Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây
LỜI NÓI ĐẦU

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 đã và đang đi vào cuộc sống một cách khá sinh động trong phạm vi toàn xã hội. Đặc biệt là nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung Ương lần thứ 4 và lần thứ 5 và nghị quyết hội nghị BCHTW VI (lần 1) là những nội dung vô cùng quan trọng để cụ thể hoá việc thực hiện nghị quyết Đại Hội VIII của Đảng, đó là phải tiến hành Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trên thực tế, so với các nước trong khu vực và trên thế giới nền kinh tế nước ta có xuất phát điểm thấp, với công nghệ lạc hậu, vốn ít, trình độ quản lý còn hạn chế do đó năng suất lao động còn thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Ngoài ra nước ta còn chịu hậu quả của chiến tranh, sự tàn phá của thiên nhiên và sự khủng hoảng tiền tệ trong khu vực. Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, các doanh nghiệp các thành phần kinh tế nói chung muốn tồn tại và phát triển thì phải có vốn. Vấn đề là với số vốn tự có của các doanh nghiệp thì không đủ để đổi mới công nghệ, thay đổi quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy Ngân hàng thương mại với chức năng kinh doanh tiền tệ như hiện nay có vai trò quan trọng của mình nhằm đáp ứng tốt nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện đổi mới thiết bị, phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, cho ngân hàng và cho toàn xã hội.
Hiện nay nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp ngày càng tăng, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn nhưng lại không có, hoặc không đủ tài sản thế chấp nên gặp khó khăn trong kinh doanh bị rủi ro các Ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử lý. Về phía Ngân hàng phải thừa nhận rằng trong những năm vừa qua các Ngân hàng thương mại trong nưóc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn cho các doanh nghiệp đặc biệt là vốn trung và dài hạn cho các dự án lớn và nhỏ. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ lên các Ngân hàng thương mại không giám mạnh dạn đầu tư. Mặt khác nếu Ngân hàng không đầu tư thì việc các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến việc làm của người lao động là điều không tránh khỏi.
Từ năm 1995 đến nay hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển đã chuyển từ cấp phát vốn ngân sách sang hoạt động kinh doanh mà chủ yếu là tín dụng đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó Ngân hàng được coi là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, hạch toán kinh doanh, đảm bảo có lãi. Hơn nữa Ngân hàng đầu tư và Phát triển là Ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực đầu tư và phát triển chủ yếu là đầu tư tín dụng trung và dài hạn cho các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy vấn đề thẩm định cho vay đầu tư xây dựng hiện nay đang là vấn đề cấp thiết và được xem xét nhiều hơn nữa trên mọi phương diện. Chính vì vậy trong thời gian thực tế tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây với những kiến thức đã được học tại trường và những kinh nghiệm trong công tác em xin đề cập với đề tài : “Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây”.


Mục lục

Lời nói đầu
Chương I:
Thẩm định dự án đầu tư của NHTM.
I. Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư.

1. Dự án đầu tư trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư.
II. Thẩm định và ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.
1. Thẩm định dự án đầu tư.
2. Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư.
III. Các bước tiến hành thẩm định dự án đầu tư của NHTM.
1. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án.
2. Thẩm định nội dung thị trường của dự án.
- Thẩm định sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án.
- Khả năng cạnh tranh và các phương thức cạnh tranh.
3. Thẩm định nội dung kỹ thuật của dự án.
3.1. Thẩm định địa điểm xây dựng công trình.
3.2. Thẩm định về quy mô công suất.
3.3. Thẩm định về công nghệ sản xuất.
3.4. Thẩm định về phương án sản phẩm.
3.5. Thẩm định về sự lựa chọn máy móc thiết bị.
3.6. Thẩm định về nguồn vật liệu sử dụng cho dự án.
3.7. Thẩm định về năng lượng nước sử dụng cho sản xuất của dự án.
3.8. Thẩm định về kỹ thuật xây dựng của dự án.
3.9. Thẩm định về vấn đề xử lý chất thải và gây ô nhiễm môi trường.
3.10. Thẩm định về lịch trình dự án.
4. Thẩm định nội dung về mô hình tổ chức quản trị và nhân lực cho dự án.
5. Thẩm định nội dung tài chính của dự án.
5.1. Thẩm định về tổng vốn đầu tư của dự án.
5.2. Thẩm định về nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ dự án.
5.3. Thẩm định về chi phí sản xuất, doanh thu và thu nhập hàng năm của dự án.
5.4. Tính chỉ tiêu NPV.
5.5. Tính chỉ tiêu tỷ suất nội hoàn (IRR).
5.6. Xác định điểm hoà vốn của dự án.
6. Thẩm định về khả năng trả nợ cho Ngân hàng.
7. Thẩm định lợi ích kinh tế xã hội.
Chương II
Công tác thẩm định tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây.
I. Giới thiệu khái quát về NHĐT&PT Hà Tây.

