Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của NMCKT Kim Sơn
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang trên đường thực hiện từng bước CNH-HĐH đất nước. Để đạt được những thành tựu đáng kể như hiện nay thì vốn được coi là yếu tố hàng đầu để đạt phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại hoạt động có hiệu quả thì vốn kinh doanh là không thể thiếu. Sau đó là trình độ tổ chức sản xuất, quản lý trang thiết bị công nghệ, vai trò và những tác động của quản lý vĩ mô, yếu tố thị trường .
Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn coi tối đa hoá lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu. Để thực hiện được mục tiêu này các doanh nghiệp phải cần có các phương án đầu tư cho hoạt đông kinh doanh cuả mình đạt hiệu quả nhất. Và như vậy thì đồng vốn phải đươc sử dụng đúng mục đích, đồng vốn phải được quay vòng có hiệu quả và sinh lời.
Ta có thể thấy, viêc quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp có tác động rất lớn đến việc tăng giảm chi phí sản xuất, kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. Từ đó nó có ảnh hưởng lớn đến viêc tăng giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.Vậy nên đối với các loại hình doanh nghiệp thì vấn đề quản lý và sử dụng vốn là vấn đề bức xúc đặt ra : làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đề ra những biện pháp thích hợp để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngày càng tốt hơn. Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng vốn đối với các doanh nghiêp, đồng thời qua thời gian thực tập tại Nhà máy cơ khí thuỷ Kim Sơn để đi tìm hiểu thực tế cùng sự hướng dẫn thực tập của thầy Nguyễn Văn Nam. Em đã tiến hành phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Nhà máy cơ khí thuỷ Kim Sơn.Với đề tài này gồm những nội dung chính như sau:
Chương1: Một số vấn đề vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của NM.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của NMCKTKim Sơn
Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của NMCKT Kim Sơn.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY 2
1.1.Vốn kinh doanh của Nhà máy. 2
1.1.1.Quan niệm vốn kinh doanh. 2
1.1.2.Vai trò của vốn kinh doanh . 4
1.1.3. Phân loại vốn kinh doanh. 6
1.1.3.1.Phân loại theo phương thức chu chuyển, vốn của doanh nghiệp
được phân thành : 6
1.1.3.2.Phân loại vốn theo nguồn hình thành . 8
1.1.3.3.Phân loại vốn dưới góc độ vật chất. 9
1.1.3.4.Phân loại dựa vào thời gian đầu tư: 10
1.1.3.5.Phân loại vốn dựa trên hinh thái biểu hiện: 10
1.2.Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: 10
1.2.1.Nhận thức chung về hiệu quả: 10
1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: 12
1.2.2.1.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 13
1.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 15
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của
doanh nghiệp. 17
1.2.3.1 Nhân tố khách quan 17
1.2.3.2 Nhân tố chủ quan. 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH
CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ THUỶ KIM SƠN 22
2.1 Khái quát chung về nhà máy 22
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ. 23
2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý các bộ phận của Nhà máy. 23
2.1.3.1 Đặc điểm bộ máy quản lý. 23
2.1.3.2 Tổ chức bộ phận sản xuất. 24
2.1.3.3.Quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 26
2.1.4 Các yếu tố nguồn lực. 28
2.1.4.1 Nguồn lực lao động. 28
2.1.4.2 Nguồn lực vốn 29
2.4.1.3 Nguồn lực cơ sở kỹ thuật. 29
2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Nhà máy. 31
2.2.1 Tình hình SXKD của Nhà máy cơ khí thuỷ Kim Sơn trong 3 năm gần đây (2002 – 2003– 2004) 31
2.2.1.1 Kết quả SXKD và sử dụng vốn của Nhà máy cơ khí thuỷ Kim Sơn trong 3 năm gần đây. 31
2.2.1.2 Đánh giá hiệu quả SXKD của Nhà máy 34
2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của nhà máy. 39
2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của nhà máy. 39
2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 43
2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của nhà máy. 50
2.2.3 Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn kinh doanh
của nhà máy. 51
2.2.3.1 Những thành tựu đạt được. 52
2.2.3.2 Hạn chế. 53
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ THỦY KIM SƠN 54
3.1 Phương hướng và mục tiêu đặt ra. 54
3.1.1 Phương hướng phát triển. 54
3.1.2 Mục tiêu phát triển 55
3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 56
3.2.1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 57
3.2.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 58
3.2.3 Một số biện pháp khác. 59


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của NMCKế toán Kim Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của NMCKế toán Kim Sơn sẽ giúp ích cho bạn.