Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài :
Công tác thẩm định cho vay đối với DNVVN của các NHTM vốn dĩ đã
đóng một vai trò quan trọng, trong bối cảnh hiện nay lại càng đặc biệt quan trọng
hơn vì nền kinh tế đang khó khăn, dẫn đến việc cho vay sẽ rủi ro cao hơn. Lúc
này, để có thể quyết định tài trợ vốn cho các DN đòi hỏi việc thẩm định hồ sơ
vay phải chặt chẽ, kỹ càng hơn và yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu cao hơn về
hiệu quả tài chính của phương án, năng lực, pháp lý và uy tín của DN. Nếu công
tác thẩm định không tốt, sẽ dễ dẫn đến các quyết định cho vay không hiệu quả,
dẫn tới không thu hồi được vốn vay và điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến
hoạt động của bản thân ngân hàng đó mà còn ảnh hưởng tới mọi mặt của nền
kinh tế nói chung.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tôi đã chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả
thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TPHCM ”.
2. Mục tiêu nghiên cứu :
Trên cơ sở quy định, nội dung thẩm định tín dụng khách hàng DN, xây
dựng khung phân tích và đánh giá hồ sơ vay, hệ thống các nội dung thẩm định
phục vụ cho cán bộ thẩm định tại ngân hàng có chuẩn mực để đánh giá các hồ sơ
vay. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN tại
các NHTM trên địa bàn TP.HCM hiện nay, luận văn đưa ra một số giải pháp góp
phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay tại các NHTM.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình thực tế của công tác thẩm
định cho vay DNVVN tại các NHTM VN trên địa bàn TP.HCM- 2 -
Nghiên cứu một số nội dung cơ bản của hồ sơ vay vốn, các chỉ tiêu phân
tích định tính, định lượng trong thẩm định hồ sơ vay vốn của NHTM VN tại
TPHCM, không nghiên cứu Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước
ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
Nghiên cứu thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN trong các
NHTM hiện nay.
Nghiên cứu các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay
trong các NHTM.
4. Phương pháp nghiên cứu :
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp một số các phương pháp
nghiên cứu như : Phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá; đối chiếu với
công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM để đề xuất một số giải pháp
góp phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay trong các Ngân hàng Thương
mại trên địa bàn TP.HCM.
5. Kết cấu luận văn :
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương:
- Chương 1 : Tổng quát về thẩm định cho vay DNVVN.
- Chương 2 : Thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên
địa bàn TP.HCM hiện nay.
- Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay
DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM hiện nay.
Do thời gian và khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế, luận văn
khó tránh khỏi một số sơ sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của quí thầy cô, bạn bè, đồng thời xin được trân trọng gởi đến quí thầy, quí cô lời
cảm ơn chân thành.


Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của người Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.