Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dưng số 18 - Chi nhánh Hà nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nhữnh năm gần đây, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta có nhiều bước phát triển vượt bậc.đóng góp cho sự phát triển này là lỗ lực phấn đấu không ngừng của ngành xây dựng cơ bản, một ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển của đất nước. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật cao, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và phát triển của khoa học kỹ thuật,nâng cao đời sống vât chất, tinh thần cho người dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để quản lý - sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, chống thất thoát vốn trong điều kiện xây dựng cơ bản trải qua những giai đoạn thời gian thi công kéo dài và địa bàn trải rộng, phức tạp.
Để góp phần giảy quyết vấn đề này và đặc biệt đước sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn , cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo của tập thể cán bộ, nhân viên phòng hành chính tổng hợp, phòng kinh tế kỹ thuật Công ty xây dựng số 18 – Chi nhánh Hà nội. Em đã quyết đinh chọn đề tài ”Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dưng số 18 - Chi nhánh Hà nội ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình, với mong muốn vận dụng những kiến thức đã được học ở nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn, từ đó phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được cùng những vấn đề còn tồn tại góp phân hòan thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dựng số 18-Chi nhánh Hà nội.
Tất cả đựơc tập hợp lại trong ba phần chính của bài luận văn tốt nghiệp của em.
Chương 1: Lý luận chung về quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dựng số 18 - Chi nhánh Hà nội.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dựng số 18 - Chi nhánh Hà nội.
Nhân đây em xin tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo, Ban giám hiệu Trường ĐHDL Thăng Long đã tạo điều kiện cho em học tập trong những năm qua.LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 6
I. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp. 6
1. Khái niệm. 6
2. Phân loại vốn lưu động. 6
2.1 Đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động. 7
2.2 Hình thái biểu hiện của vốn lưu động. 8
2.3 Nguồn hình thành vốn lưu động. 8
2.3.1 Nguồn vốn chủ sở hữu. 8
2.3.2 Nguồn vốn tín dụng (vốn vay). 9
3. Vai trò của vốn lưu động. 10
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động. 11
II. Quản lý và sử dụng vốn lưu động 12
1. Yêu cầu đối với việc quản lý vốn lưu động. 12
2. Nội dung cơ bản của quản lý vốn lưu động. 13
2.1 Quản lý tiền mặt. 13
2.2 Quản lý các khoản phải thu, phải trả. 16
2.3 Quản lý hàng tồn kho. 18
III. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. 19
1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 19
1.1. Hệ số sinh lời: 19
1.2. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động: 20
2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển. 20
2.1 Số vòng quay vốn lưu động. 20
2.2 Thời gian trung bình một vòng luân chuyển vốn lưu động. 21
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động. 21
3.1 Vòng quay các khoản phải thu. 21
3.2 Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng công thức. 22
3.3 Kỳ trả tiền bình quân. 22
3.4 Thời gian quay vòng hàng tồn kho. 22
3.5 Thời gian quay vòng tiền mặt (C.C.C). 23
4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 23
4.1 Hệ số thanh toán hiện thời (CR). 23
4.2 Hệ số thanh toán nhanh (QR). 24
4.3 Hệ số thanh toán bằng tiền (tức thời). 24
VI. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 25
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 25
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 25
2.1 Nhân tố khách quan. 25
2.2 Những nhân tố chủ quan. 27
Bên cạnh những nhân tố khách quan kể trên các nhân tố chủ quan cũng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp đó là các nhân tố. 27
3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 18 CHI NHÁNH HÀ NỘI 27
I. Vài nét khái quát về công ty xây dựng số 18 – chi nhánh Hà Nội. 27
1. Quá trình hình thành và phát triển: 27
1.1 Giai đoạn 1: Trước tháng 5 năm 1993. 27
1.2 Giai đoạn 2: Từ tháng 5 năm 1993 đến nay. 27
2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của chi nhánh. 27
2.1 Chức năng của chi nhánh. 27
2.2 Nhiệm vụ của chi nhánh. 27
2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của chi nhánh. 27
2.3.1 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 27
2.3.2 Cơ cấu hệ thống tổ chức sản xuất – thi công của chi nhánh: 27
3. Khái quát tình hình hoạt động của chi nhánh trong hai năm 2000 và 2001. 27
Chỉ tiêu 27
II. Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh Hà Nội. 27
1. Tình hình nguồn vốn lưu động trong kinh doanh của chi nhánh. 27
1.1 Cơ cấu vốn của chi nhánh trong 2 năm 2000 - 2001 27
1.2 Tình hình kết cấu vốn lưu động của chi nhánh. 27
1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động. 27
2. Thực tế công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh. 27
2.1 Phân tích tình hình quản ly vốn bằng tiền. 27
2.2 Quản lý các khoản phải thu. 27
2.3 Quản lý vốn vật tư hàng hoá. 27
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi nhánh. 27
1. Hệ số sinh lời vốn lưu động. 27
1.1 Hệ số sinh lời của vốn lưu động: 27
1.2 hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động. 27
2. Tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 27
3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động. 27
3.1 Hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền. 27
3.1.1 Vòng quay tiền mặt. 27
3.1.2 Kỳ luân chuyển tiền bình quân. 27
3.2 Hiệu quả sử dụng vốn trong thanh toán. 27
3.2.1 Vòng quay các khoản phải thu. 27
3.2.2 Kỳ thu tiền bình quân. 27
3.3 Hiệu quả sử dụng vốn vật tư hàng hoá. 27
4. Khả năng thanh toán của chi nhánh. 27
4.1 Hệ số thanh toán hiện thời . 27
4.2 Hệ số thanh toán nhanh. 27
4.3 Hệ số thanh toán tức thời . 27
IV. Đánh giá chung về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của chi nhánh trong hai năm 2000 và 2001. 27
1. Những kết quả đạt được : 27
2.Những vấn đề tồn tại: 27
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 18 CHI NHÁNH HÀ NỘI. 27
I. Mục tiêu và định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới. 27
1. Mục tiêu: 27
2. Định hướng: 27
II. Một số kiến nghị. 27
1. Tăng cường công tác quản trị. 27
2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính. 27
3. Kế hoạch hoá nguồn vốn. 27
4. Quản lý và sử dụng các khoản mục của nguồn vốn lưu động hữu hiệu hơn. 27
4.1 Quản lý và sử dụng vốn bằng tiền. 27
4.2 Quản lý vốn trong thanh toán. 27
4.2.1 Tìm hiểu rõ thực trạng nguồn vốn của các công trình mà chi nhánh thi công. 27
4.2.2 Thực hiện tốt công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán. 27
4.2.3 Nhất quán chính sách thu hồi công nợ. 27
4.3 Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng lưu kho. 27
5. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất. 27
6. Hoàn thiện công tác giao khoán. 27
7. Một số giải pháp khác. 27
8. Một số kiến nghị với nhà nước và cơ quan cấp trên. 27
8.1 Kiến nghị với nhà nước. 27
8.2 Kiến nghị với công ty xây dựng 18. 27
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dưng số 18 - Chi nhánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dưng số 18 - Chi nhánh sẽ giúp ích cho bạn.