Tổng quan về Tổng cục thống kê và Vụ thương mại và giá cả
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Tổng cục Thống kê, vụ Thương mại –giá cả cũng có những bước phát triển lớn cả về cơ sở vật chất và nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, tin học hoá các công việc chính, khai thác hiệu quả ứng dụng của công nghệ thông tin đặc biệt trong việc báo cáo số liệu từ các cục địa phương về Tổng cục đảm bảo nhanh gọn kịp thời và chính xác. Khai thác hiệu quả mạng WAN: GSOnet, kết nối với các cục địa phương.
Cùng với các chuyên ngành khác, thống kê Thương mại giá cả đã và đang cải tiến theo hướng chuẩn hoá trong đó thống kê giá và thống kê ngoại thương là những chuyên ngành đi đầu. Nội dung chuẩn hoá bao gồm chuẩn hoá phương pháp luận, chuẩn hoá về phương pháp thu thập và xử lý số liệu theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thực hiện đường lối hội nhập quốc tế của Thống kê Việt nam.
Phòng thống kê gía và chỉ số giá thuộc vụ Thương mại giá cả có chức năng chủ yếu là tính và công bố các hệ thống chỉ số giá cả.
Về hệ thống chỉ số gía hiện nay bao gồm 5 loại chỉ số sau:
-Chỉ số giá tiêu dùng.
-Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất.
-Chỉ số bán vật tư cho người sản xuất.
-Chỉ số giá cước vận tải hàng hoá và bưu điện.
-Chỉ số gía xuất nhập khẩu.
-Chỉ số giá vàng và ngoại tệ.
Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá vàng và ngoại tệ đã được xây dựng hoàn thiện và được công bố rộng rãi theo từng tháng theo ấn phẩm “Chỉ số giá cả hôm nay”. Các chỉ số giá còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Kết cấu đề tài:
Tổng cục thống kê:
I. Sơ lược về lịch sử hình thành tổng cục thống kê.
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Tổng cục Thống kê hiện nay.


Xem Thêm: Tổng quan về Tổng cục thống kê và Vụ thương mại và giá cả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về Tổng cục thống kê và Vụ thương mại và giá cả sẽ giúp ích cho bạn.