Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội
PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục cần phải có vốn nhằm phục vụ cho đầu tư ban đầu và bổ sung để đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Trong thực tế hiện nay ở nhiều doanh nghiệp. Việc sản xuất vốn nói chung, vốn lưu động nói riêng còn phải gặp nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Tuy nhiên, để quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả, cần phải kết hợp một cách đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ . Bên cạnh đó cũng cần có hành lang pháp lý nhất định của Nhà nước để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong cơ chế quản lý tài chính. Trong vấn đề huy động, sử dụng và bảo toàn vốn lưu động các doanh nghiệp cần phải có sự phân tích, đánh giá thường xuyên để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm sử dụng vốn lưu động có hiệu quả nhất.
Trong điều kiện kinh tế thị trường như hiện nay, vấn đề hiệu quả kinh tế luôn là mối quan tâm chung của mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả mới có khả năng tồn tại được, trên cơ sở đó mới có vốn để đầu tư công nghệ mở rộng sản xuất nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước Xí nghiệp Kim Hà Nội cũng có những tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, sản xuất Kim hiện nay đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại nhập về giá cả và chất lượng sản phẩm, vì vậy vấn đề đặt ra cho các xí nghiệp là phải làm thế nào để có thể cạnh tranh, đứng vững trên thị trường. Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh không thể thiếu được trong quá trình sản xuất của tất cả các doanh nghiệp trong đó có xí nghiệp Kim nói riêng. Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục từ việc nghiên cứu thị trường, mua sắm các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất cho đến khâu tiêu thụ. Nó chính là vốn luân chuyển cho xí nghiệp sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị sản xuất và lao động.
Ở Xí nghiệp Kim Hà Nội, từ khi thành lập đến nay quá trình sản xuất kinh doanh có nhiều tiến triển tốt đẹp, sản phẩm của xí nghiệp có chất lượng khá cao và đang dần chiếm được ưu thế trên thị trường. Nhưng do mới thành lập nên xí nghiệp còn phải gặp không ít khó khăn như phải cạnh tranh gay gắt với các loại kim ngoại, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là tên tuổi của xí nghiệp còn khá mới mẻ trên thị trường. Xuất phát từ các khó khăn trên xí nghiệp cần phải không ngừng hoàn thiện mình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của xí nghiệp là đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nhằm tiêu thụ tối đa lượng sản phẩm, sản xuất ra và thu được lợi nhuận cao nhất. Để sử dụng vốn có hiệu quả một cách hoàn hảo các doanh nghiệp cần có chiến lược doanh nghiệp đúng đắn cả trước mắt cũng như lâu dài.
Qua các kiến thức đã được các thầy cô giáo ở trường Đại học Nông nghiệp I giảng dạy. Ở bài viết này tôi xin nghiên cứu đề tài: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội"
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
1.2.1. Mục tiêu chung.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội.
- Đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội.
- Đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội.
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu nghiên cứu vấn đề có liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động và một số biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cuả xí nghiệp Kim Hà Nội.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.
- Về không gian: Xí nghiệp Kim Hà Nội
- Về thời gian : Từ ngày 01 - 4 - 2002 đến ngày 20 - 8 - 2002
- Nội dung : Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp
Kim Hà Nội.


MỤC LỤC
Trang
PHẦN THỨ NHẤT - ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

PHẦN THỨ HAI - TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động 4
2.1.1. Một số khái niệm 4
2.1.2. Phân loại vốn lưu động 9
2.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh 10
2.1.4. Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 10
2.1.5. Đặc điểm sử dụng vốn lưu động 13

PHẦN THỨ BA - ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 18
3.1.1. Tình hình chung của xí nghiệp Kim Hà Nội 19
3.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Kim Hà Nội trong ba năm 1999, 2000, 2001 23
3.2. Phương pháp nghiên cứu 28
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 28
3.2.2. Phương pháp phân tích 28
3.2.4. Phương pháp dự báo 29

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình chung về nguồn vốn dùng trong sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 30
4.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp Kim Hà Nội 32
4.2.1. Thực trạng sử dụng vốn lưu động dùng trong sản xuất 34
4.2.2. Vốn lưu động trực tiếp sản xuất 35
4.2.3. Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh 35
4.2.4. Thực trạng vốn lưu động dùng trong phân phối sản phẩm (tiêu thụ sản phẩm) 36
4.2.5. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp Kim Hà Nội 39
4.2.6. Kết quả sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp 42
4.2.7. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp 44
4.3. Đánh giá và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp Kim Hà Nội 48
4.3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp Kim Hà Nội trong thời gian tới 48
4.3.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp Kim Hà Nội 49

PHẦN THỨ NĂM - KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
5.1. Kiến nghị 57
5.2. Kết luận 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.