Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội
Lời nói đầu

Nhà ở là một tài sản có giá trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đình. Nhà ở cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên bất động sản, là một trong các lĩnh vực luôn luôn giành được sự quan tâm lớn nhất và sự quan tâm hàng đầu của xã hội. Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người, mỗi gia đình và xã hội.
Ở nước ta, cùng với quá trình đô thị hoá phát triển nền kinh tế thị trường thì nhu cầu nhà ở đang diễn ra ngày càng sôi động và nhà ở đã trở thành một trong những vấn đề bức xúc nhất đang được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Từ hơn 10 năm nay, cùng với công cuộc đổi mới, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể xây dựng nhà ở, đã được triển khai ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên, việc chăm lo, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp để họ có được nhà ở vẫn là bài toán hết sức khó khăn. Vấn đề đáp ứng đấy đủ nhu cầu nhà ở cho một đô thị đang đặt ra cho các nhà quản lý đô thị. Nhiều hiện tượng xã hội phức tạp đã nảy sinh trong lĩnh vực nhà ở: Việc làm, thu nhập, lối sống, tệ nạn xã hội Những hiện tượng đó gây không ít khó khăn trong vấn đề quản lý đô thị.
Thực tế các nước cho thấy rằng, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì vấn đề nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho những người có mức thu nhập thấp phải được giải quyết đúng đắn kịp thời. ở nước ta, trong những năm qua Đảng và nhà nước đã cố gắng quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện từng bước đáp ứng yêu cầu bức xúc về nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nhiều chương trình, dự án đều đề cập đến phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp và được xác định là vấn đề ưu tiên.
Tuy nhiên vấn đề nhà ở là một vấn đề hết sức phức tạp và rất nhạy cảm, nên trong thực tế nó nảy sinh rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Để góp phần giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp, em đã đi vào nghiên cứu đề tài “Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội".

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3
I- ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ: 3
1. Đầu tư phát triển và đầu tư phát triển nhà: 3

1.1 Đầu tư phát triển: 3
1.2 Đầu tư phát triển nhà ở: 4
1.3 Các nhân tố cơ bản tác động đến đầu tư phát triển nhà ở: 6
2. Vốn và nguồn vốn phát triển nhà ở: 10
2.1 Vốn đầu tư: 10
2.2 Nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở: 10
3. Kết quả và hiệu quả đầu tư nhà ở: 18
3.1 Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển nhà ở: 18
3.2 Hiệu quả của hoạt động đầu tư nhà ở: 19
3.3 Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. 21
II - SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI
CÓ THU NHẬP THẤP: 22

1. Xác định người có thu nhập thấp: 22
2. Sự cần thiết phải đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập
thấp tại Hà Nội: 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP NHỮNG NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (GIAI ĐOẠN 1998- 2002) 30
I - TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÀ Ở VÀ GIÁ CẢ NHÀ Ở CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: 30

1. Tình hình nhà ở của thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội
và mức sống cư dân Hà Nội qua kết quả điều tra xã hội học. 30
2. Vài nét về quá trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn từ 1999
đến 2002: 34
3. Giá cả nhà ở, giá xây dựng nhà ở đô thị trong những năm gần đây: 40
II. THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP TẠI HÀ NỘI GIAI ĐOẠN (1997-2002) 43
1. Nguồn vốn đầu tư phát triển cho người có thu nhập thấp: 43
2. Quản lý hoạt động đầu tư phát triển nhà ở Hà Nội cho những
người có thu nhập thấp: 49
3. Tình hình đầu tư phát triển thông qua công tác tái xây dựng
và tái định cư nhà ở thu nhập thấp tại Hà Nội. 52
III- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 1998 -2002: 55
1. Kết quả đạt được: 55
2. Hiệu quả sử dụng vốn của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở
cho những người có thu nhập thấp. 60

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ CHO THÀNH PHẦN THU NHẬP THẤP TẠI HÀ NỘI 62
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010: 62

1.1. Quan điểm về đối tượng của chương trình phát triển nhà: 62
1.2. Quan điểm về vai trò của Nhà nước: 62
1.3. Quan điểm về tài chính: 63
1.4. Quan điểm về sự phát triển đồng bộ: 63
1.5. Quan điểm về kiến trúc quy hoạch: 64
1.6. Quan điểm về mô hình tổ chức và quản lý: 64
1.7 Quan điểm về mô hình phát triển theo dự án: 64
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO THÀNH PHẦN THU NHẬP THẤP
TẠI HÀ NỘI 65
1. Hỗ trợ về tài chính nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội: 65

1.1 Tài chính nhà ở có đặc điểm riêng so với các đầu tư
cho vay khác: 65
1.2. Nguyên tắc cho vay để phát triển nhà ở: 67
1.3 Cho vay để phát triển nhà ở: 70
2. Đầu tư xây dựng nhà cần phù hợp với nguyện vọng và Khả năng
thanh toán của hộ thu nhập thấp: 75
2.1 Nguyện vọng và khả năng thanh toán của hộ thu nhập thấp: 75
2.2. Các loại hình nhà ở hiện nay đang được ưa chuộng đối với hộ
thu nhập thấp: 79
3. Các chính sách hợp lý tạo điều kiện phát triển nhà ở cho người
thu nhập thấp tại Hà Nội: 82
4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư phát triển nhà
ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội: 87

KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập sẽ giúp ích cho bạn.