CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
MỤC LỤC

0 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
0.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1
0.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4
0.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
0.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6
0.5 NỘI DUNG TÓM TẮT 7
1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 8
1.1 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN 8
1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực: 8
1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân viên: 9
1.2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN: 10
1.2.1 Mục đích: 10
1.2.2 Nội dung, trình tự thực hiện: 11
1.3 CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN: 16
2 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU BỘ PHẬN VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG 19
2.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC: 19
2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức: 19
2.1.2 Bộ phận vận hành và bảo dưỡng: 20
2.1.2.1 Cơ cấu 20
2.1.2.2 Chức năng các bộ phận: 21
2.2 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHỦ YẾU: 23
2.2.1 Các hệ thống công nghệ chủ yếu: 23
2.2.2 Các máy móc, thiết bị chủ yếu: 25
2.3 NHIỆM VỤ VÀ QUAN HỆ CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY: 26
2.4 YÊU CẦU CÔNG VIỆC 29
3 CHƯƠNG III: LỰA CHỌN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 32
3.1 YÊU CẦU CỦA BỘ TIÊU CHUẨN 32
3.2 GIỚI THIỆU MÔT SỐ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ 32
3.2.1 Mô hình 1 32
3.2.2 Mô hình 2 33
3.2.3 Các mô hình khác: 34
3.2.4 Mô hình đang sử dụng của công ty 35
3.3 TRÌNH TỰ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY 37
3.3.1 Xây dựng cấu trúc: 37
3.3.2 Lựa chọn thang đo: 41
3.3.3 Thiết lập trọng số: 41
3.3.3.1 Giới thiệu phương pháp 41
3.3.3.2 Bảng câu hỏi 43
3.3.3.3 Lựa chọn chuyên gia 44
3.3.3.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá trọng số 44
3.3.3.5 Kết quả tính toán: 46
3.4 KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 49
4 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, NĂNG LỰC NHÂN VIÊN 52
4.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN 52
4.2 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: 54
4.2.1 Thang điểm: 54
4.2.2 Hướng dẫn tính điểm: 54
4.2.3 Điểm chuẩn so sánh: 55
4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 56
4.3.1 Tổng hợp số lượng nhân viên: 56
4.3.2 Tổng hợp kết quả đánh giá: 56
4.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN VIÊN 58
4.4.1 Nhận xét chung 58
4.4.2 Đánh giá điểm yếu 59
4.5 XÁC ĐỊNH THỨ TỰ CÁC ĐIỂM CẦN CẢI TIẾN 63
5 CHƯƠNG V: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 66
5.1 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP 66
5.2 XÁC ĐỊNH NHU CẦU: 67
5.3 THIẾT LẬP CÁC MỤC TIÊU CẢI TIẾN 68
5.4 LỰA CHỌN CÁC BIỆN PHÁP 69
5.5 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 73
6 CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 84
6.1 KẾT LUẬN 84
6.1.1 Tóm lược 84
6.1.2 Nhận xét 85
6.1.3 Giới hạn áp dụng và hướng mở rộng đề tài 86
6.2 KIẾN NGHỊ 86
6.2.1 Đối với công ty 86
6.2.2 Đối với đề tài 87

PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 A1
PHỤ LỤC 2 B1
PHỤ LỤC 3 C3
PHỤ LỤC 4 D1
PHỤ LỤC 5 E 1
PHỤ LỤC 6 F1
PHỤ LỤC 7 G1
PHỤ LỤC 8 H1
DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 0 1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên 5
Hình 1 1: Năng lực nhân viên xét theo yếu tố cấu thành 17
Hình 1 2: Năng lực xét theo lĩnh vực 18
Hình 2 1: Sơ đồ tổ chức công ty 19
Hình 2 2: Sơ đồ tổ chức đội vận hành bảo dưỡng 20
Hình 3 1: Cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên 38
Hình 3 2: Kết quả mô hình cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên 49
Hình 3 3: Tổng hợp trọng số tuyệt đối các tiêu chuẩn phụ 50
Hình 4 1: Quy trình đánh giá nhân viên 53
Hình 4 2: Ma trận xác định nhu cầu cải tiến 63
Hình 5 1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên 66


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên 36
Bảng 3.2: Hướng dẫn, giải thích cách cho điểm 43
Bảng 3.3: Điểm số tương ứng mức độ quan trọng giữa hai tiêu chuẩn 43
Bảng 3.4: Tổng hợp điểm số đánh giá của các chuyên gia 45
Bảng 3.5: Trọng số các tiêu chuẩn chính 46
Bảng 3.6: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn năng lực 47
Bảng 3.7: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn thái độ 48
Bảng 3.8: Trọng số các tiêu chuẩn phụ trong tiêu chuẩn kết quả làm việc 48
Bảng 3.9: Sắp xếp nhóm ưu tiên các tiêu chuẩn 50
Bảng 4.1: Tổng hợp số lượng nhân viên vận hành và bảo dưỡng 56
Bảng 4.2: Điểm đánh giá nhân viên 57
Bảng 4.3: Các giá trị thống kê của điểm đánh giá chung và tiêu chuẩn chính 59
Bảng 4.4: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo các tiêu chuẩn phụ 60
Bảng 4.5: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo bộ phận 60
Bảng 4.6: Số lượng nhân viên không đạt yêu cầu, phân theo cấp bậc 61
Bảng 4.7: Tổng hợp các đặc trưng thống kê các tiêu chuẩn phụ 62
Bảng 5.1: So sánh các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên 72
Bảng 5.2: Nội dung chương trình huấn luyện, đào tạo của công ty 81
Bảng 6.1: Lịch trình đánh giá đề nghị 87


Xem Thêm: Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bảo dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí sẽ giúp ích cho bạn.