Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty DL - DV Hồng Hà
LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp (DN) phải tự trang bị cho mình 1 hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề kinh doanh mà mình đã lựa chọn. Điều này đòi hỏi các DN phải có 1 số tiền ứng trước để mua sắm , lượng tiền ứng trước gọi là vốn kinh doanh trong đó chiếm chủ yếu là vốn cố định ( VCĐ )
Trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các DN muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả ? Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý DN phải tìm ra các phương sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng.
Công ty du lịch – dịch vụ Hồng Hà ( Công ty DL – DV Hồng Hà ) là 1 đơn vị có quy mô và lượng vốn cố định tương đối lớn. Do vậy việc quản lý sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả vốn cố định của công ty là 1 trong những yêu cầu lớn nhằm tăng năng suất lao động thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lãi .
Với những lý do như vậy và qua quá trình thực tập tại Công ty DL - DV Hồng Hà em đã lựa chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty DL - DV Hồng Hà “ làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nhằm đưa ra một số giải pháp cơ bản , có tính khả thi để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty DL - DV Hồng Hà trong điều kiện hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Luận văn nghiên cứu vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty DL - DV Hồng Hà trong 2 năm 2002 và 2003 đặc biệt đi sâu vào nghiên cứu tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty năm 2003 .


4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục đích của đề tài trên tổng thể chuyên đề đã vận dụng phương pháp phân tích của phép duy vật biện chứng , logích , so sánh , phương pháp thống kê kế toán , phương pháp liên hệ , để nghiên cứu .
5. Bố cục chuyên đề
Ngoài phần mở đầu và kết luận thì kết cấu luận văn như sau:
Chương I : Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng VCĐ trong DN khách sạn du lịch
Chương II : Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng VCĐ tại Công ty DL - DV Hồng Hà
Chương III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại Công ty DL - DV Hồng HàMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I : LÝ LƯUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH 3
1.1 Vốn và nguồn vốn trong kinh doanh khách sạn – du lịch 3
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn 3
1.1.2 Phân loại vốn 4
1.2 Tầm quan trọng của vốn cố định đối với DN khách sạn – du lịch 8
1.2.1 Khái niệm vốn cố định . 8
1.2.2 Phân loại vốn cố định 8
1.2.3 Nguồn hình thành vốn cố định 11
1.2.4 Tầm quan trọng của vốn cố định đối với DN 12
1.2.5 Nội dung công tác quản lý sử dụng vốn cố định 14
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn trong DN du lịch. 14
1.3.1 Khái niệm hiệu quả kinh tế và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 14
1.3.2 Khái niệm và hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 15
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VCĐ 18
1.4.1 Các nhân tố khách quan 18
1.4.2 Các nhân tố chủ quan 19
1.5 Bảo toàn và phát triển vốn 21
1.5.1 Ý nghĩa của việc bảo toàn và phát triển vốn 21
1.5.2 Bảo toàn và phát triển vốn cố định 22
1.6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DL - DV HỒNG HÀ 25
2.1 Giới thiệu về Công ty DL - DV Hồng Hà. 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 26
2.1.3 Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh 29

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2002-2003 của Công ty 30
2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 năm 2002- 2003 30
2.2.2 Tình hình lao động và thu nhập của lao động trong Công ty 33
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ tại Công ty DL - DV Hồng Hà 35
2.3.1 Phân tích vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh. 35
2.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ tại Công ty 37
2.3.3. Tình hình bảo toàn và phát triển VCĐ của Công ty 42
2.4 Đánh giá chung hiệu quả sử dụng VCĐ của Công ty DL - DV Hồng Hà. 43
2.5 So sánh hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Du lịch – Dịch vụ Hồng Hà với một số công ty khác. 46
CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY DL - DV HỒNG HÀ 48
3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Du lịch – Dịch vụ Hồng Hà. 48
3.1.1 Thị trường kinh doanh khách sạn ở Hà nội. 48
3.1.2 Mục tiêu và phương hướng hoạt động tại Công ty Du lịch – Dịch vụ Hồng Hà. 49
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty 52
3.2.1 Nghiên cứu và mở rộng thị trường là giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ. 52
3.2.2 Tăng cường quản lý VCĐ trong quá trình kinh doanh: 57
3.2.3 Nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên phục vụ. 59
3.2.4 Thanh lý bớt một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của quá trình kinh doanh. 61
3.2.5 Quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 63
3.2.6 Một số biện pháp khác. 64
3.3 Các kiến nghị 66
3.3.1. Một số kiến nghị đối với cơ quan cấp trên. 66
3.3.2 Những đề xuất đối với Công ty: 67
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty DL - DV Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty DL - DV Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.