Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành Hàng không Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: 4
THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 4
I. Một vài nét về ngành hàng không Việt Nam 4
II. Thực trạng đầu tư phát triển của ngành hàng không Việt Nam. 7
1. Các nguồn vốn đầu tư phát triển ngành hàng không 7
2. Vai trũ vốn đầu tư phát triển và sự cần thiết thu hút nguồn vốn ODA 8
III. Thực trạng về tỡnh hỡnh thu hỳt và sử dụng nguồn vốn ODA trong đầu tư phát triển ngành hàng không 12
1. Khỏi quỏt tỡnh hỡnh thu hỳt và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam 12
2. Tỡnh hỡnh thu hỳt và sử dụng nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển ngành hàng không Việt Nam 15
1.1. Tỡnh hỡnh thu hỳt vốn ODA 15
1.1.1. Tỡnh hỡnh thu hỳt ODA theo đối tác viện trợ 15
1.1.2. Tỡnh hỡnh thu hỳt ODA qua cỏc năm 18
1.1.3. Thu hút ODA theo phương thức hoàn trả: 20
1.1.4. Những vướng mắc và nguyên nhân trong thu hút vốn ODA 21
1.2. Tỡnh hỡnh sử dụng ODA 23
1.2.1. Đánh giá chung tỡnh hỡnh sử dụng 23
1.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn ODA trong từng lĩnh vực 24
1.2.3. Những vướng mắc trong sử dụng nguồn vốn ODA 30
1.2.3.1. Vốn đối ứng 30
1.2.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng 31
1.2.3.3. Công tác đấu thầu 32
1.2.3.4. Cụng tỏc theo dừi, đánh giá dự án ODA 33
1.2.3.5. Ngoài ra cũn một số yếu tố khỏc gõy chậm trễ trong việc triển khai dự ỏn ODA như: 34
CHƯƠNG II: 35
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ODA CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 35
I. Định hướng đầu tư phát triển ngành hàng không và nhu cầu thu hút vốn 35
1. Định hướng của Việt Nam trong việc thu hút và sử dụng ODA 35
2. Định hướng sử dụng nguồn ODA cho đầu tư phát triển của ngành hàng không giai đoạn 2006 - 2010 38
2.1. Mục tiêu phát triển của ngành hàng không Việt Nam: 38
2.2. Quan điểm của ngành hàng không đối với nguồn vốn ODA 39
2.3. Nhu cầu về vốn ODA của ngành giai đoạn 2006 - 2010 40
II. Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA trong đầu tư hạ tầng hàng không 41
1. Giải pháp tăng cường thu hút ODA 41
1.1. Nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch định hướng 41
1.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp nhận ODA 43
1.3. Xúc tiến nhanh công tác chuẩn bị, đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định với nhà tài trợ 44
1.4. Xác định rừ khả năng trả nợ trong tương lai 45
2. Giải pháp sử dụng ODA 45
2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 46
2.2. Đảm bảo đủ vốn đối ứng 47
2.3. Nõng cao trỡnh độ, năng lực cho cán bộ quản lý dự án 48
2.4. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân 49
2.5. Cải tiến hệ thống thanh tra, đổi mới cơ chế quản lý dự ỏn 50
KẾT LUẬN 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
LỜI MỞ ĐẦU

Kể từ khi ra đời cho đến nay, Ngành hàng không đó không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực của mỡnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước. Tuy nhiên, một thách thức lớn nhất đặt ra cho Ngành Hàng không hiện nay là tỡnh trạng thiếu vốn cho đầu tư phát triển. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc thu hút các nguồn vốn trong nước, Ngành đó tích cực đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong Ngành cũn nhiều bất cập, chưa khai thác hết lợi thế mà nguồn vốn này mang lại. Do đó, trong thời gian thực tập tại Cục hàng không Việt Nam, em đó quyết định chọn đề tài: " Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành Hàng không Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho mỡnh. Đề tài cũng mới chỉ phản ánh một phần thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành hàng không trong thời gian qua và đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA trong thời gian tới. Chuyên đề gồm 2 chương như sau:
Chương I: Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành hàng không Việt Nam.
Chương II: Giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển Ngành hàng không Việt Nam.

Em xin chân thành cảm ơn thày giáo TS Từ Quang Phương đó tận tỡnh hướng dẫn, em xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong Ban Kế hoạch - Đầu tư tại Cục Hàng không Việt Nam đó tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đế tốt nghiệp này


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA cho đầu tư phát triển sẽ giúp ích cho bạn.