Phân tích luận điểm “Trong đó hiệp tác giản đơn là một bước tiến quan trọng về tổ chức sản xuất, công trường thủ công tạo điều kiện cho sự ra đời của đại công nghiệp cơ khí. Đại công nghiệp cơ khí là cơ sở vật chất bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa”.
Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp là quá trình nâng cao năng suất lao động xã hội đồng thời cũng là quá trình nâng cao trình độ bóc lột
của nhà tư bản mà trong đó chủ yếu là bóc lột giá trị thặng dư tương đối. Quá trình này được diễn ra liên tục trong ba giai đoạn: hiệp tác giản đơn, công trường thủ công, và công nghiệp cơ khí. Cả ba giai đoạn này đều góp phần cho sự thúc đẩy phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp. “Trong đó hiệp tác giản đơn là một bước tiến quan trọng về tổ chức sản xuất, công trường thủ công tạo điều kiện cho sự ra đời của đại công nghiệp cơ khí. Đại công nghiệp cơ khí là cơ sở vật chất bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa”.
Kết cấu đề tài:
Chương I. Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa
Chương II. Công trường thủ công
Chương III. đại công nghiệp cơ khí
Chương IV. liên hệ đến Việt Nam


Xem Thêm: Phân tích luận điểm Trong đó hiệp tác giản đơn là một bước tiến quan trọng về tổ chức sản xuất, công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích luận điểm Trong đó hiệp tác giản đơn là một bước tiến quan trọng về tổ chức sản xuất, công sẽ giúp ích cho bạn.