Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á
Lời nói đầu
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, với quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế xã hội diễn ra nhanh chóng. Nền kinh tế đất nước ngày càng gắn liền với nền kinh tế thế giới và khu vực, với những cam kết và lịch trình cụ thể một mặt tạo ra nhiều cơ hội mới về thương mại quốc tế, thu hút vốn đầu tư FDI, chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý . Nhưng đồng thời nó cũng tạo ra nhiều thách thức, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của đất nước và một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình phát triển kinh tế của đât nước đó là ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á. Nó ảnh hưởng đến tất cả các mặt kinh tế xã hội của đất nước, của khu vực và còn lan rộng ra các khu vực khác trên thế giới và một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực thu hút vốn FDI.
Giữa năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á đã nổ ra và gây ra tác hại nghiêm trọng đến kinh tế - chính trị - xã hội của một loạt các nước trong khu vực. Việt Nam là một trong nước nằm trong khu vực bị khủng hoảng, mặc dù mức độ ảnh hưởng không lớn so với các nước trong khu vực nhưng cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế, và một trong những lĩnh vực ảnh hưởng nhiều nhất là đầu tư trực tiếp từ nước ngoài làm cho dòng vốn chảy vào Việt Nam và khu vực giảm đi một cách nhanh chóng.
Đến nay cuộc khủng hoảng phần nào đã dịu bớt đi, các nước trong khu vực đã phần nào phục hồi nền kinh tế và dần tăng lên. Nền kinh tế Việt Nam cũng đã dần dần tăng trưởng trở lại nhưng dòng vốn FDI vào Việt Nam chưa được cải thiện là bao nhiêu. Do vậy vấn đề thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong giai đoạn này là hết sức cần thiết để đưa đất nước vực dậy sau cơn khủng hoảng.
Từ những vấn đề cấp thiết đó và với sự gợi ý, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, cán bộ hướng dẫn do vậy đề tài nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau:
Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á:
Đề tài này tập trung vào phân tích đánh giá tình hình thu hút vốn FDI và đặc biệt là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện phần nào việc huy động vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn tới.
Đề tài này bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Phần I: Vai trò của vốn đầu tư , vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) với tăng trưởng và phát triển kinh tế.
Phần II: Thực trạng huy động vốn FDI ở Việt Nam giai đoạn
1988 - 1999
Phần III: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động
vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo và các cô chú trong Ban phân tích và dự báo kinh tế xã hội - Viện chiến lược phát triển - Bộ kế hoạch đầu tư đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.
Do trình độ còn hạn chế nên đề tài này không tránh khỏi những khiếm khuyết. Do vậy em rất mong nhận được sự đóng góp, góp ý của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.


mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ. VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI (FDI) VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 3

I-/ TỔNG QUAN VỀ VỐN ĐẦU TƯ : 3
1-/ KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ: 3
2-/ CÁC NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ: 3
II-/ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 7
1-/ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 7
2-/ VAI TRÒ CỦA VỐN FDI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 10
3-/ CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 17
III-/ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA FDI TRONG THẬP KỶ QUA VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI TRONG GIAI ĐOẠN HẬU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ KHU VỰC 19
1-/ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA FDI TRONG THẬP KỶ QUA. 19
2-/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT VỐN FDI TRONG GIAI ĐOẠN HẬU QUẢ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ KHU VỰC. 21
IV-/ KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN FDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC. 24
1-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA MALAYSIA: 24
2-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA INDONEXIA: 25
3-/ KINH NGHIỆM THU HÚT FDI CỦA TRUNG QUỐC: 26
PHẦN II - THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 -99. 29

I-/ TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VIỆT NAM VÀ KHU VỰC GIAI ĐOẠN 88 - 99 29
1-/ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 - 99. 29
2-/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHÂU Á. 30
II-/ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 88 - 99. 37
1-/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 37
2-/ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN FDI ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 43
PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY
ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 57

I-/ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM 57
1-/ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 57
2-/ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2000 - 2005. 58
3-/ NHU CẦU VỐN FDI 60
II-/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005. 61
1-/ PHƯƠNG HƯỚNG. 61
2-/ CÁC GIẢI PHÁP. 63
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng tài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng tài sẽ giúp ích cho bạn.