Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân s

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân s


  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp -Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội


  Lời mở đầu
  Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia , trung tâm về văn hoá , khoa học , giáo dục , kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước . Một trong những hoạt động nhằm góp phần xây dựng thủ đô , xây dựng xã hội chủ nghĩa giàu đẹp , văn minh , thanh lịch , hiện đại , đảm bảo vững chắc an ninh , chính trị , quốc phòng , bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá của thủ đô ngàn năm văn hiến , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đó là phát triển nhà ở Hà Nội .Nhận thức được vai trò và ý nghĩa to lớn trên , từ năm 1998 Thành phố Hà Nội đã thực hiện và phát triển các nhà ở theo chương trình và kế hoạch . Kết quả phát triển nhà ở Hà Nội trong những năm gần đây đã có những chuyển biến đáng kể cả về khối lượng , quy mô đầu tư và chất lượng ở - tạo tiền đề và mở ra một hướng phát triển cho những năm sau .Để góp phần vào những kết quả đã đạt được ở trên Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất Hà Nội đã đề ra một loạt các biện pháp cụ thể, tích cực nhằm mục tiêu phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị , tăng cường quản lý hạ tầng đô thị . Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp - Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất thành phố Hà Nội ra đời trong mục tiêu chung ấy và đã phát huy được vai trò tích cực của mình . Đặc biệt trong điều kiện hiện nay , việc đầu tư xây dựng nhà ở căn hộ cao tầng tại các khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách , những người có thu nhập thấp , thu nhập trung bình , tạo quỹ nhà cho việc di dân , giải phóng mặt bằng đang là một trong những hướng ưu tiên , trọng tâm của chương trình phát triển nhà ở Thành phố . Mặc dù ra đời trong một thời gian chưa lâu nhưng ban đã đạt được những thành tựu vô cùng đáng khâm phục , quản lý và vận hành hàng loạt các công trình dự án trọng điểm theo kế hoạch của thành phố .Tuy nhiên , trong những năm tới để có thể đạt được hiệu quả cao nhất công tác quản lý dự án tại ban thì một vấn đề đặt ra mang tính chất thiết yếu , then chốt đó là phải nâng cao năng lực hoạt động ,hoàn thiện phương pháp quản lý , vận hành dự án .
  Trong quá trình thực tập tại BQLDA , nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể cán bộ ban và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà em đã được trực tiếp tìm hiểu tình hình thực tế của công tác quản lý dự án và hoàn thành được bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp -Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội ” .
  Chuyên đề bao gồm 3 chương :
  Chương I : Lý luận chung về dự án đầu tư và quản lý dự án
  Chương II : Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc NVNS cấp thời gian qua
  Chương III : Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án tại Ban.
  Trong quá trình nghiên cứu chắc chắn còn tồn tại nhiều thiếu sót , kính mong cô giáo và các bạn đọc , góp ý để em hoàn thiện bài viết .
  Em xin chân thành cảm ơn .


  Mục lục
  LỜI MỞ ĐẦU Trang 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  Trang 3
  I . Dự án đầu tư Trang 3
  1 . Khái niệm dự án đầu tư Trang 3
  2 . Đặc điểm dự án đầu tư Trang 3
  3 . Tác dụng của dự án đầu tư Trang 4
  4 . Chu kỳ của dự án đầu tư Trang 4
  5 . Phân loại dự án đầu tư Trang 5
  5.1.Theo cơ cấu tái sản xuất Trang 5
  5.2.Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của dự án đầu tư Trang 6
  5.3.Theo giai đoạn hoạt động trong quá trình tái sản xuất xã hội Trang 6
  5.4.Theo thời gian hoạt động và phát huy tác dụng Trang 6
  5.5.Theo phân cấp quản lý Trang 6
  5.6.Theo nguồn vốn Trang 7
  5.7 Theo vùng lãnh thổ Trang 7
  II . Quản lý dự án đầu tư Trang 7
  1 . Khái niệm Trang 7
  2 . Đặc điểm của quản lý dự án đầu tư Trang 9
  3 . Tác dụng của quản lý dự án Trang 9
  4 . Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư Trang 9
  4.1. Những nhân tố bên trong Trang 9
  4.2. Những nhân tố bên ngoài Trang 10
  5 . Nội dung chính của quản lý dự án đầu tư Trang 11
  5.1.Quản lý vĩ mô và vi mô đối với dự án Trang 11
  5.2.Quản lý theo lĩnh vực Trang 11
  5.3.Quản lý theo chu kỳ dự án Trang 13
  6 . Các công cụ và phương tiện quản lý Trang 16
  6.1.Các công cụ quản lý dự án Trang 16
  6.2.Các phương tiện quản lý dự án Trang 17
  7 . Các hình thức quản lý dự án đầu tư Trang 17
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC NVNS CẤP -SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT HÀ NỘI .

