Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An

Lời nói đầu

Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, quản lý và sử dụng vốn luôn là vấn đề được quan tâm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vì để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi doanh nghiệp đều cần phải có một lượng vốn nhất định để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu và mua sắm các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất như : sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vốn có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trình độ quản lý và sử dụng vốn ở mỗi doanh nghiệp là tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp nào làm ăn có hiệu quả, doanh nghiệp nào làm ăn chưa tốt. Vốn được quản lý tốt sẽ phát huy khả năng sinh lời, đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho doanh nghiệp với chi phí bỏ ra thấp nhất.
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nước ta thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau đã phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng. Tuy nhiên do vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơ chế bao cấp trước đây nên năng lực và trình độ quản lý còn yếu kém, hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp còn thấp.
Đất nước ta đang mở cửa để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp . Vì chỉ có quản lý và sử dụng tốt vốn thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An, được sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn và Ban lãnh đạo Công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế, đồng thời từ tình hình thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đã học. Qua đó thấy được tầm quan trọng và tính bức xúc của vấn đề tổ chức và quản lý sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An nói riêng.
Với mong muốn được góp phần vào việc hoàn thiện công tác tổ chức và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty, em đã chọn đề tài: "Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An".
Nội dung của đề tài gồm 3 phần chính:
Phần I: Vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An
Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An
Do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài viết không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An và các bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu của em thêm hoàn thiện.
Cuối cùng, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo TS.Nguyễn Minh Hoàng, Ban lãnh đạo, các cô chú phòng Tài chính - Kế toán và các bộ phận phòng ban có liên quan của Công ty đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.
MỤC LỤC
*
* *
LỜI NÓI ĐẦU. 1
CHƯƠNG I: VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1
I. Vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1
1. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 1
1.1. Khái niệm vốn kinh doanh 1
1.2. Phân loại vốn kinh doanh 2
1.2.2. Vốn cố định của doanh nghiệp 2
1.2.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp 4
2. Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 5
2.1. Theo nguồn hình thành vốn 6
2.1.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 6
2.1.2. Nợ phải trả: 6
2.2. Theo thời gian huy động và sử dụng vốn 7
2.2.1. Nguồn vốn thường xuyên 7
2.2.2. Nguồn vốn tạm thời: 7
2.3. Theo phạm vi huy động vốn 8
2.3.1 Nguồn vốn bên trong doanh nghiệp: 8
2.3.2 Nguồn vốn bên ngoài doanh nghiệp: 8
II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. 10
1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 10
1.1. Các chỉ tiêu phản ánh kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp 10
1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả vốn sản xuất kinh doanh. 11
1.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho 11
1.2.2 Vòng quay các khoản phải thu 12
1.2.3 Kỳ thu tiền trung bình 12
1.2.4 Vòng quay vốn lưu động 13
1.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 13
1.2.6 Vòng quay toàn bộ vốn 13
1.3. Các chỉ tiêu sinh lời 13
1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh. 14
1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 14
III. Một số phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 15
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và sử dụng vốn 15
1.1. Những nhân tố chủ yếu ảnh huởng đến việc tổ chức vốn kinh doanh. 15
1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 16
1.2.1 Các nhân tố khách quan: 16
1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 19
2. Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. 20
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI 3 NGHỆ AN 22
I. Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 nghệ an 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 22
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 23
3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23
3.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24
4. Đặc điểm của sản phẩm và quy trình công nghệ 25
5. Một số kết quả của Công ty trong những năm vừa qua 26
II. Tình hình tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của công ty 27
1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty trong hoạt động kinh doanh 27
1.1. Thuận lợi: 27
1.2. Khó khăn: 27
2. Tình hình tổ chức vốn kinh doanh của công ty 28
3. Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. 37
3.1. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty. 37
3.2. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 42
3.3. Những giải pháp chủ yếu của Công ty trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 47
4. Những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 49
4.1. Về tổ chức vốn: 49
4.2. Về sử dụng vốn. 50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ LỢI 3 NA 61
I. Những định hướng của công ty trong những năm sắp tới. 52
1. Định hướng phát triển. 52
2. Mục tiêu cụ thể của công ty trong năm 2002. 52
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần thuỷ lợi 3 Nghệ An 54
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.