Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống - Sở Xây dựng Hà Nội
Lời nói đầu

Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cần phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định. Đây có thể coi là một tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp hiện nay hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền kinh tế mở, với xu thế quốc tế hoá ngày càng cao, sự kinh doanh trên thị trường ngày càng mạnh mẽ. Do vậy nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, cho đầu tư phát triển ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động cao độ không những nguồn vốn bên trong mà phải tìm cách huy động nguồn vốn bên ngoài, đồng thời phải bảo đảm sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhằm đáp ứng với nhu cầu đầu tư và phát triển, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng.
Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế đất nước, với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XHCN. Các doanh nghiệp lúc này được quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ bảo đảm vốn, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn vốn của mình. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã thích nghi kịp thời với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt. Nhưng, bên cạnh đó có không ít các doanh nghiệp lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ, kéo dài, doanh thu không đủ bù chi phí bỏ ra, không bảo toàn được vốn dẫn tới phá sản. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức và sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn còn quá thấp.
Xuất phát từ vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, phải xác định được doanh nghiệp mình hiện nay đang thừa hay thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Các giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình. Đây là vấn đề nóng bỏng có tính thời sự không những được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính vào doanh nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và ban lãnh đạo công ty, cùng với những kiến thức, lý luận đã được trang bị trong Nhà trường em đã từng bước vận dụng vào tìm hiểu tình hình thực tế của công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống, đồng thời từ những thực tế đó bổ xung và rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Qua đó càng thấy rõ được tầm quan trọng và bức thiết của vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp nói chung và của công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống nói riêng. Em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu vấn đề:
"Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống - Sở Xây dựng Hà Nội
"
Chuyên đề được kết cấu thành 3 chương:
Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống.
Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống.
Với kiến thức còn nhiều hạn chế của mình, em sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo nhiều thêm từ phía các thầy cô.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA
DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 3
1. Khái niệm về vốn: 3
2. Các đặc trưng cơ bản của vốn. 3
3. Phân loại vốn 4
3.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành. 4
3.1.1. Vốn chủ sở hữu 4
3.1.2. Vốn huy động của doanh nghiệp. 4
3.2. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển. 6
3.2.1. Vốn cố định của doanh nghiệp 6
3.2.2. Vốn lưu động của doanh nghiệp 7
4. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 8
II. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 9
1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 9
2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 11
3. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 12
3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 13
3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn lưu động 14
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 16
4.1. Chu kỳ sản xuất. 16
4.2. Kỹ thuật sản xuất. 16
4.3. Đặc điểm của sản phẩm. 16
4.4. Tác động của thị trường 16
4.5. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất 16
4.6. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh 17
4.7. Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn 17
4.8. Các nhân tố khác 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI
CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG -
SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI 19

I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU
XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG 19
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty
Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 19
2. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 20
2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 21
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 22
2.2.1. Ban giám đốc gồm có: 22
2.2.2. Các phòng nghiệp vụ công ty. 23
2.2.3. Các xí nghiệp thành viên 24
II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH 24
1. Đặc điểm của ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 25
2. Đặc điểm của ngành xây dựng. 25
III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG - SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 26
1. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong
vài năm gần đây 26
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 31
2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 31
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 32
2.2.1. Cơ cấu tài sản cố định của công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 32
2.2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 33
2.2.3. Đánh giá hoạt động quản lý bảo toàn và đầu tư đổi mới
trang thiết bị tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 35
2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 37
2.3.1. Cơ cấu tài sản lưu động của công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 37
2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 38
2.3.3. Đánh giá một số khía cạnh của công tác quản lý vốn lưu động
tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống 40
IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG 42
1. Những thành tựu mà công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống
đã đạt được trong 3 năm vừa qua. 42
2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định 43
3. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động. 43
3.1. Công tác đảm bảo thanh toán và quản lý ngân quỹ. 43
3.2. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 44
3.3. Công tác quản lý các khoản phải thu. 44
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG -
SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI 45

I. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN TỚI. 45
II. NGUYÊN TẮC VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP. 46
1. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý
và sử dụng vốn. 46
2. Một số phương hướng biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn của doanh nghiệp 47
2.1. Đối với vốn cố định 47
2.1.1. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định. 47
2.1.2. Lựa chọn phương pháp tính khấu hao và xác định mức khấu hao hợp lý. 47
2.1.3. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 47
2.1.4. Sửa chữa duy tu bảo dưỡng tài sản cố định 48
2.1.5. Kiểm tra tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp 48
2.1.6. Những biện pháp kinh tế khác. 48
2.2. Đối với tài sản lưu động. 48
2.2.1. Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động ở từng khâu luân chuyển: 49
2.2.2. Tổ chức khai thác tốt các nguồn vốn lưu động phục vụ cho
sản xuất kinh doanh. 49
2.2.3. Các biện pháp tổng hợp 49
2.2.4. Thường xuyên phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động 50
III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG 50
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 50
1.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định. 50
1.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 50
1.3. Lựa chọn phương pháp trích khấu hao và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý 51
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 51
2.1. Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất. 51
2.2. Tổ chức tốt công tác bán hàng và đẩy nhanh việc thu hồi công nợ. 52
2.3. Thực hiện tốt công tác dự toán ngân quỹ. 53
3. Kiến nghị 53
3.1. Kiến nghị với Sở Xây dựng Hà Nội 53
3.2. Kiến nghị với Nhà nước 54
KẾT LUẬN 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống - Sở Xây dựng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vật liệu xây dựng Cầu Đuống - Sở Xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.