Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở công ty tnhh Phương Lan
​LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn đổi mới sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực và đời sống kinh tế xó hội.
Trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ và sự biến động của nền kinh tế thị trường, để đương đầu với thị trường luôn thay đổi, một tổ chức kinh tế muốn thành công phải có những khả năng ứng phó với mọi tỡnh huống. Điều này đũi hỏi cỏc nhà quản lý phải nắm được các xu thế của thị trường, tỡm ra cỏc yếu tố then chốt đảm bảo thành công, biết khai thác những ưu thế tương đối, hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của công ty và của các đối thủ cạnh tranh, hiểu được những mong muốn của khách hàng và khả năng đáp ứng của công ty biết cách thâm nhập thị trường nhằm tỡm ra cơ hội kinh doanh và từ đó tạo ra những bước đi sáng tạo cho doanh nghiệp của mỡnh đó là năng lực cần thiết của những người hoạch định chiến lược kinh doanh. Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong một thời gian dài các nhà quản trị thị trường hiểu chiến lược sản xuất kinh doanh theo một cách cứng nhắc, chiến lược sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với việc lập ra các kế hoạch cụ thể, đôi khi được xác định một cách quá chi tiết và không có tính năng động, một chiến lược kiểu như vậy không thể thích ứng với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh trong điều kiện hiện nay.
Xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá tỡnh hỡnh cho doanh nghiệp là tự bảo vệ lấy doanh nghiệp biết thừa kế những kinh nghiệm quý bỏu từ trước và học hỏi kiến thức từ thực tiễn chắc chắn chiến lược của công ty sẽ đúng đắn. Mặt khỏc doanh nghiệp sẽ thấy rừ được những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh, vạch rừ tiềm năng chưa được sử dụng và đề ra biện pháp khắc phục, xử lý và sử dụng kịp thời để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Công ty TNHH Phương Lan là một công ty doanh nghiệp tư nhân có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh cơ chế thị trường công ty cần phải có một chiến lược kinh doanh và hiểu rừ khả năng của mỡnh với đối thủ cạnh tranh trên thị trường về mọi phương diện từ các nguồn nhân tài, vật lực cho đến các khoản chi phí bỏ ra phải nắm bắt và làm chủ được các quan hệ quốc tế tài chính phát sinh. Nó sẽ định hướng con đường đi trong tương lai của công ty dự báo được các rủi ro để tránh né việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cũn giỳp cho cụng ty trỏnh được tỡnh trạng bị động khi môi trường kinh doanh. Do vậy một yêu cầu tất yếu đặt ra là công ty TNHH Phương Lan phải thường xuyên xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm có các biện pháp xử lý kịp thời phát huy cao nhất trong lợi thế, tiềm năng trong sản xuất kinh doanh và khắc phục những khó khăn trở ngại trên con đường phát triển của doanh nghiệp.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAN 3
1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty. 3
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 4
3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 5
4. Các kết quả hoạt động chủ yếu của công ty 9
4.1. Sản phẩm chủ yếu của công ty 9
4.2. Tỡnh hỡnh lao động và sử dụng lao động 10
4.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 11
4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 12
PHẦN II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAN 14
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty Phương Lan 14
1.1. Nhân tố bên trong 14
1.2. Nhân tố bên ngoài 14
1.3. Khái quát tỡnh hỡnh tài chính năm 2005 15
2.1. Tỡnh hỡnh nguồn vốn của cụng ty 17
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 31
2.2.1. Hiệu suất 31
2.2.2. Tỷ suất lợi nhuận của vốn LĐ 33
2.2.3. Phân tích sự biến động của tỷ suất LN vốn LĐ qua các năm (2003 - 2005) 34
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 35
2.3.1. Hiệu suất 35
2.3.2. Phân tính sự biến động của hiệu suất sử dụng vốn cố định qua 2 năm (2003 – 2005) theo công thức doanh thu trên vốn cố định bỡnh quõn. 36
2.3.3. Tỷ suất lợi nhận của vốn cố định. 36
2.3.4. Phân tích sự biến động của tỷ suất lợi nhuận vốn cố định qua các năm (2003 – 2005). 38
3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty trong thời gian qua. 38
3.1. Những ưu điểm mà doanh nghiệp đó đạt được trong thời kỳ 2003 – 2005 38
3.2. Những nhược điểm của Công ty trong thời gian qua. 39
3.3 Nguyên nhân khách quan và chủ quan của những nhược điểm trên . 40
PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 42
1. Tổ chức công tác thông tin kinh tế, nghiệp vụ hoạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 42
2. Lựa chọn phương án kinh doanh phương án sản phẩm. 42
3. lựa chọn và sử dụng hợp lý cỏc nguồn vốn bổ sung. 43
4. Một số giải phỏp nhằm quản lý và huy động được tốt hơn. 44
5. Tổ chức và quản lý tốt quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh. 45
6. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. 46
KẾT LUẬN 48


Xem Thêm: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở công ty tnhh Phương Lan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ở công ty tnhh Phương Lan sẽ giúp ích cho bạn.