cổ đônG, vốn vay nợ dài hạn và ngắn hạn biểu hiện dưới dạng phát hành cổ phiếu trung và dài hạn, vay tín dụng ngắn hạn, chậm thanh toán cho khách hàng, chậm trả lói cho cỏc cổ đông, chậm nộp thuế cho nhà nước, vốn được huy động từ các quỹ của công ty như: Quỹ phát triển sản xuất, quỹ trợ cấp thất nghiệp, quỹ khen thưởng, nguồn vốn xây dựng cơ bản của công ty .
Bởi vậy, để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và huy động tối đa nguồn vốn của công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty AGPPS thường xuyên phân tích tỡnh hỡnh tài chính, đánh giá thực trạng của hoạt động tài chính, xác định rỏ nguyên nhân và mức độ tách động ảnh hưởng củ từng nhân tố đến việc huy động nguồn lực, tài lực nguồn vốn đó cú nhằm luụn đáp ứng mọi nhu cầu về vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh .
Để tiến hành sản xuất kinh doanh đũi hỏi cụng ty phải cú một lượng vốn nhất định, bao gồm: Vốn cố định, vốn lưu động và các vốn chuyên dùng khác Công ty phải có nhiệm vụ tổ chức và huy động các loại vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh . Đồng thời, tiến hành phõn phối, quản lý sử dụng số vốn cú hiệu quả cao nhất trờn cơ sở chấp hành đầy đủ chính sách về quản lý tài chớnh và kỷ luật thanh toỏn mà nhà nước ban hành .
Trên thực tế nhiều doanh nghiệp đó cú phương thức, biện pháp huy động và sử dụng vốn một cách năng động có hiệu quả phù hợp với yêu cầu đũi hỏi của cơ chế quản lý kinh tế mới. Song đó cú khụng ớt những doanh nghiệp lõm vào tỡnh trạng khú khăn. Các doanh nghiệp này không những không huy động phát triển tăng thêm nguồn vốn mà cũn trong tỡnh trạng mất dần vốn do công tác quản lý sử dụng vốn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả, vi phạm các quy định trong thanh toán
Trong bối cảnh chung đó, Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang đó cú nhiều cố gắng tỡm hướng khai thác, huy động vốn vào phát triển kinh doanh và đó đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên cũng cũn nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn đặc biệt là vấn đề quản lý và sử dụng cú hiệu quả vốn lưu động.
Xuất phỏt từ nhận thức của bản thõn về vai trũ, tầm quan trọng của cụng tỏc quản lý sử dụng vốn và qua thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực vật An Giang. Đặc biệt là được sự giúp đỡ tận tỡnh của giáo viên hướng dẫn: Thầy giáo PGS.TS Đào Văn Hùng và sự giúp đỡ của ban lónh đạo Công ty, phũng Tài chớnh kế toỏn đó giỳp em lựa chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp về: “Nâng cao hiệu Quả dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang ”.
Nội dung chính của chuyên đề được trỡnh bày qua các chương sau:
Chương I: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang .
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang .
Em xin chân thành cảm ơn.Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
1.1. Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
1.1.1.Vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
1.1.2. Kết cấu vốn lưu động. 6
1.1.2.1.Vốn hàng hoá dự trữ. 6
1.1.2.2. Vốn bằng tiền: 7
1.1.2.3.Vốn công cụ- dụng cụ lao động: 8
1.1.2.4. Vốn bao bỡ, vật liệu đóng gói: 9
1.1.2.5. Vốn đầu tư tài chính ngắn hạn: 9
1.1.2.6. Vốn thuộc các khoản phải thu. 9
1.1.2.7. Vốn lưu động khác: 10
1.1.3.Nguồn hỡnh thành vốn lưu động: 10
1.1.3.1.Nguồn vốn chủ sở hữu: 11
1.1.3.2.Nguồn vốn vay: 12
1.1.3.3. Nguồn vốn liên doanh, liên kết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu. 13
1.1.3.4.Nguồn vốn khác. 13
1.1.4.Vai trũ của vốn lưu động trong doanh nghiệp. 14
1.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 15
1.2.1.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15
1.2.2. í nghĩa của viờc nõng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 16
1.3.Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17
1.3.1.1.Nhóm nhân tố không thể lượng hoá được. 18
1.3.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 20
1.3.2.1. Lựa chọn phương án kinh doanh hợp lý: 20
1.3.2.2. Xử lý và khai thỏc cỏc nguồn vốn: 21
1.3.2.3. Quản lý tốt quỏ trỡnh kinh doanh. 21
1.3.2.4. Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động kinh doanh . 22
1.3.2.5. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích tốt hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. 22
1.3.2.6. Tổ chức tốt công tác thanh toán. 23
1.3.2.7. Tổ chức, thu hút vốn đầu tư liên doanh, liên kết. 23
Chương II: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công Ty . 24
2.1. Đặc điểm chung về Công ty AGPPS 24
2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 24
2 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 27
2.2. Tỡnh hỡnh tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật An Giang 30
2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới cụng tỏc tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang .30
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang trong những năm gần đây. 31
2.2.3. Tỡnh hỡnh tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 33
2.2.3.1. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 33
2.2.3.2. Nguồn vốn lưu động của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 38
2.2.3.3.Tỡnh hỡnh phõn bổ và cơ cấu vốn lưu động của công ty. 41
2.2.3.4. Vốn tiền mặt và khả năng thanh toán của công ty. 44
2.2.3.5.Tỡnh hỡnh quản lý cỏc khoản phải thu của cụng ty. 48
2.2.3.6. Tỡnh hỡnh quản lý hàng tồn kho của cụng ty. 51
2.2.3.7. Đánh giá hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 52
2.2.4. Những vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ ở công ty. 52
2.2.5. Môi trường hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 53
2.2.6. Những biện pháp chủ yếu mà công ty đó ỏp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong thời gian qua. 54
2.2.7. Đánh giá chung về công tác sử dụng vốn lưu động tại Chi nhánh Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang . 55
2.2.7.1. Những mặt đó đạt được: 55
2.2.7.2. Những mặt cũn hạn chế và nguyờn nhõn. 56
Chương III: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 58
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 58
3.2. Quan điểm hoàn thiện công tác sử dụng vốn lưu động. 59
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Chi Nhánh công ty CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang 60
3.3.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động theo phương pháp trực tiếp. 60
3.3.2. Hoàn thiện công tác quản trị tồn kho dữ trữ. 60
3.3.3. Huy động vốn để trang trải cho nhu cầu vốn lưu động từ bên trong công ty. 61
3.3.4. Quản trị tốt khâu dự trữ. 62
3.3.5.Tăng cường thu hồi các khoản phải thu – thanh toán các khoản phải trả. 62
3.3.6. Sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 63
KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Nâng cao hiệu Quả dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu Quả dụng vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Bảo vệ Thực Vật An Giang sẽ giúp ích cho bạn.