Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài ở Việt nam
Từ khi xoá bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nước ta đã dành được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi có nguồn lực rất lớn để thực hiện. Chính sách mở cửa nền kinh tế, khuyến khích đầu tư nước ngoài là một chính sách hợp lý và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Trong điều kiện nguồn vốn có hạn làm thế nào để sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực đó có ý nghĩa rất lớn. Việc quản lý tốt các dự án đầu tư góp phần thực hiện mục tiêu chương trình phát triển kinh tế của Nhà nước đề ra.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư nước ngoài
Chương II: Thực trạng quản lý dự án đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án nước ngoài.


Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài ở V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư nước ngoài ở V sẽ giúp ích cho bạn.