Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam
Lời nói đầu
Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các Doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề kinh doanh mà mình đã lựa chọn. Điều này đòi hỏi các Doanh nghiệp phải có một số tiền ứng trước để mua sắm. Lượng tiền ứng trước đó gọi là vốn kinh doanh trong đó chiếm chủ yếu là vốn cố định.
Nhất là trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay, các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả ? Do vậy đòi hỏi các nhà quản lý Doanh nghiệp phải tìm ra các phương sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng vốn cố định nói riêng.
Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam (tên viết tắt là VNCC) là một đơn vị có quy mô và lượng vốn cố định tương tối lớn. Hiện nay tài sản cố định của Công ty đã và đang được đổi mới. Do vậy việc Quản lý sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả vốn cố định của Công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm tăng năng suất lao động thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lãi.
Xuất phát từ lý do trên và với mong muốn trở thành nhà quản lý trong tương lai; trong thời gian thực tập tại Công ty tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS - Mai Văn Bưu cùng toàn thể cán bộ công nhân viên phòng Kế toán - Tài chính công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam” cho chuyên đề thực tập của mình.
Kết cấu của chuyên đề gồm những phần chính sau:
PHẦN I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp.
PHẦN II: Thực trạng sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam.
PHẦN III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam
Là công trình nghiên cứu đầu tay, do điều kiện hạn chế về thời gian và tài liệu nên khó tránh khỏi có sai sót, khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để nội dung nghiên cứu vấn đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
- Thầy giáo, Tiến sĩ Mai Văn Bưu
- Cán bộ công nhân viên phòng Kế toán - Tài chính Công ty tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.


mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH
NGHIỆP 2

I-/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VỐN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP. 2
1-/ Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định trong Doanh nghiệp 2
1.1. Khái niệm vốn cố định. 2
1.2. Phân loại tài sản cố định: 3
1.3. Đánh giá tài sản cố định 9
1.4 Nguồn hình thành vốn cố định. 11
2-/ Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp. 14
3-/ Nội dung công tác quản lý sử dụng vốn cố định. 15
3.1. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định: 16
3.2. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định. 18
3.3. Bảo toàn và phát triển vốn cố định. 19
II-/ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP. 21
1-/ Khái niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh. 21
2-/ Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 21
III-/ NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 23
1-/ Các nhân tố khách quan 23
1.1 Chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước 23
1.2. Tác động của thị trường 23
1.3. Các nhân tố khác 23
2-/ Các nhân tố chủ quan 24
2.1. Ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp: 24
2.2. Đặc điểm về kỹ thuật sản xuất kinh doanh. 24
2.3. Trình độ tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, hạch toán nội bộ Doanh nghiệp. 24
2.4. Trình độ lao động, cơ chế khuyến khích và trách nhiệm vật chất trong Doanh
nghiệp 25
PHẦN II - THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM. 26

I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN : 26
II-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY. 27
1-/ Đặc điểm về nhiệm vụ, quyền hạn và thị trường của Công ty: 27
2-/ Cơ cấu và tổ chức bộ máy quản ký kinh doanh của công ty: 28
3-/ Đặc điểm về lao động của Công ty: 30
4-/ Đặc điểm về tài chính của Công ty: 32
III-/ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM. 34
1-/ Tổng quan chung về Vốn cố định của Công ty. 34
1.1. Cơ cấu Vốn cố định theo nguồn hình thành và sự biến động của nó. 35
1.2 Cơ cấu Vốn cố định về mặt hiện vật. 38
1.3 Khấu hao Tài sản cố định ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam. 39
1.4 Tình hình bảo toàn và phát triển vốn cố định của Công ty. 41
2-/ Phân tích Hiệu quả sử dụng Vốn cố định của Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam. 42
2.1 Nội dung phân tích: 42
2.2 Đánh giá khái quát thực trạng Hiệu quả sử dụng Vốn cố định Của Công ty Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng Việt Nam. 46
PHẦN III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIÊU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM. 51

I-/ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VIỆT NAM. 51
II-/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY. 52
Giải pháp 1 - Tăng cường công tác mở rộng thị trường là giải pháp cơ bản nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn cố định. 53
Giải pháp 2 - Tăng cường việc đầu tư đổi mới, bổ sung và tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ 55
Giải pháp 3 - Cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định cố định 56
Giải pháp 4 - Thanh lý bớt một số tài sản đã quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu
của quá trình kinh doanh. 59
Giải pháp 5 - Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán 61
Giải pháp 6 - Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm
nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cố định. 63
KẾT LUẬN 65
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.