Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây hồ-Bộ Quốc phòng


LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế hàng hoá, điều kiện để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh là phải có một số vốn nhất định. Nếu không có vốn thì không thể nói tới bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Do đó nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất.
Quản lý và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình và tìm chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới. Chính vì thế vấn đề quản lý và sử dụng vốn đang là một vấn đề rất bức xúc đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp.
Trong cơ chế bao cấp trước đây, vốn của doanh nghiệp hầu hết được Nhà nước tài trợ qua việc cấp phát, số còn lại được Ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Do được bao cấp về vốn đã gay nên sự ỷ lại trông chờ vào Nhà nước của các doanh nghiệp trong việc tổ chức nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn thấp, nhiều doanh nghiệp không bảo toàn và phát triển được vốn.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nhà nước cùng tồn tại với các loại hình doanh nghiệp khác, có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tổ chức đảm bảo đủ vốn, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn. Nhiều doanh nghiệp đã thích nghi với tình hình mới, đã phát huy được tính chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên bên cạnh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, không ít các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc quản lý và sử dụng vốn. Nhiều doanh nghiệp không thể tái sản xuất giản đơn, vốn sản xuât bị mất dần đi sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Thực tế này do nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do công tác sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp. Do đó việc đẩy mạnh công tác sử dụng vốn trong các doanh nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết, nó quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Tây Hồ-Bộ Quốc phòng, được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng Tài chính-kế toán Công ty, tôi đã bước vào làm quen với thực tế. Đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đã học. Qua đó thấy được tầm quan trọng và tính bức xúc của vấn đề sử dụng vốn hiệu quả của công ty Tây Hồ.Tôi đã đi sâu nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty và thực hiện đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây hồ-Bộ Quốc phòng. Bố cục đề tài gồm 3 phần chính :
Phần 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Phần 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây Hồ.
Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tây Hồ.
Do trình độ lý luận cũng như khả năng thực tế còn hạn chế, nên vấn đề nghiên của của tôi chắc chắn không thể tránh khỏi khiếm khuyết. Tôi mong muốn nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của các thầy cô, cán bộ công nhân viên và của các bạn để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Phan Thu Hà, Ban lãnh đạo và các anh chị Phòng Tài chính Kế toán và các cán bộ các phòng ban liên quan của Công ty Tây Hồ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Sinh viên thực hiện
ĐỖ HOÀNG HẢIMỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3
I Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ngày nay
3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại vốn 6
2.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 6
2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 11
2.3 Phân loại vốn theo thời gian huy động và sử dụng 13
3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp 14
II Hiệu quả sử dụng vốn 16
1. Quan điểm và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
16
1.1 Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 16
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 18
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 21
2.1 Các nhân tố khách quan 21
2.2 Các nhân tố chủ quan 22
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 23
3.1 Vai trò của việc đảm bảo đủ vốn 23
3.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 25
4. Một số phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
26
Phần II Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây Hồ
35

I Một số nét về công ty Tây Hồ 35
1. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ 35
2. Bộ máy tổ chức quản lý 37
3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành xây dựng 39
II Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây Hồ 44
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 44
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả tại công ty
50
2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 50
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định 52
2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động 57
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 62
3.1 Những kết quả đạt được 63
3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 64
Phần III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây Hồ
67

I Định hướng phát triển của công ty 67
II Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
69
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ 69
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ 79
III Kiến nghị 86
1. Kiến nghị với nhà nước 86
2. Kiến nghị với tổng công ty 87
Kết luận 88
Tài liệu tham khảo 89
Mục lục 90


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây hồ-Bộ Quốc phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Tây hồ-Bộ Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.