Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai
​ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2008
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Tên đề tài: Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT
tỉnh Đồng Nai
Qua nghiên cứu, đề tài đạt được những kết quả sau:
1. Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu một lĩnh vực mới: “Cho
vay bất động sản” trên cơ sở nêu ra những nguyên nhân cần thiết phải đẩy mạnh
hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh
Đồng Nai là do: Chi nhánh NHCT Đồng Nai là một chi nhánh luôn kiểm soát tốt
chất lượng hoạt động cho vay; hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh còn
nhỏ lẻ, không tập trung; nhu cầu vốn để dùng vào các mục đích liên quan đến
bất động sản tại tỉnh Đồng Nai ngày càng cao theo đà tăng trưởng của nền kinh
tế, xã hội Đồng Nai.
2. Nội dung đạt được:
- Trên cơ sở phân tích, rút kinh nghiệm từ sự khủng hoảng thị trường cho vay
dưới chuẩn tại Mỹ, Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá hoạt động cho vay bất động
sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai trong những năm qua cho đến nay với những
ưu điểm, hạn chế, thành công, khó khăn để Chi nhánh nhìn nhận lại hoạt động
cho vay bất động sản so với tình hình thực tế.
- Qua đó, đề tài đã đưa ra một số giải pháp làm nền tảng nghiên cứu, áp dụng
cho Chi nhánh NHCT Đồng Nai để mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động cho vay bất
động sản một cách hiệu quả nhằm góp phần phát triển thị trường bất động sản
nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai nói chung. 4
MỤC LỤC
*****
Trang .
Lời mởđầu
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN 1
1.1 Những vấn đề cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản .1
1.1.1 Tìm hiểu về bất động sản 1
1.1.1.1 Khái niệm bất động sản 1
1.1.1.2 Phân loại bất động sản .1
1.1.1.3 Các nhân tố tác động đến giá bất động sản . .2
1.1.2 Tìm hiểu về thị trường bất động sản .5
1.1.2.1 Khái niệm thị trường bất động sản .5
1.1.2.2 Vai trò của thị trường bất động sản 6
1.1.2.3 Các quy luật tác động đến thị trường bất động sản 8
1.2 Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của cho vay bất động sản: .9
1.2.1 Khái niêm cho vay bất động sản . 9
1.2.2 Đặc điểm của cho vay bất động sản . .10
1.2.3 Nguyên tắc cho vay bất động sản .10
1.3 Ý nghĩa của cho vay bất động sản đối với nền kinh tế xã hội 11
1.4 Một số rủi ro trong hoạt động cho vay bất động sản .12
1.4.1 Yếu tố chủ quan .13
1.4.2 Yếu tố khách quan .14
1.5 Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam sau khủng hoảng tín dụng
dưới chuẩn tại Mỹ. .16
1.6 Tình hình cho vay bất động sản tại một số NHTM Việt Nam 18
1.7 Quy định, quy trình trong hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh
NHCT Đồng Nai .21
Kết luận chương 1 25 5
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỔNG NAI 26
2.1 Kết quả hoạt động cho vay bất động sản tại một số NHTM ởĐồng Nai .26
2.1.1 Kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng Đồng Nai .26
2.1.2 Kết quả cho vay bất động sản tại một số NHTM ởĐồng Nai 29
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT tỉnh
Đồng Nai 33
2.2.1 Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai hình thành và phát triển 33
2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh NHCT Đồng Nai .36
2.2.3 Kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCT Đồng Nai 37
2.2.4 Kết quả hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai.44
2.2.5 Đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai47
2.2.5.1 Nguồn vốn cho vay .47
2.2.5.2 Mục đích cho vay . .48
2.2.5.3 Thẩm định cho vay . .48
2.2.5.4 Chất lượng cho vay .49
2.3 Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế trong
hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đồng
Nai 50
2.3.1 Thuận lợi . .50
2.3.2 Khó khăn 52
2.3.3 Ưu điểm 55
2.3.4 Hạn chế . 56
Kết luận chương 2 57
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT
ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NHCT
ĐỒNG NAI . .58
3.1 Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Đồng Nai 58
3.1.1 Mục tiêu phát triển . 58 6
3.1.2 Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Đồng Nai .58
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản
tại Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai . 60
3.2.1 Giải pháp đối với Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai
3.2.1.1 Giải pháp cụ thể . .60
3.2.1.1.1 Thành lập ngay tổ cho vay và theo dõi tình hình cho vay thu nợ bất động
sản riêng biệt .60
3.2.1.1.2 Tăng cường hoạt động huy động vốn 61
3.2.1.1.3 Theo dõi chặt chẽ các yếu tố liên quan đến tài sản đảm bảo là bất động
sản .62
3.2.1.1.4 Xây dựng chính sách phòng ngừa và quản lý rủi ro 63
3.2.1.1.5 Thiết lập mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các Chủ đầu tư, Sở, Ban
ngành trên địa bàn 63
3.2.1.1.6 Ấn định lãi suất cho vay bất động sản cần tính đến sự ảnh hưởng của
yếu tố lạm phát 64
3.2.1.1.7 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy chế trong hoạt động cho vay nói
chung và cho vay bất động sản nói riêng . .64
3.2.1.2 Giải pháp chung . .65
3.2.1.2.1 Triển khai hoạt động tín dụng trong quá trình phát triển mạng lưới .65
3.2.1.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra .65
3.2.1.2.3 Đào tạo cán bộ .65
3.2.1. 2.4 Nắm bắt nhu cầu khách hàng 66
3.2.1.3 Chú trọng một số công tác khác 66
3.2.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp đầu tư bất động sản .67
3.2.3 Một số kiến nghịđối với NHCT Việt Nam . .67
3.2.3.1 Xây dựng lộ trình cho vay bất động sản mang tính chất dài hạn .67
3.2.3.2 Sớm thành lập công ty địa ốc 68
3.2.3.3 Đưa ra nhiều sản phẩm, loại hình nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động
vốn trung dài hạn 68 3.2.3.4 Tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, vốn vay của các tổ chức quốc tế 69
3.2.3.5 Chú trọng một số công tác khác .69
3.2.4 Một số kiến nghị khác: .71
3.2.4.1 Đối với Chính phủ . .71
3.2.4.2 Đối với các cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai 71
Kết luận chương 3 73
Kết luận .74
Tài liệu tham khảo 75
Phụ lục


Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai sẽ giúp ích cho bạn.