Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm sơn

Lời nói đầu
Mục tiêu hàng đầu của bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nào cũng là tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu. Để đạt được điều này thì doanh nghiệp cần phải có nhiều nhân tố khác nhau.Trong đó việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng để làm nên điều đó.
Đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, quá trình quản lý và sử dụng vốn ở các doanh nghiệp này đã có nhiều thay đổi kể từ khi chúng ta chuyển đổi cơ chế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Trong thời kỳ bao cấp các doanh nghiệp hoạt động theo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Nhà nước , vốn do Nhà nước bao cấp, cấp phát hầu như toàn bộ. Vì thế vai trò khai thác , thu hồi vốn, sử dụng vốn như thế nào đã không được đặt ra như một nhu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp . Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, do không được bao cấp như trước nữa nên vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các doanh nghiệp thời kỳ này là vốn và sử dụng vốn.
Một doanh nghiệp muốn phát triển và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường thì cần phải có đủ vốn và phải sử dụng nguồn vốn đó sao cho có hiệu quả. Do đó, doanh nghiệp phải đổi mới cơ chế quản lý vốn và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn . Qua những chỉ tiêu này, doanh nghiệp có thể đánh giá được mình về phương diện sử dụng vốn , khả năng khai thác các tiềm năng có sẵn để biết mình đang ở cung đoạn nào trong quá trình sản xuất, đứng ở vị trí nào trong quá trình cạnh tranh với các doanh nghiệp khác .
Xuất phát từ thực tế trên, sau một thời gian thực tập tại Công ty xi măng Bỉm Sơn thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam , được sự giúp đỡ trực tiếp của anh LÊ HUY QUÂN và các cán bộ khác trong phòng kế toán - thống kê -tài chính của Công ty, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo_ tiến sĩ Vũ Duy Hào, tôi đã tiến hành phân tích những số liệu tài chính của công ty trong những năm gần đây để đánh giá những mặt đã đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn của công ty. Trên cơ sở đó tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị với hy vọng có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn trong thời gian tới, thông qua đề tài:
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm sơn
Bố cục đề tài gồm 3 phần chính :
Phần 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
Phần 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn.
Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xi măng Bỉm Sơn.


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3
I Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại vốn 5
2.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 5
2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 10
2.3 Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng 13
3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 14
II Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 16
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 16
2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 18
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 21
3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 21
3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 23
III Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 25
1. Các nhân tố khách quan 25
1.1 Môi trường tự nhiên 25
1.2 Môi trường pháp lý 25
1.3 Môi trường kinh tế 25
1.4 Môi trường chính trị văn hoá xã hội 26
1.5 Môi trường kỹ thuật công nghệ 26
2. Các nhân tố chủ quan 26
2.1 Trình độ của lực lượng lao động 26
2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 28
Phần II Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 29
I Một số nét về công ty xi măng Bỉm Sơn 29
1. Quá trình hình thành và phát triển 29
2. Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty 32
3. Một số đặc điểm về công nghệ và thị trường của công ty xi măng Bỉm Sơn 36

3.1 Quy trình công nghệ của công ty xi măng Bỉm Sơn 36
3.2 Về thị trường của công ty 37
II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 39
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua 39
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 48
2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 48
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định 50
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58
III Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 62
1. Những kết quả đạt được 62
2. Những tồn tại và nguyên nhân 63
Phần III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn 66
I Định hướng phát triển của công ty 66
II Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 69
1 Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại TSCĐ 70
2 Lựa chọn phương pháp trích khấu hao 70
3 Nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ 71
4 Thuờng xuyên sữa chữa duy tu bảo dưỡng TSCĐ 71
5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 72
6 Quản lý tốt vốn lưu động tại công ty 72
7 Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá trong tổ chức và sản xuất kinh doanh 74
8 Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm 74
9 Mạnh dạn đầu tư công nghệ mới vào sản xuất 78
10 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên 79
III Kiến nghị 79
1. Kiến nghị với nhà nước 79
2. Kiến nghị với tổng công ty 81
Kết luận 83
Tài liệu tham khảo 85
Mục lục 86


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm sơn sẽ giúp ích cho bạn.