Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Thực trạng và giải pháp


Lời nói đầu

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII về chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, Ngành Thủy sản Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phát huy mọi nguồn lực của xã hội vào đầu tư phát triển và tổ chức tốt sản xuất kinh doanh Thủy sản. Ngành đã đạt được thành tựu to lớn trong sản xuất kinh doanh, khẳng định được vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Xác định chiến lược phát triển dài hạn với định hướng rõ rệt trong từng thời kì, đổi mới mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đưa nuôi trồng thuỷ sản thành một hướng cân đối chiến lược ngang tầm khai thác biển, đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong Ngành, đưa vị thế của Thuỷ sản Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và mở rộng. Đạt được những thành tựu như vậy là nhờ hoạt động đầu tư phát triển không ngừng của Ngành trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Để tạo điều kiện cho Ngành Thủy sản phát triển hơn nữa, hòa nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế khi bước vào thiên niên kỉ mới, sự cần thiết là đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản góp phần đưa Ngành Thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân.
Nhận thức được vấn đề đó em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài "Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Thực trạng và giải pháp"

MỤC LỤC

lời nói đầu 1
Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung 3
I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ 3

1. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư 3
2. Vai trò của đầu tư trong nền kinh tế 6
3.Vốn và nguồn vốn đầu tư 9
4. Hoạt động đầu tư 10
II - NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ NGÀNH THỦY SẢN 17
1. Đặc điểm, vai trò của Ngành Thủy sản 17
2. Đánh giá điều kiện tự nhiên, tiềm năng nuôi trồng thủy sản 20
3. Sự cần thiết phải đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 22
III. SỰ KHÁC BIỆT CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SO VỚI CÁC NGÀNH KHÁC 24
IV. KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC TRONG VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 26
Chương 2 : Thực trạng đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản ở nước ta giai đoạn 1996-2000 29
I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 1996- 2000 29

1.Tình hình đầu tư phát triển thủy sản theo nguồn vốn 29
2. Tình hình đầu tư theo lĩnh vực 30
3. Tình hình đầu tư nước ngoài 31
4.Kết quả đầu tư phát triển Thủy sản 33
4.1. Về khai thác hải sản 33
4.2. Về nuôi trồng thủy sản 34
4.3. Về chế biến thủy sản 34
5. Đánh giá kết quả đầu tư thủy sản thời kỳ 1996-2000 35
5.1. Đánh giá kết quả đầu tư 35
5.2. Những thiếu sót tồn tại 36
II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 1996-2000 38
1.Thực trạng nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay 38
1.1. Diện tích nuôi 38
1.2. Hình thức và đối tượng nuôi 40
1.3. Sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu 41
1.4. Về sản xuất giống 41
1.5. Tình hình sản xuất, sử dụng thức ăn công nghiệp 42
1.6. Về phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường 43
1.7. Đánh giá chung về hiện trạng nuôi trồng thủy sản 43
2. Tình hình đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1996-2000 45
2.1. Vốn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản 45
2.2. Tình hình đầu tư theo các đối tượng nuôi trồng thủy sản 48
2.3. Đầu tư cho nuôi trồng thủy sản theo lĩnh vực 50
2.4. Tình hình đầu tư cho nuôi trồng thủy sản theo vùng kinh tế 52
2.5. Đầu tư nuôi trồng thủy sản theo chương trình 773 55
2.6. Đầu tư nước ngoài cho nuôi trồng thủy sản 57
3. Đánh giá kết quả đầu tư cho nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1996-2000 59
3.1. Đánh giá kết quả đầu tư cho nuôi trồng thủy sản 59
3.2. Nguyên nhân 62
3.3. Những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục 63
Chương 3: một số giải pháp tăng cường đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 67
I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG GIAI ĐOẠN 2001-2010 67

1. Dự báo xu hướng phát triển thủy sản thế giới đến năm 2010 67
2. Quan điểm chỉ đạo cho phát triển nuôi trồng thủy sản thời kì 2001-2010 69
3. Định hướng đầu tư cho Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 70
4. Mục tiêu chiến lược 74
II . MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 74
1.Tăng cường huy động vốn đầu tư cho nuôi trồng thủy sản 75
1.1. Đối với nguồn vốn trong nước: 75
1.2. Đối với nguồn vốn nước ngoài: 76
2. Giải pháp về đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất 77
2.1. Giải pháp về phát huy sức mạnh các thành phần kinh tế 77
2.2. Mở rộng và phát triển sản xuất 78
2.3 Giải pháp đầu tư cho nuôi trồng thủy sản xuất khẩu 79
2.4. Tăng cường các nỗ lực về khoa học công nghệ cho phát triển nuôi trồng thủy sản 80
2.5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 81
3. Giải pháp về đầu tư mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ 82
4. Giải pháp về nhân lực 82
III. KIẾN NGHỊ 83
Kết luận 85
Tài liệu tham khảo 86
Phụ lục 87Xem Thêm: Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.