Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty cổ phấn tin học bưu điện

MỤC LỤC
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN 2
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần bưu điện 2
II.Cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Bưu Điện : 7
1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức : 7
2.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban : 9
III.Tình Hình Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty : 15
1.Một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 15
2.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoan 2001-2006 : 20
PHẦN II :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ V À QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BƯU ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2001-2006 30
I. Thực trạng các hoạt động đầu tư 30
1. Vốn đầu tư và nguồn vốn đấu tư 30
2.Một số dự án của công ty : 36
3. Đầu tư xây dựng cơ bản : 62
4. Đầu tư Khoa Học Công Nghệ : 62
5. Đầu tư vào công tác lập dự án và quản lý dự án : 63
6.Đầu tư vào nguồn nhân lực : 64
PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC BƯU ĐIÊN ( CT-IN ) : 67
I. Định hướng phát triển của công ty : 67
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty cổ phấn tin học bưu điện : 68
1. Thuận lợi và khó khăn. 68
2. Một số giải pháp cho hoạt động đầu tư của Công ty trong thời gian tới 69


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty cổ phấn tin học bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của công ty cổ phấn tin học bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.