Huy động vốn cho sản xuất - kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực I


MỞ ĐẦU
Có thể coi vốn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải làm sao đảm bảo hiệu quả trong huy động vốn, hiệu quả trong sử dụng vốn. Một thực trạng đang được đặt ra đối với chúng ta là hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước đều đang ở tình trạng thiếu vốn, đặc biệt với các doanh nghiệp đang góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như điện xây dựng, thuỷ sản, nông sản, . Ngoài phần vốn ngân sách nhà nước (NSNN) mà có xu hướng ngày càng hạn hẹp, thì các doanh nghiệp phải luôn tìn cách huy động các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của mình. Nhưng huy động vốn không có nghĩa là tìm mọi cách để có vốn mà không tính đến hiệu quả của nó. Mặt khác, việc huy động vốn từ các nguồn cũng không phải là đơn giản mà ngược lại, còn có rất nhiều khó khăn vướng mắc.
Trong thời gian thực tập tại xí nghiệp xây lắp điện - thuộc công ty điện lực I em nhận thấy xí nghiệp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề huy động vốn. Trước tình hình đó, bằng những kiến thức đã được học tập tại nhà trường và thực trạng tại xí nghiệp em đã lựa chọn đề tài:
"Huy động vốn cho sản xuất - kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực I" cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
Ngoài mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung khoá luận gồm 3 phần.
Phần I: Các nguồn vốn và việc huy động vốn của doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng huy động vốn ở xí nghiệp xây lắp điện thuộc tổng công ty điện lực I.
Phần III: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác huy động vốn của
xí nghiệp.


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: CÁC NGUỒN VỐN VÀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN
Ở DOANH NGHIỆP 2

1.1. VỐN VÀ CÁC NGUỒN VỐN 2
1.1.1. Vốn 2
1.1.2. Các nguồn vốn 3
1.2. CÁC HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN HUY ĐỘNG VỐN 5
1.2.1. Các hình thức huy động vốn. 5
1.2.2. Các điều kiện huy động vốn 9
1.3. YÊU CẦU VỚI VIỆC HUY ĐỘNG VỐN 11
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 13
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN I. 13
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp. 13
2.1.2. Các nguồn lực 14
2.1.3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15
2.2. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 25
2.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 25
2.2.2. Nguồn vốn vay 26
2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP 29
2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
CỦA XÍ NGHIỆP 32
2.4.1. Các nhân tố chủ quan 32
2.4.2. Các nhân tố khách quan 33
PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP 34
3.1. NHU CẦU VỐN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI. 34
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 36
3.2.1. Đối với xí nghiệp 36
3.2.2. Kiến nghị với Nhà nước 42
KẾT LUẬN 49
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Huy động vốn cho sản xuất - kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động vốn cho sản xuất - kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực I sẽ giúp ích cho bạn.