Những giải pháp để đoàn thanh niên xã hưng thi - lạc thuỷ - hoà bình tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên
Ở nước ta trong những năm gần đây, do đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở, các tổ chức xã hội và toàn dân chủ động tạo chỗ làm việc mới, đã giải quyết được một số bước yêu cầu về việc làm và đời sống của người lao động. Góp phần ổn định nền kinh tế - xã hội, tuy nhiên do dân số nước ta tăng nhanh, hàng năm có trên một triệu người đến độ tuổi lao động cần việc làm. Đồng thời có một số không nhỏ lao động dôi thừa do sắp xếp tổ chức sản xuất, bộ máy trong khu vực nhà nước, bộ đội xuất ngũ, học sinh - sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và dạy nghề, lao động đi làm ở nước ngoài trở về . tất cả các đối tượng này họ đang có nhu cầu bố trí việc làm. Chính vì vậy mà dẫn đến sức ép về việc làm ngày càng tăng và bức bách ở nước ta, mặc dù Đảng và nhà nước đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết việc làm. Nhưng tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta vẫn là phổ biến, vẫn là vấn đề nan giải. Đó là sự gia tăng dân số nguồn lao động ở nước ta đã vượt quá mức mà nền kinh tế có thể chịu đựng trong điều kiện nền kinh tế chậm phát triển, nguồn vốn đầu tư ít diện tích đất đai hạn hẹp. Đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác bừa bãi, cùng với những khó khăn trên kéo theo mức bình quân thu nhập đầu người thấp cho nên dân số và nguồn lao động tăng nhanh sẽ đi liền với nạn thất nghiệp thiếu việc làm, thiếu lương thực, nhà ở huỷ hoại môi trường sống. Xuất hiện nhiều tiêu cực xã hội, ngoài ra nó còn làm cho sức khoẻ của con người bị giảm sút, thu nhập quốc dan giảm mức sống thấp sẽ dẫn đến lối sống văn hoá đạo đức, dân trí kém. Vì vậy việc tham gia giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là một trách nhiệm nặng nề, một việc làm hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Là trách nhiệm cảu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng mà trong đó lực lượng Đoàn TNCS hồ Chí Minh phải thực sự là nòng cốt. Giải quyết việc làm cho thanh niên phải đặc biệt quan tâm và có sự chỉ đạo chặt chẽ. Vì vậy việc giải quyết việc làm cho thanh niên trong cả nước nói chung và cho thanh niên Xã hưng Thi nói riêng, là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết. Tình trạng thiếu việc làm của thanh niên xã hưng Thi hiện nay đang đòi hỏi có sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.
Thanh niên là những người chủ tương lai của đất nước, do đó chúng ta phải tạo điều kiện cho họ có việc làm ổn định, và chúng ta muốn tiến nhanh đến Chủ nghĩa Xã hội. Thì trước chúng ta phải quan tâm đến thế hệ trẻ hạn chế nạn thất nghiệp tạo điều kiện để họ có việc làm và thu nhập ổn định.
Kết cấu của đề tài
Đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì nội dung chính gồm 3 chương:
Chương I: Đoàn TNCS hồ Chí Minh với vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên.
Chương II: Thực trạng thanh niên xã hưng thi tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên.
Chương III: Những giải pháp để đoàn thanh niên xã hưng Thi - Lạc Thuỷ - Hoà Bình tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên


Xem Thêm: Những giải pháp để đoàn thanh niên xã hưng thi - lạc thuỷ - hoà bình tham gia giải quyết việc làm ch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp để đoàn thanh niên xã hưng thi - lạc thuỷ - hoà bình tham gia giải quyết việc làm ch sẽ giúp ích cho bạn.