Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than Hà Tu
Lời nói đầu

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả và sự thành công của các doanh nghiệp sẽ là tiền đề cho sự phát triển vững mạnh đó. Trong những năm qua, chúng ta đã tìm mọi biện pháp và phương thức để khai thác nguồn vốn trong nước và đã góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên có một vấn đề đang tồn tại là: Trong khi chúng ta đang tìm mọi cách để huy đông tối đa vốn trong nước, đồng thời tích cực kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài cho sự phát triển của nền kinh tế thì vấn đề sử dụng vốn lại chưa được coi trọng.
Đối với doanh nghiệp vốn đóng vai trò quan trọng có tính chất quyết định cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp, nhưng điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả là phải làm sao sử dụng đồng vốn đó một cách có hiệu quả. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển liên tục.
Việc phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp có vị trí vai trò quan trọng. Các chỉ tiêu trong phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn là mối quan tâm của nhiều đối tượng như: Các nhà đầu tư, ngân hàng làm tốt khâu này sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy được thực trạng của doanh nghiệp về mặt quản lý và sử dụng vốn nói riêng cũng như của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Qua đó thấy được mật mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp từ đó làm căn cứ, cơ sỏ để đưa ra các chiến lược, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói riêng, hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung của doanh nghiệp.
Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng đó cùng với những kiến thức ở nhà trường, kinh nghiệm thực tiễn em chọn đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than hà tu” làm đồ án tốt nghiệp của mình.
Để hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này, em đã sử dụng các tài liệu liên quan đến vốn của các doanh nghiệp, các số liệu liên quan đến tình hình SXKD của công ty. Vì thời gian có hạn, nhất là không trực tiếp làm việc tại Công ty nên những vấn đề nêu lên trong đồ án còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý sửa chữa của các thầy cô, các cán bộ tại Công ty than Hà Tu.
Em xin trân thành cám ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình quý báu của thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Văn Nghiến cùng các thầy , cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý – trường đại học Bách khoa Hà nội, cám ơn Ban lãnh đạo cùng tất cả các cán bộ, công nhân viên đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này.

Em xin trân trọng cảm ơn!


Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU. 1
Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công ty than Hà tu. 3
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty than Hà tu. 9
Phần 2.: Cơ sở lý thuyết về vốn. 13
2.1- Khái niệm chung. 13
2.2- Tài sản và các nguồn hình thành tài sản trong doanh nghiệp. 13
2.3- Nguồn vốn. 14
2.4- Các phơng pháp phân tích . 21
2.5-Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. 23
2.6-Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ. 26
2.7-Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ. 30
2.8-Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 33
PHẦN III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU. 36
3.1-KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU. 36
3.1.1-Phân tích cơ cấu tài sản. 41
3.1.2-Phân tích cơ cấu nguồn vốn. 44
3.2-Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 51
3.2.1-Phân tích tình hình thanh toán của Công ty. 51
3.2.2-phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán. 56
3.3- Phân tích hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng sinh lời của vốn. 62
3.3.1-Phân tích hiệu quả sử dụng của TSCĐ. 64
3.3.2-Phân tích hiệu quả sử dụng TSLĐ. 67
3.3.3-Phân tích khả năng sinh lời của vốn. 72
PHẦN IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN. 75
4.1-Nhận xét khái quát tình hình sử dụng vốn của Công ty. 75
4.2-Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình sử dụng vốn của Công ty. 75
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sử dụng vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than H sẽ giúp ích cho bạn.