1. Quá trình hoạt động và phát triển.
2. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn của NHĐT&PT Hà Tây.
2.1. Doanh số cho vay trung và dài hạn.
2.2. Dư nợ tín dụng trung và dài hạn.
2.3. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn.
2.4. Nợ quá hạn.
II. Ứng dụng quy trình thẩm định dự án đầu tư vào thẩm định dự án xin vay mua máy trộn bê tông Áp phan của Công ty XD công trình giao thông 8.
1. Dự án xin vay mua máy của Công ty.
1.1. Giới thiệu về Công ty Công trình giao thông 8.
1.1.1. Năng lực pháp lý của Công ty.
1.1.2. Lịch sử phát triển.
1.2. Dự án vay vốn NHĐT&PT Hà Tây để đầu tư mua máy trộn bê tông.
1.2.1. Cơ sở pháp lý của dự án.
1.2.2. Nội dung căn bản của dự án xin vay vốn.
2. Quy trình thẩm định và kết quả thẩm định của NHĐT&PT Hà Tây.
2.1. Thẩm định cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc phải đầu tư dự án.
2.2. Thẩm định nội dung thị trường của dự án.
2.2.1. Đối tượng và phương thức tiêu thụ sản phẩm.
2.2.2. Tình hình cạnh tranh trên thị trường hiện tại.
2.3. Thẩm định nội dung kỹ thuật của dự án.
2.3.1. Quy mô dự án.
2.3.2. Đăng kiểm.
2.3.3. Nhiên liệu sử dụng.
2.3.4. Địa điểm và kế hoạch triển khai dự án.
2.4. Thẩm định về phương diện tổ chức và quản lý.
2.5. Thẩm định phương diện tài chính.
2.5.1. Dự toán vốn và nguồn đầu tư.
2.5.2. Hiệu quả kinh tế của dự án.
2.6. Phương án cho vay và thu nợ đối với dự án.
2.6.1. Phương án cho vay.
2.6.2. Phương án thu nợ.
2.7. Thẩm định biện pháp đảm bảo tiền vay.
III. Những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác thẩm định tại NHĐT&PT Hà Tây.
1. Những kết quả đạt được.
2. Những khó khăn trong công tác thẩm định.
2.1. Những khó khăn trong việc thu thập thông tin.
2.2. Thiếu các thông tin vĩ mô làm cơ sở để thẩm định.
2.3. Về vấn đề đào tạo và bố trí cán bộ làm công tác thẩm định.
3. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tại NHĐT&PT Hà Tây.
3.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định.
3.2. Các giải pháp nhằm mở rộng cho vay.
3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng.
4. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác tín dụng đầu tư.
Chương III
Những khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng thẩm định tại NHĐT&PT Hà Tây
I. Những khuyến nghị đối với Nhà nước
.
1. Về quy hoạch tổng thể nền kinh tế.
2. Về vấn đề thực hiện chế độ kế toán thống kê.
3. Củng cố các cơ quan tư vấn và hoạt động tư vấn.
4. Bố trí sắp xếp tổ chức lại các doanh nghiệp Nhà nước.
II. Những khuyến nghị đối với NHNN Việt Nam.
1. Vấn đề nắm bắt thông tin kinh tế xã hội và định hướng cho các NHTM.
2. Thu thập và xử lý các thông tin tín dụng.
3. Hướng dẫn thống nhất nội dung các chỉ tiêu thẩm định cho các NHTM và tổng kết kinh nghiệm.
III. Những khuyến nghị đối với NHĐT&PT Việt Nam.
1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong toàn bộ hệ thống bắt đầu từ công tác bồi dưỡng cán bộ.
2. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.
3. Tổ chức trang bị một cách đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thẩm định.
IV. Khuyến nghị đối với NHĐT&PT Hà Tây.
1. NHĐT&PT Hà Tây cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm dự án.
2. Từng bước đổi mới và hoàn thiện phương thức thẩm định theo hướng đáp ứng nhu cầu thẩm định một cách toàn diện các dự án đầu tư.
3. Hoàn thiện các chỉ tiêu trong thẩm định tài chính dự án đầu tư.
4. Từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng phân tích dự án đầu tư của các cán bộ làm công tác tín dụng và thẩm định thông qua quá trình đào tạo và đào tạo lại.
KẾT LUẬN.


Xem Thêm: Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.