Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
Lời nói đầu

Doanh nghiệp là những chủ thể sản xuất kinh doanh độc lập, có quyền chủ động lựa chọn phương án đầu tư kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và tự chịu trách nhiệm về tài chính và kết quả kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong bất cứ phương thức sản xuất nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đều cần phải có các yếu tố vật chất của sản xuất, đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong nền kinh tế thị trường muốn có những yếu tố đó trớc tiên phải có vốn tiền tệ được ứng ra.
Vốn tiền tệ trở thành điều kiện không thể thiếu đợc để sản xuất, kinh doanh trongbất cứ một ngành nghề, một loại sản phẩm hàng hoá nào. Mỗi doanh nghiệp ứng vốn ra đều nhằm mục địch kiếm lời và vì vậy, phải đứng đối diện với các đối thủ cạnh tranh. Trong cuộc cạnh tranh này, doanh nghiệp nào cũng muốn mình là kẻ chiến thắng, nhưng không thể tránh đợc rủi ro có thể xảy ra.
Do đó việc bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Bảo toàn đợc vốn kinh doanh là để tồn tại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là để tăng tiến lên không ngừng cho bản thân doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Trên ý nghĩa sống còn đó của doanh nghiệp về vốn kinh doanh, tôi đã lựa chọn đề tài "Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh”. Mục đích nghiên cứu đề tài trớc hết là làm rõ cho bản thân với cách là một học sinh về mặt lí luận và thực tiễn những vấn đề chính của việc quản lí, bảo toàn và nâng cao vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp theo, tìm kiếm một số giải pháp tài chính về quản lí, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tham khảo góp phần đổi mới, quản lí sử dụng vốn kinh doanh ở doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ khí Thái Phong.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là một số giải pháp về mặt tài chính trong giới hạn của doanh nghiệp nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ khí Thái Phong với thời gian là năm 2001.
Phương pháp nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ khí Thái Phong trong năm 2001 để tổng hợp những vấn đề liên quan đến quản lí, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Khi nghiên cứu vấn đề về vốn, em đặt nó trong mối quan hệ không chia cắt với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các vấn đề về quản lí, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, có quan hệ nội tại và được đặt trong một hệ thống thống nhất. Phương pháp được vận dụng là phương pháp phân tích thình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn của doanh nghiệp để tìm kiếm biện pháp


Xem Thêm: Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.