Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty in Công ĐoànLỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi phải có sức mạnh về tài chính, vốn. Vốn chính là tiên đề của sản xuất kinh doanh. Với bất kỳ một doanh nghiệp nào khi sử dụng vốn sản xuất, kinh doanh nói chung và vốn cố định nói riêng đều phải quan tâm đến hiệu quả của nó mang lại.
Sử dụng có hiệu quả vốn cố định là yêu cầu của nguyên tắc hạch toán kinh doanh đối với mỗi doanh nghiệp. Khai thác, sử dụng vốn cố dịnh hợp lý sẽ góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, tăng khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp,
Xuất phát từ nhận thức đó, qua một thời gian thực tập tại Công ty in Công Đoàn em đã chọn đề tài: " Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty in Công Đoàn".
Ngoài lời giới thiệu và kết luận luận văn gồm 2 phần:
Phần I: Vốn cố định và vai trò của nó trong sản xuất kinh doanh( SXKD) của doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty In Công Đoàn.
Phần III: Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty In Công Đoàn.

Do thời gian thực tế chưa nhiều, trình độ còn hạn chế nên em không thể tránh được những sai sót. Em rất mong sự giúp đỡ, hướng dẫn của Thầy cô trong Khoa Tài chính - Kế toán để bản luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: VỐN CỐ ĐỊNH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD)CỦA DOANH NGHIỆP 2
I. Khái niệm, cơ cấu của VCĐ trong doanh nghiệp 2
1. Khái niệm và đặc điểm của vốn cố định (VCĐ): 2
2. Nguồn hình vốn cố định 3
II. Vai trò của VCĐ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 4
III. yêu cầu quản lý và sử dụng TSCĐ: 5
1. Phân loại TSCĐ: 5
2. Khấu hao TSCĐ: 7
3. Bảo toàn vốn cố định: 10
IV. Sự cần thiết của việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 11
1. Ý nghĩa của việc quản lý và sử dụng có hiệu quả VCĐ: 11
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ: 12
3. Một số biện pháp chủ yếu để quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 13
PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ & HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN. 15
I. Đặc diểm SXKD và tổ chức quản lý của Công ty In 15
1. Quá trình hình thành và phát triển . 15
2. Bộ máy quản lý 16
II. Tình hình SXKH và sử dụng VCĐ của Công ty In Công Đoàn 18
III. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định tại Công ty In Công Đoàn. 19
1. Tình hình kết cấu vốn kinh doanh của Công ty In Công Đoàn. 19
2. Nguồn hình thành VCĐ của Công ty. 20
3. Tình hình TSCĐ đang dùng của Công ty in Công Đoàn. 21
4. Tình hình khấu hao TSCĐ. 22
5. Tình hình quản lý TSCĐ và bảo toàn VCĐ: 23
6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ ở Công ty. 26
PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 28
1. Đánh giá về tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định ở Công ty in Công Đoàn Việt Nam. 28
2. Một số kiến nghịnhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở Công ty in Công Đoàn. 29
KẾT LUẬN 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty in Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp quản lý vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty in Công sẽ giúp ích cho bạn.