Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính , tín dụng và chấp hành đúng pháp luật của nhà nước.
Sự phát triển kinh doanh với qui mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều . Mặt khác ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhất là nhu cầu vốn dài hạn của doanh nghiệp cho sự đầu tư phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà còn phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài và phải sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả nhất nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển .
Chính vì thế, quản lý và sử dụng vốn kinh doanh như thế nào để đạt được hiệu quả cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện để các doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trong cơ chế thị trường.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, qua tìm hiểu về những bức xúc trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp nơi em thực tập, em mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho mình.
Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận với thực tiễn trên cơ sở phân tích các hoạt động tài chính của Công ty, đề tài nhằm phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn, khẳng định những kết quả đặt được và tìm một số hạn chế cần tiếp tục có giải pháp hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội. Đề tài được chia làm 3 phần:

Chương1: Vốn sản xuất kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Chương 2: Tình hình tổ chức và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Công Ty Cao Su Sao Vàng Hà Nội .

Do kiến thức còn hạn hẹp nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy cô để luận văn của em thêm hoàn thiện.

Em xin chân thành cảm ơn !


MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3
I. VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIÊP: 3
1.Vốn sản xuất kinh doanh và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. 3
2.Các cách phân loại và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp 7
II .ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN : 9
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 9
2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp : 10
III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG BIÊN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 14
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : 14
2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn SXKD của doanh nghiệp 17
CHƯƠNG II TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SXKD Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI 19
I .TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY 19
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 19
2. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây: 20
a. Đặc điểm về bộ máy quản lý và sản xuất : 20
b. Đặc điểm sản phẩm: 21
3. Kết quả tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty 21
4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: 22
a. Thuận lợi: 22
b. Khó khăn: 23
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI 23
1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD của Công ty: 23
1.1 Phân tích tình hình tích luỹ vốn của Công ty 23
1.2 Tình hình tài sản và nguồn tài trợ 24
2. Phân tích về khả năng tự tài trợ 25
3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty 26
3.1 Phân tích về khả năng thanh toán 26
3.2 Phân tích hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả 28
3.3 Phân tích chỉ tiêu vốn hoạt động thuần (vốn lưu động thuần ) 29
3.4 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 29
3.5 Phân tích mức độ tiết kiệm vốn lưu động 30
3.6 Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 31
4. Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn cố định 32
4.1 Về hệ số hao mòn TSCĐ 33
4.2 Về tài sản cố định không cần dùng cho sản xuất 33
4.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định (HSSDTSCĐ) 34
5. Phân tích khả năng sinh lời của Vốn kinh doanh 35
6. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các biện pháp công ty Cao Su Sao Vàng đã áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 37
6.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 37
6.2 Một số giải pháp chủ yếu được công ty áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 38
6.3 Đánh giá tổng quát qua tổng hợp số liệu 39
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 42
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sẽ giúp ích cho bạn.