  Trang 21
  I . Khái quát về Ban quản lý dự án Trang 21
  1 .Lịch sử hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án Trang 21
  2 .Mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án Trang 22
  3 .Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án Trang 24
  4 .Chức năng - nhiệm vụ của Ban Trang 26
  5 .Chế độ làm việc nội bộ và chế độ giải quyết công việc Trang 31
  6 .Đặc điểm của các dự án do Ban quản lý Trang 33
  6.1.Xét theo nội dung đầu tư Trang 33
  6.2.Xét theo cơ cấu tính chất nguồn vốn Trang 33
  6.3.Xét theo tiến độ thời gian thực hiện dự án Trang 33
  6.4.Xét theo quy mô vốn Trang 33
  7 .Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Trang 33
  II . Giới thiệu hệ thống văn bản có liên quan đến công tác QLDA của Ban
  Trang 34
  III. Thực trạng công tác quản lý dự án tại Ban trong thời gian qua Trang 35
  1 .Tổng quan về công tác quản lý dự án tại Ban Trang 35
  2 .Quản lý dự án theo nội dung Trang 37
  2.1.Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án Trang 37
  2.1.1. Công tác quản lý tư vấn lập BCNCKT, TKKT-TDT Trang 39
  2.1.2. Công tác thẩm định và trình duyệt Trang 41
  2.1.3. Công tác thoả thuận chuyên ngành, xin cấp đất , giải phóng mặt bằng Trang 44
  2.1.4. Công tác xây dựng và quản lý tiến độ thực hiện của nhà thầu thi công xây lắp
  Trang 46
  2.1.5.Đánh giá công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án tại Ban Trang 48
  2.2.Quản lý chất lượng dự án Trang 49
  2.2.1.Thủ tục trong quản lý dự án tại Ban về chất lượng Trang 50
  2.2.2.Quản lý chất lượng các tổ chức tư vấn lập BCNCKT, TKKT-TDT Trang 50
  2.2.3.Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng Trang 51
  2.2.4.Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình Trang 52
  2.2.5.Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình Trang 53
  2.2.6.Quản lý chất lượng bảo hành chất lượng công trình Trang 56
  2.2.7.Đánh giá công tác quản lý chất lượng tại Ban Trang 56
  2.3.Quản lý chi phí dự án Trang 57
  2.3.1.Nguyên tắc quản lý chi phí Trang 57
  2.3.2.Hệ thống các văn bản pháp luật Ban áp dụng khi quản lý chi phí Trang 58
  2.3.3.Thực tế công tác quản lý chi phí tại Ban Trang 58
  2.3.4.Đánh giá công tác quản lý chi phí tại Ban Trang 61
  3.Quản lý theo chu kỳ dự án Trang 64
  3.1.Quản lý giai đoạn chuẩn bị đầu tư Trang 65
  3.2.Quản lý giai đoạn thực hiện đầu tư Trang 66
  3.2.1. Quản lý ở giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư Trang 66
  3.2.1.1 Công tác xin giao đất , xin giấy phép xây dựng , giải phóng mặt bằng
  Trang 66
  3.2.1.2.Công tác lập thiết kế - dự toán Trang 66
  3.2.1.3. Công tác lập kế hoạch đấu thầu , tổ chức đấu thầu Trang 66
  3.2.2.Quản lý giai đoạn thực hiện đầu tư Trang 74
  3.3. Quản lý giai đoạn vận hành kết quả đầu tư Trang 74
  4.Đánh giá kết quả và hiệu quả công tác quản lý của Ban Trang 75
  4.1.Những kết quả đạt được Trang 75
  4.2.Những tồn tại Trang 78
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI BAN TRONG THỜI GIAN TỚI
  Trang 80
  I . Phương hướng , nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới Trang 80
  1 .Các định hướng đầu tư , quy hoạch phát triển của Thành phố Hà Nội Trang 80
  2. Phương hướng , nhiệm vụ của Ban Trang 81
  II .Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án Trang 84
  1. Về cơ cấu tổ chức Trang 84
  2. Về công nghệ Trang 84
  3. Về nhân sự Trang 85
  4. Giải pháp cho công tác quản lý theo nội dung Trang 86
  4.1. Giải pháp về tiến độ Trang 86
  4.2.Giải pháp về chất lượng Trang 88
  4.3.Giải pháp về chi phí Trang 90
  5 . Giải pháp theo từng giai đoạn dự án Trang 91
  5.1.Giải pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư Trang 91
  5.2.Giải pháp cho giai đoạn thực hiện đầu tư Trang 93
  5.3.Giải pháp cho giai đoạn kết thúc đầu tư Trang 96
  III . Một số kiến nghị với các tổ chức có liên quan Trang 96
  1. Kiến nghị với nhà nước Trang 96
  2.Kiến nghị với Bộ tài nguyên môi trường Trang 98
  3 .Kiến nghị với Sở tài nguyên môi trường Trang 99
  4.Kiến nghị với các cơ quan có liên quan Trang 100
  LỜI KẾT Trang 101
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân s
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân s sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status