Các giải pháp huy động vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Lào cai là một tỉnh vùng cao, biên giới phía bắc vơi 9 huyện và 1 thị xã . toàn tỉnh có 180 xã phường trong đó có 138 xã đặc biệt khó khăn và biên giới.kinh tế phát triển chậm , chưa vững chắc , GDP bình quân đàu người còn thấp , chuyển dịch cơ cấu còn chậm, cơ sở hạ tâng các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giơi còn thấp kem đặc biệt là hệ thông đương giao thông ,kể cả quốc lộ , tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn ( liên xã , liên thôn).
Trong quá trình đi lên CNH-HĐH đất nước thì cơ sở hạ tầng là một phần tất yếu – nó quyết định kiến trúc thượng tầng , muốn thực hiện được điều đó cần phải huy động tất cả các yếu tố ,trong vốn là yếu tố đặc biệt quan trọng . Nhưng thực tế trong những năm vừa qua và cho tới thời điểm này. Vấn đề huy động vốn còn nhiều bất cập hạn chế việc huy động vốn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm những hạn chế này một phần đã kìm hãm nguồn lực phục vụ cho công cuộc CNH-HĐH đất nước nói chung và Lào Cai nói riêng.
Kết cấu đề tài:
ChươngI:Vai trò của vốn đầu tư đến phát triển cơ sở hạ tầng GT đường bộ.
Chương II:Đánh giá thực trạng vấn đề huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ


Xem Thêm: Các giải pháp huy động vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp huy động vốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.