Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược
LỜI NÓI ĐẦU
Hơn một thập kỷ qua, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Những năm gần đây (Nhất là từ năm 1991 đến nay) nền kinh tế đang dần khởi sắc, đã có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài càng lớn, tạo thế và lực nhanh hơn.
Bên cạnh thuận lợi đó các doanh nghiệp quản lý kinh doanh trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sức khoẻ đời sống vật chất của con người không ít khó khăn thử thách: trang thiết bị lạc hậu, trình độ công nghệ, trình độ quản lý chưa theo kịp với đà lên ngày càng cao của thị trường cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp tuy đã xoá bỏ, từ lâu nhưng vẫn còn là sức ỳ tâm lý rất lớn cản trở sự nhạy bén linh ứng với phương pháp và cách thức điều hành doanh nghiệp lớn nhất là trong lĩnh vực tài chính. Các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng trong huy động, quản lý và sử dụng vốn, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị rơi vào tình trạng thiếu vốn.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quản lý và sử dụng vốn kém hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế trên, sau một thời gian thực tập tại Xí nghiẹp Hoá Dược, được sự giúp đỡ của giám đốc và các phòng ban trong công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáoTrần Mạnh Hùng, tôi đã tiến hành phân tích những số liệu của tài chính của sản phẩm Dược để đánh giá những mặt mạnh cũng như những hạn chế trong hoạt động quản lý sử dụng vốn của công ty trong 3 năm gần đây. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị với mong muốn có thể góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạiXí nghiệp Hoá Dược.
Trong khuôn khổ của chuyên đề thực tập tôi xin chọn đề tài nghiên cứu: " Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược". Đề tài bao gồm 3 phần:
PHẦN I : Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
PHẦN II : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tạiXí nghiệp Hoá Dược.
PHẦN III : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược .
Trước khi đi vào nội dung chính của chuyên đề, tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo và nhân viên công ty vật tư hàng hoá và vật tải, cùng sự hướng dẫn cụ thể, sát sao của thầy giáo Trần Mạnh Hùng Khoa Kinh Tế – Pháp chế trườngcao đảng kinh tế – kỹ thuật công nghiệp I.


Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I 3
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại vốn. 4
2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành. 5
2.2. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 7
3.Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp. 12
II HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN. 13
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 13
2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chung. 15
2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 16
2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 18
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 20
3.1. Chu kỳ sản xuất 20
3.2. Kỹ thuật sản xuất. 21
3.3. Đặc điểm của sản phẩm 21
3.4. Tác động của thị trường 21
3.5. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất 21
3.6. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. 22
3.7. Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn. 23
3.8.Các nhân tố khác. 23
4.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 24
PHẦN II 26
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 26

I.TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 26
1. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất ở Xí nghiệp Hoá Dược. 27
1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp. 27
1.2. Đặt điểm tổ chức bộ máy sản xuất. 29
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 30
2.Đặc diểm tổ chức công tác kế toán của Xí nghiệp. 32
2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 32
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Hoá Dược. 34
II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠXÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 43
1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong vài năm gần đây: 43
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Hoá Dược 47
2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại xí nghiệp Hoá Dược 47
2.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải: 49
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 51
1.Những thành tựu đã đạt được Xí nghiệp Hoá Dược . 51
2. Nguyên nhân của tồn tại: 51
PHẦN III: 53
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC . 53
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP THỜI GIAN TỚI: 53
*Phương hướng phát triển 53
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở DOANH NGHIỆP. 54
1. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn: 54
2. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn cố định. 55
3. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn lưu động. 56
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 57
5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 57
6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 59
III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 61
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 61
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦAXÍ NHIỆP HOÁ DƯỢC . 61
1. Kiến nghị với tổng công ty. 61
2.Kiến nghị với nhà nước 62
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược sẽ giúp ích cho bạn.