Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận và điều kiện thực tế của mình trong việc tổ chức và sử dụng vốn lưu động.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước hiện hay vấn đề tổ chức và sử dụng vốn lưu động đang được đặc biệt quan tâm. Cùng với sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế là quá trình cắt giảm các nguồn vốn ngân sách cấp, mở rộng quyền tự chủ và chuyển giao vốn cho các doanh nghiệp tự tổ chức và sử dụng, đã tạo nên một tình hình mới trong quá trình vận động của vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng. Một số doanh nghiệp đã có những phương hướng, biện pháp sử dụng vốn kinh doanh một cách năng động và có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu kinh tế mới. Bên cạnh đó không ít doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn do công tác tổ chức và sử dụng vốn còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội đã có nhiều nỗ lực làm ăn có lãi với số vốn nhà nước giao. Tuy nhiên, để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường đầy khắc nghiệt thì công ty cần phải quan tâm hơn nữa tới việc tổ chức và sử dụng vốn, đặc biệt là vốn lưu động chiếm hơn một nửa tổng số vốn sản xuất kinh doanh.

Sau 3 tuần kiến tập tại công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội, được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn và các cô chú trong phòng kế toán, ban lãnh đạo công ty, em đã bước đầu làm quen với thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn của công ty, đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ những lý luận đã học. Qua đó càng thấy rõ tầm quan trọng và bức thiết của vấn đề hiệu quả sử dụng vốn lưu động và em đã chọn đề tài để viết là: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip Hà Nội


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động tại công ty Dệt vải Công nghệip sẽ giúp ích cho bạn.