Thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Tổng Công ty Thép Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế Việt Nam qua hơn 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu và kết quả quan trọng. Tuy vậy,khó khăn và nhiệm vụ phía vẫn còn nhiệu. Để thực hiện tốt quá trình CNH - HĐH đất nước nhiệm vụ đặt ra đối với các doanh nghiệp là huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
Nhận biết rõ vai trò tích cực của vật liệu Thép, Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ có những hoạt động đầu tư thích đáng cho Ngành Thép nhằm đưa Ngành Thép trở thành một trong những ngành công nghiệp hàng đầu.
Tổng Công ty Thép Việt Nam là một doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập theo mô hình Tổng công ty 91. Nhận thức được tầm quan trọng của mình. Ngoài việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho là sản xuất Thép, nhập khẩu những mặt hàng Thép mà trong nước chưa sản xuất được, . Tổng công ty còn nghiên cứu tìm ra các giải pháp huy động vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
Xuất phát từ bối cảnh chung của nền kinh tế và thực trạng hoạt động của Tổng Công ty Thép tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Tổng Công ty Thép Việt Nam"
Nội dung bài viết gồm:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển - huy động và sử dụng vốn đầu tư.
Chương II: Thực trạng huy động và sử dụng vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam.
Chương III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Thép.
Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Vũ Kim Toản,các thầy cô Bộ môn Kinh Tế Đầu Tư .Cô Hoàng Thị Hồng Hà phó phòng Kế Hoạch Đầu Tư, các cô chú Phòng Kế hoạch Đầu tư thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.
91


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ . 2
I. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 2
1.1. Khái niệm đầu tư phát triển 2
1.2. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 3
II. VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 7
2.1. Khái niệm vốn và vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 7
2.2. Vai trò của vốn trong đầu tư phát triển của doanh nghiệp 10
2.3. Phân loại vốn đầu tư của doanh nghiệp 11
III. LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐTPT TRONG DOANH NGHIỆP 12
3.1. Xác định nhu cầu vốn đầu tư 12
3.2. Các nguồn vốn tài trợ: 15
3.3 Hình thức huy động vốn dài hạn 19
3.4. Cân đối cung cầu vốn: 27
3.5. Biện pháp nâng cao khả năng huy động vốn 27
IV.SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 29
4.1. Mối quan hệ giữa huy động và sử dụng vốn ĐTPT 29
4.2. Một số quy đinh của Nhà nước về quản lý sử dụng vốn cho các dự án đầu tư 30
4.3. Nội dung sử dụng vốn ĐTPT 32
4.4. Quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTPT 34
4.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 37
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP 37
1.1. Đặc điểm của ngành thép 37
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty thép Việt Nam 38
II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA VSC 39
2.1. Nhu cầu vốn đầu tư của VSC 39
2.2. Khả năng huy động vốn đầu tư của VSC 42
2.3 Các hình thức huy động vốn chủ yếu của VSC 44
III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA VSC TRONG NHỮNG NĂM QUA. 49
3.1. Tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển phân theo cơ cấu công nghệ 49
3.2. Tình hình sử dụng vốn cho đầu tư cho các chủng loại sản phẩm 53
3.3 Tình hình sử dụng theo cơ cấu tái sản xuất của vốn đầu tư 56
3.4. Sử dụng vốn đầu tư vào các liên doanh 58
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 60
4.1. Kết quả đầu tư. 60
4.2. Hiệu quả đầu tư 61
4.3. Những khó khăn và tồn tại trong huy động và sử dụng vốn của VSC. 63
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP 67
I. KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM: 67
1.1. Kế hoạch sản xuất : 67
1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển 68
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ 71
2.1. Về huy động vốn: 71
2.2.Về sử dụng vốn: 75
2.3. Các giải pháp chung khác 80
III. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ: 82
3.1. Các giải pháp về huy động vốn 82
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 85
KẾT LUẬN 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Tổng Công ty Thép Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng huy động và sử dụng vốn ở Tổng Công ty Thép Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.