Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kính tế của Đảng ta được xác định: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Thực hiện đúng đường lối của đảng tại đại hội IX, tất cả các thành phần kinh tế phải tận dụng lợi thế của cơ chế thị trường, đưa ra phương hướng hoạt động trong mọi lĩnh vực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xét trên tầm vĩ mô, nhu cầu về vốn trở nên nóng bỏng và cấp thiết đối với bất kỳ một quốc gia nào, một nền kinh tế nào. Còn đối với hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, những tế bào sống của nền kinh tế, thì vốn đương nhiên được coi là một vấn đề tiên quyết không phải chỉ riêng trong cơ chế thị trường hiện nay, dưới bất kỳ một hình thức nào thì điều kiện đầu tiên sơ khai để thành lập cũng cần phải có một lượng vốn nhất định như vốn điều lệ, vốn pháp định . chứ chưa nói đến là khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Vốn là yếu tố đầu vào quan trọng nhất cần phải có đối với bất kỳ một doanh nghiệp tài chính hay phi tài chính, nó là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới các bước tiếp theo của quá trình kinh doanh. Vốn là một yếu tố không thể thiếu của doanh nghiệp nhưng làm thế nào để phát huy được sức mạnh kinh tế của vốn thì mới là phương án cấp thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại, khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, sử dụng vốn có hiệu quả thì doanh nghiệp mới có khả năng bảo toàn và phát triển được vốn, lúc đó có thể tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh về cả chiều sâu và chiều rộng.

Giấy là một trong 7 sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, của đời sống xã hội, sản lượng giấy tiêu dụng bình quân đầu người hàng năm tại một quốc gia phản ánh trình độ dân trí và mức sống của dân cư. Tổng công ty giấy Việt Nam là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất toàn ngành giấy. Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giấy các loại đảm bảo cân đối nhu cầu thiết yếu về giấy, cung ứng vật tư, nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị cho ngành giấy, thực hiện xuất nhập khẩu giấy và các loại hàng hoá khác có liên quan đến ngành giấy theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để mở rộng phát triển sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu càng lớn của xã hội đối với các sản phẩm giấy, một yếu tố rất quan trọng đối với Tổng công ty đó là vốn cho sản xuất kinh doanh, việc huy động các nguồn vốn nhằm phục vụ cho sự phát triển của Tổng công ty đã rất khó khăn nhưng việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Nhận biết được tầm quan trọng của vốn và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và nhất là doanh nghiệp nhà nước, trong quá trình học tập và nghiên cứu về mặt lý thuyết ở trường cũng như quá trình thực tập tại Tổng công ty giấy Việt Nam, em thấy việc sử dụng vốn của Tổng công ty còn nhiều bất cập, chưa phát huy hết khả năng tốt nhất có thể có. Chính vì vậy em mạnh dạn chọn đề tài “ Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam”. Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì được chia thành 3 phần chính sau:

Chương 1 : Một số nhận thức về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh
nghiệp

Chương 2 : Thực trạng sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy việt nam

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Tổng công ty giấy Việt Nam

Mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng trình độ lý luận và thực tế còn nhiều hạn chế nên đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những khiếm khuyết và sai sót. Em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên trong tổng công ty cùng các bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn TS - Nguyễn Hữu Tài và các thầy cô giáo trong khoa đã giúp đỡ tận tình để em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Lý luận chung về vốn trong các doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn trong các doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm chung
1.1.1.2 Đặc điểm vốn
1.1.2 Phân loại vốn của doanh nghiệp
1.1.2.1 Vốn cố định
a, Khái niệm
b, đặc điểm vốn cố định
1.1.2.2 Vốn lưu động
a, Khái niệm
b, Đặc điểm vốn lưu động
1.1.2.3 Vốn đầu tư tài chính
a, Khái niệm
b, Các hình thức hoạt động đầu tư tài chính
1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

2.1 Khái quát tình hình hoạt động của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tổng công ty giấy Việt Nam
2.2.1 Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.1.2.1 Chức năng hoạt động của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.1.2.2 Nhiệm các phòng ban của Tổng cong ty gấy Việt Nam
2.1.3 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.2 Thực trạng hiệu quả sử ụng vốn của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.2.1 Tình hình vốn của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.2.2 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn
2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.4 Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3 Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra đối với công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty giấy Việt Nam
2.3.1Kết quả đạt được
2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại trong công tác sử dụng vốn

CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

3.1Định hướng hoạt động của Tổng công ty giấy Việt Nam
3.2 Những thuận lợi, khó khăn của Tổng công ty giấyViệt Nam
3.2.1 Những thuận lợi
3.2.2 Những khó khăn
3.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam
3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam
3.4.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.4.3 Các giải pháp khác
3.5 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.5.1 Đối với nhà nước
3.5.2 Về phía công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.