Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội
MỤC LỤC
Lời mở đầu
CHƯƠNG I
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

I.1. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.
I.1.1. Vốn lưu động và nguồn .6
I.1.1.1.Khái niệm và đặc điểm Vốn lưu động của doanh nghiệp .6
I.1.1.2. Phân loại vốn lưu động 7
I.1.1.3. Kết cấu vốn lưu động .10
I.1.1.4. Vai trũ của vốn lưu động13
I.1.1.5. Nguồn hỡnh thành vốn lưu động của Doanh nghiệp 14
I.1.2. Nhu cầu vốn lưu động và cách xác định nhu cầu vốn lưu động .18
I.2.PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
I.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn Vốn lưu động .19
I.2.1.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.20
I.2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động.20
I.2.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 23
I.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG .25
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI.

II.1.QUÁ TRèNH HèNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. 26
II.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành, phỏt triển .26
II.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty 27
II.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Tổng Công ty 28
II.1.3.1. Tổ chức nhõn sự và bộ mỏy quản lý . 28
II.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán 31
II.1.3.3. Các hoạt động tài chính của Tổng Công ty 31
II.1.3.4. Quy trỡnh hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ 32
II.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOAH CỦA TỔNG CÔNG TY. 33
II.2.1. Thuận lợi 33
II.2.2. Khó khăn 34
II.3. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG MỘT SỐ NĂM QUA 34
II.3.1. Tỡnh hỡnh và kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải của Tổng Công ty một số năm qua 34
II.3.2. Cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty . 35
II.3.2.1 Kết cấu vốn kinh doanh 35
II.3.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của Tổng Công ty 36
II.4.TèNH HèNH QUẢN Lí, TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI. 39
II.4.1. Phân tích tỡnh hỡnh tổ chức quản lý và sử dụng Vốn lưu động những năm vừa qua 39
II.4.2. Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của TCT Vận tải Hà Nội 43
II.4.2.1. Đánh giá về hiệu quả sử dụng Vốn lưu động .43
II.4.2.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 47
II.4.2.3.Khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán nhanh 50
II.4.3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Tổng Công ty 54
II.4.3.1. Những mặt mạnh 54
II.4.3.2. Những mặt cũn hạn chế . 54
CHƯƠNG III
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

III.1. TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG KINH DOANH CUNG ỨNG DỊCH VỤ, THANH TOÁN VÀ THU HỒI CÔNG NỢ.57
III.2. BIỆN PHÁP PHềNG NGỪA RỦI RO TRONG KINH DOANH. . 58
III.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GÓP PHẦN TĂNG DOANH THU. .59
III.4.CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG . 60
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Lời mở đầu
* * * *
Vốn là một phạm trù kinh tế hàng hoá, là một yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá. Vậy nên bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm đạt mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề sử dụng vốn một cách có hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra với mọi doanh nghiệp.
Mặc dù chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, song các doanh nghiệp Nhà nước vẫn luôn đóng vai trũ quan trọng đến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Cùng với các thành phần kinh tế khác, các doanh nghiệp Nhà nước đồng thời cạnh tranh với nhau để dành chỗ đứng của mỡnh trờn thương trường. Tuy nhiên, để đạt được điều đó đũi hỏi cỏc doanh nghiệp nhà nước phải có cách nhỡn nhận mới, phương thức kinh doanh linh hoạt sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Để có hoạt động sản xuất kinh doanh đũi hỏi phải cú một lượng vốn như một tiền đề bắt buộc. Không có vốn sẽ không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Cỏc doanh nghiệp dựng tiền vốn của mỡnh để đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận tối đa. Chính vỡ thế vấn đề sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Xuất phát từ những lý do đó, trong thời gian thực tập ở Tổng Công ty vận tải Hà nội, được sự tận tỡnh hướng dẫn, chỉ bảo của thầy PGS.TS. ĐÀO VĂN HÙNG; cùng với sự giúp đỡ nhiệt tỡnh của Ban Lónh đạo và Phũng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty, em đó đi sâu nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội”.
Mục đích của chuyên đề này là thông qua các phương pháp phân tích và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tỡnh hỡnh quản lý và sử dụng vốn lưu động để tỡm cỏc biện phỏp nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn trong doanh nghiệp nói chung và tại Tổng Công ty vận tải Hà nội nói riêng


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.