Huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng, trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam
Lời mở đầu
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, vốn đều được xem là yếu tố không thể thiếu, là đòi hỏi đầu tiên bắt buộc phải có và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp.
Đối với một nền kinh tế mới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá như nước ta hiện nay, nhu cầu về vốn để đổi mới công nghệ và phát triển của các doanh nghiệp rất lớn. Do đó, đi tìm lời giải về vốn hay nói cách khác là các biện pháp nâng cao khả năng huy động vốn của doanh nghiệp là vấn đề mang tính thời sự và thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực ngoại thương, Công ty xuất nhập khẩu xi măng đương nhiên không nằm ngoài xu thế này. Trong quá trình thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng, được sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn cũng như các cán bộ trong Công ty, em đã bước đầu được làm quen với thực tế, nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vận dụng lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn làm sáng tỏ hơn những lý luận được nghiên cứu trong nhà trường. Qua đó, em đã chú trọng đi sâu nghiên cứu đề tài: “Huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng, trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam” – một trong những vấn đề, mà theo em, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường quốc tế.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề tốt nghiệp gồm ba chương:
Chương I: Huy động vốn của doanh nghiệp- những vấn đề lý luận cơ bản
Chương II: Thực trạng huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng
Chương III: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng
Bằng những kiến thức thu thập được trong thời gian học tập ở trường và những kiến thức có được qua học hỏi thầy cô, bạn bè, các cán bộ phòng Kế toán tài chính Công ty xuất nhập khẩu xi măng, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn- PGS.TS Lưu Thị Hương- em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong Công ty, các thầy cô giáo trong khoa và bạn bè đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình.


Mục lục
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 01
CHƯƠNG I – HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP-
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN

1.1. Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm vốn
1.1.2.2. Vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.2. Các nguồn vốn của DN và phương thức huy động
1.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
1.2.1.1. Vốn góp ban đầu
1.2.1.2. Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia
1.2.1.3. Phát hành cổ phiếu
1.2.2. Nợ và các phương thức huy động nợ của DN
1.2.2.1. Nguồn vốn TDNH và TDTM
1.2.2.2. Phát hành trái phiếu công ty
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của DN
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Nhu cầu và mục tiêu tài chính của DN
1.3.1.2. Cơ cấu vốn và chi phí vốn
1.3.1.3. Tình trạng tài chính của doanh nghiệp
1.3.1.4. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Cơ chế chính sách của Nhà nước
1.3.2.2. Sự phát triển của hệ thống NHTM
1.3.2.3. Sự phát triển của thị trường tài chính
1.3.2.4. Khả năng tiết kiệm trong dân cư
CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI CÔNG TY XNK XI MĂNG

2.1. Khái quát về Công ty XNK xi măng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của
Công ty trong những năm gần đây
2.1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
trong những năm gần đây
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Công ty XNK xi măng
2.2.1. Vốn chủ sở hữu
2.2.2. Vốn vay ngân hàng
2.2.3. Nguồn vốn tín dụng thương mại
2.3. Đánh giá tình hình huy động vốn tại Công ty
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
2.3.1.2. Huy động được những nguồn vốn có
chi phí thấp và linh hoạt
2.3.1.3. Tỷ lệ bị chiếm dụng vốn ngày càng giảm
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG III- GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG
VỐN TẠI CÔNG TY XNK XI MĂNG
3.1. Nhu cầu vốn của Công ty XNK xi măng trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty
3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động của Công ty
trong những năm sắp tới

3.1.1.2. Phương hướng hoạt động của Công ty
3.1.1.3. Nhiệm vụ cụ thể năm 2003
3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn ở Công ty
3.2.1. Tăng vay vốn ngân hàng thông qua việc
sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng XNK
3.2.2. Phát hành trái phiếu Công ty
3.2.3. Cổ phần hoá doanh nghiệp
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Với Nhà nước
3.3.2. Với Tổng công ty
3.3.3. Với các ngân hàng
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng, trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu xi măng, trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.