Hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam
Lời mở đầu​

Đầu tư và đầu tư phát triển có vai trò quyết định đối với sự phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế. Đối với các doanh nghiệp đầu tư là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
Thực hiện CNH-HĐH phát huy lợi thế so sánh của đất nước, tham gia chủ động và tích cực vào hội nhập kinh tế thế giới là vấn đề cấp bách hiện nay đối với nền kinh tế nước ta. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh phát triển ngành dệt-may là một trong những ngành có nhiều lợi thế nhất của Việt Nam hiện nay và phù hợp với giai đoạn đầu của quá trình CNH-HĐH đất nước ở một nước như nước ta. Trong những năm qua những đóng góp của ngành dệt-may cho nền kinh tế đất nước một lần nữa khẳng định vai trò của ngành đối với quá trình CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tổng công ty Dệt May Việt Nam đơn vị đầu ngành của ngành Dệt-May Việt Nam có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của ngành Dệt-May Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay Tổng công ty đã không ngừng phát huy vai trò của mình trong việc định hướng và phát triển ngành Dệt-May Việt Nam đáp ứng yêu của quá trình CNH-HĐH và hội nhập kinh tế. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Tổng công ty luôn chú trọng đầu tư cho nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững vị trí hàng đầu của mình trong ngành Dệt-May Việt Nam và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Dệt-May Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển của giai đoạn mới ngành Dệt-May Việt Nam nói chung và Tổng công ty Dệt-May nói riêng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa mức chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh để có thể đứng vững được trên thị trường quốc tế và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế đất nước, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình. Hiện nay, ngành Dệt-May Việt Nam và Tổng công ty Dệt-May Việt Nam đang thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển ngành Dệt-May Việt Nam theo quyết định 55/2001/TTg của thủ tướng chính phủ, trong chiến lược ấy đầu tư giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công chiến lược ấy. Trong đó, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược. Là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư được thực tập tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, trong thời gian thực tập tại Tổng công ty tôi chọn đề tài “Hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình nhằm khái quát về hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty, những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Tổng công ty.
Kết cấu của chuyên đề gồm ba chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và chất lượng sản phẩm
Chương II: Thực trạng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam
Chương III: Một số định hướng và giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam.

Trong quá trình thực tập ngoài việc củng cố những kiến thức đã học, những kiến thức từ thực tế đã giúp tôi hiểu sâu hơn về chuyên ngành của mình. Đề tài này được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong Ban Kỹ thuật-Đầu tư và của Tiến sỹ Trần Văn Quyến cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo-Thạc sỹ Nguyễn Thu Hà. Em xin chân thành cảm ơn!Kết luận
​ Qua sự phân tích về mặt lý luận các vấn đề có liên quan đến đầu tư và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Hy vọng bài viết này phần nào làm sáng tỏ được vai trò của Đầu tư phát triển nói chung và Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm nói riêng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh hiện nay.
Đối với Tổng công ty Dệt-May Việt Nam vấn đề Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm đã được Tổng công ty quan tâm thực hiện từ khi mới thành lập, nhằm đáp ứng những yêu cầu đặt ra và nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty.
Trong bài bài viết này đã giới thiệu một cách khái quát về hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, đồng thời phân tích những khó khăn và thuận lợi trong giai đoạn phát triển sắp tới của Tổng công ty. Từ đó, đề cập một số giải pháp về Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm mà Tổng công ty cần thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đáp ứng những mục tiêu phát triển đặt ra.
Chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thành với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong Ban Kỹ thuật-Đầu tư, Tiến sỹ Trần Văn Quyến và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thu Hà. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.