Huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây
MỤC LỤC
Mục lục 1
Danh mục bảng, biểu đồ, đồ thị 3
Lời nói đầu 5
Chương 1: Lý luận chung về huy động và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu 8
1.1. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu 8
1.1.1. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường 8
1.1.2. Vốn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu 12
1.2. Huy động và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu 21
1.2.1. Huy động vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu 21
1.1.2. Sử dụng vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu 31
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu 40
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài 40
1.3.2. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 47
Kết luận chương I 51
Chương 2: Thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 52
2.1. Khái quát về Công ty xuất nhập khẩu Intimex 52
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 52
2.1.2. Một số thành tựu đạt được 53
2.1.3. Những mặt hạn chế 64
2.2. Thực trạng huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex thời gian qua 65
2.2.1. Thực trạng huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 65
2.2.2. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 69
2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại về huy động vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex thời gian qua: 73
2.3. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex thời gian qua 76
2.3.1. Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 76
2.3.2. Đấnh giá thực trạng sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex: 89
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại về sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex thời gian qua: 105
Kết luận chương II 110
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm huy động, sử dụng vốn có hiệu quả tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 111
3.1. Phương hướng hoạt động của công ty Intimex trong những năm tới 111
3.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế trong những năm tới 111
3.1.2. Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới 113
3.2. Giải pháp từ doanh nghiệp 114
3.2.1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp 114
3.2.2. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn huy động vốn: 116
3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động Marketing. 116
3.2.4. Duy trì nguồn hàng ổn định, chất lượng cao. 118
3.2.5. Tổ chức quảng cáo giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu của Công ty. 118
3.3. Kiến nghị đối với Nhà nước 119
3.3.1. Phát triển và hoàn thiện các tổ chức trung gian tài chính 119
3.3.2. Hoàn thiện chính sách tài chính, tiền tệ 121
3.3.3. Tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 123
3.3.4. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất khẩu 125
3.3.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 126
Kết luận chương III 127
Kết luận chung 128

LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Vốn để sản xuất kinh doanh luôn là câu hỏi đặt ra cho mọi doanh nghiệp. Từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đứng trước rất nhiều vấn đề bức xúc. Một trong những vấn đề đó là : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc rất chặt chẽ vào việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả.
Thời gian vừa qua, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung, cũng như Công ty xuất nhập khẩu Intimex - trực thuộc Bộ thương mại nói riêng, đã có nhiều nỗ lực trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, Công ty xuất nhập khẩu Intimex đã gặp không ít khó khăn trong việc huy động và sử dụng vốn. Vấn đề đặt ra cho công ty không chỉ là huy động được đủ vốn mà làm thế nào dể sử dụng vốn có hiệu quả.
Vì vậy, tôi đã lựa chọn “Huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây” làm đề tài luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu
Ở nước ta hiện nay, có một số công trình, bài viết đề cập tới vấn đề huy động và sử dụng vốn và một số đề tài nghiên cứu xoay quanh hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ví dụ như:
1. Lê Quang Bính - Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng - Luận án PTS, 1995
2. Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ -Số 28, tháng 5-2002
3. Huy động và sử dụng vốn cho phát triển công nghiệp - Tạp chí chiến lược và chính sách công nghiệp - Bộ Công nghiệp - Số 2/2004.
4. Cần chú trọng hơn đến kim ngạch thực thu và lợi nhuận từ xuất khẩu – Tạp chí Thương mại – Số 15/4/2005
vv .
Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này mới chỉ đề cập tới việc huy động và sử dụng vốn trong một số loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại hay một số vấn đề xoay quanh nội dung đó, chưa đi sâu vào nghiên cứu một cách đầy đủ, chuyên sâu theo đặc thù riêng của một công ty xuất nhập khẩu. Vì vậy, luận văn sẽ kế thừa và tiếp tục nghiên cứu vấn đề trên tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex.
3. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát và phân tích về thực trạng huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex để tìm ra những nguyên nhân yếu kém, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng vốn có hiệu quả tại công ty này.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề huy động và sử dụng vốn tài chính tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex trực thuộc Bộ thưong mại trong những năm gần đây.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp để làm rõ các nội dung khoa học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp điều tra, thống kê kinh nghiệm và dự báo cũng đựơc sử dụng trong quá trình nghiên cứu


Xem Thêm: Huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động và sử dụng vốn tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây sẽ giúp ích cho bạn.