Bước đầu đánh giá tác động môi trường cho dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh
Trong xu thế toàn cầu hoá và cuộc cách mạng khoa học Công nghệ trên thế giới đang diễn ra hết sức mạnh mẽ thì việc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở một nước đang phát triển như Việt Nam là hết sức cần thiết. Đặc biệt chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa nên công nghiệp hoá hiện đại hoá sẽ tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng cho thấy rằng sự thành lập các khu công nghiệp là hết sức quan trọng, phù hợp với mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước. Nhưng thực tế chứng minh rằng các khu công nghiệp hay các nhà máy trước khi xây dựng nếu không đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng thì sau khi đi vào hoạt động sẽ xảy ra những hậu quả về môi trường như suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường mà không thể lường trước được chính vì thế đánh giá tác động môi trường cho một khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động lại càng quan trọng hơn dựa trên cơ sở sự phát triển bền vững. Trong khuôn khổ đề tài này em muốn vận dụng kiến thức đánh giá tác động môi trường đã được học để bước đầu nghiên cứu đánh giá thực trạng cũng như dự báo các tác động đối với môi trường cho dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh và đưa ra một số giải pháp trước khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.
Kết cấu đề tài:
Chương I: Cơ sở lý luận
Chương II: Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực thực hiện dự án
Chương III - Đánh giá tác động tới môi trường của dự án
Chương V: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của dự án


Xem Thêm: Bước đầu đánh giá tác động môi trường cho dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu đánh giá tác động môi trường cho dự án khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.